Hotărârea nr. 238/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI “ZONA TURN BARNOVSCHI-STR. BUCSINESCU STR.SMARDAN” intocmit in vederea construirii de locuinte colective spatii comerciale si servicii pe teren privat si teren propus pentru concesionare

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, “ZONA TURN BARNOVSCHI-STR. BUCSINESCU,STR.SMARDAN”  intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii comerciale si servicii pe teren privat si teren propus pentru concesionare

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.88849/07.12.2006 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.1816/16.05.2006;cererea nr.88849/07.12.2006, prin care domnul Al Deiri Ahmad,asociat al S.C. ”NADIN CONF” S.R.L. solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Iasi, “Zona Turn Brnovschi-strada Bucsinescu,strada Smardan”; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 30.11.2006;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul SC E-ON SA nr.1750 din 02.11.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.8491 din 16.10.2006, avizul SC SALUBRIS SA NR.25200 din 21.08.2006, avizul Regiei Autonome Judetene de Apa-Canal Iasi nr.22500 din 10.10.2006, avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/9473/1368 din 05.10.2006, avizul privind protectia civila nr.620176/3 din 10.11.2006, avizul Inspectoratului pentru Sitiatii de Urgenta “Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi nr.600231-2 din 24.11.2006, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.4502 din 05.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica nr.15279 din 15.11.2006 ,aviz CET nr.20049/20.10.2006,aviz Comisia de Versanti nr.2355/20.02.2007,aviz D.C.C.P.C.N.Iasi nr.272/2007/Z,avizul unic al CJ nr.101/PUD/2007;

e)      Legea 50/1991 republicată  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ; Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, “Zona Turn Brnovschi-strada Bucsinescu, strada Smardan”, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si servicii pe teren privat si teren propus pentru concesionare. Suprafata terenului studiat prin PUD este de 2065,23 mp., conform contractului de vanzare cumparare nr.1118/29.03.2006, nr.1650/19.04.2007 si 550 mp.teren aflat in administrarea Consiliului Local.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice  A 2 ) face parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism

f)        SC ”Nadin Conf” SRL,str.Stefan cel Mare nr.9-11,Iasi.

g)      SC ”East Hills” SRL,bd.Stefan cel Mare si Sfant,bloc B2-C2,Iasi.

Art.3   (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 238 din 26 mai 2008