Hotărârea nr. 239/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA CUZA VODA NR.44 intocmit in vederea construirii unui hotel *** pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

   Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu   IASI, STRADA CUZA VODA NR.44  intocmit in vederea construirii unui hotel *** pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.49352/08.08.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.2054/29.03.2007;cererea nr.49352/08.08.2007,prin care SC ”Nord-Est Pharma” SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi,strada Cuza Voda nr.44;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 29.02.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.13824/07.06.2007, avizul SC E-ON SA nr.1730/14.06.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.607/19.06.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.625738-2 din 05.07.2007,  avizul privind protectia civila nr. 720207/3 din 05.07.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.9569/25.09.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/887  din 14.06.2007,aviz Salubris nr.22545/26.07.2007,aviz CET nr.12290/14.06.2007 ,avizul Comisiei de Circulatie nr.49359/11.09.2007 ,avizul privind protectia mediului nr.8753/19.09.2007,avizul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice Moldova nr.332/2007/Z ;avizul unic al CJ nr.16/PUD/2008 ;

e)      c)Legea 50/1991 republicată   privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        d)art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Cuza Voda nr.44,intocmit in vederea construirii unui hotel *** pe teren proprietate privata persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 295,35 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.307/06.02.2007.La emiterea autorizatiei de construire se va avea in vedere respectarea prevederilor HCL nr.425/2007 si ale Codului Civil.Indicatori urbanistici:POTâ60%,CUTâ2.6,regim de inaltimeâmin.7,35m-max.14m.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice  nr. 3) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism

f)        SC “Nord-Est Pharma” SRL,bd.Dacia nr.20,bloc SC1,parter,Iasi.

Art.3   (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

   (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii Pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 239 din 26 mai 2008