Hotărârea nr. 233/2008

HOTĂRÂRE privind atribuirea gratuită a unui loc de înhumare pe termen nelimitat pentru poetul CEZAR IVĂNESCU precum şi suportarea de către Consiliul Local Iaşi a cheltuielilor de înhumare

MUNICIPIUL  IASI    

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea gratuită a  unui loc de înhumare  pe termen nelimitat pentru poetul  CEZAR IVĂNESCU, precum şi  suportarea de către Consiliul Local Iaşi a cheltuielilor de înhumare

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

            Având în vedere:

a)      Iniţiativa Primarului municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      Referatul de specialitate nr.6383/25.04.2008  întocmit de către D.S.P.M. Iaşi;

c)      H.C.L. nr.87/2005;

d)      Regulamentul de organizare şi funcţionare a  cimitirelor organizate în sistem public, aprobat prin  H.C.L. nr.87/2005;

e)      Raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

f)        Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

În temeiul art.36, art.115, alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE     :

 

ART.1. - Se  atribuie cu titlu  gratuit pe termen nelimitat,  un loc pentru  înhumarea poetului CEZAR IVĂNESCU, în cimitirul “Eternitatea” Iaşi.

ART.2. - Se aprobă suportarea de către Consiliul Local Iaşi a cheltuielilor de înhumare din cap.51.02, sumă care va fi virată către prestatorii de servicii

            ART.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primarului  Municipiului Iaşi;

-          D.S.P.M. Iaşi

ART.4.(1) - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de D.S.P.M. Iaşi.

            (2) - Aducerea la cunoştinţa  publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMENAZĂ

        cons. Romeo Olteanu                        SECRETAR,

                                            cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.233

din 26 mai 2008