Hotărârea nr. 241/2008

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi către Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi, către Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Avînd în vedere:

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) nota de fundamentare nr. 12027 din 20.05.2008, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

c)  H.C.L. 453/2007 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi, reactualizat;

d) adresa nr. 12026/20.05.2008 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi;

e)  art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

f)   rapoartele de avizare întocmite de :

           - Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

           - Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

In temeiul art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b, şi 124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;   

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 30 de ani, către Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi, a unui spaţiu situat în încinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi, Clinica a III - a Chirurgie, conform schiţei anexate ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată:                                

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului Municipiului Iaşi;

-          Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

-          Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi;

-          Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi;

 Art.3   (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Romeo Olteanu                                  SECRETAR,

                                                          cons. jr. Lăcrămioara Vernică

           

Nr. 241

din 26 mai 2008