Hotărârea nr. 232/2008

HOTĂRÂRE privind interzicerea staţionării mijloacelor de transport bunuri sau persoane pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind interzicerea staţionării mijloacelor de transport bunuri sau persoane  pe raza municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Având în vedere:

            a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

            b) referatul de specialitate nr. 30267 din 31.03.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică;

            c) hotărârea Comisiei municipale de circulaţie din şedinţa din data de 22.02.2008

            d) Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

            e) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul periodic al contravenţiilor, modificată

            f) rapoartele de avizare întocmite de :

·                    Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

·                    Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

            g) art. 36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

           

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se interzice staţionarea pe domeniul public al municipiului Iaşi a mijloacelor de transport pentru bunuri sau persoane definite în Anexa 1. Acestea vor staţiona în locuri special amenajate aparţinând operatorului de transport (societate comercială sau persoană fizică). Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pentru transportul de persoane, staţionarea este permisă numai în staţiile de îmbarcare/debarcare a călătorilor, aprobate de Primăria Municipiului Iaşi şi doar pentru preluarea călătorilor

Art. 3 Prezenta hotărâre nu vizează activitatea de transport în regim de taxi, care este reglementată în mod special.

Art. 4 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.500 lei. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată;

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

b) Primarului Municipiului Iaşi

c) Direcţiei Economice

d) Direcţiei Tehnice

e) Direcţiei de Control

f) Poliţiei Rutiere - Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 14

g) Poliţiei Comunitare- Iaşi, str. Bucium nr. 30

h) ARR - Iaşi, str. Canta nr. 52, bl. 530, sc. B, ap. 3

Art.6   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

a) Direcţia de Control

b) Poliţia Rutieră

c) Poliţia Comunitară

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ

       cons. Romeo Olteanu                              SECRETAR,

                                              cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 232

din 26 mai 2008

 

ANEXA 1 la H.C.L nr. 232 din 26 mai 2008

 privind interzicerea staţionării mijloacelor de transport bunuri sau persoane, pe raza municipiului Iaşi

 

Mijloace de transport pentru bunuri sau persoane:

 

            În contextul acestei hotărâri, prin mijloace de transport pentru bunuri sau persoane, se înţelege orice autovehicul construit pentru a transporta persoane (autobuze, microbuze, autocare, etc.) precum şi orice autovehicul construit pentru a transporta mărfuri (autocamioane, izoterme, autotrenuri, autospeciale, etc.), indiferent de marcă sau gabarit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Romeo Olteanu