Hotărârea nr. 231/2008

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere dintre Consiliul Local Iaşi şi Asociaţia Patronală a Turismului Ieşean

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere  dintre Consiliul Local Iaşi şi Asociaţia Patronală a Turismului Ieşean

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)      nota de fundamentare nr.6891 din 21.03.2008  întocmită de D.A.P.P.P. ;

c)      Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile ;

d)      HCL 375/28.09.2007, privind atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către asociaţii şi fundaţii,

e)      solicitarea nr.6891/17.03.2008 a Asociaţiei Patronale a Turismului Ieşean ;

f)        rapoartele de avozare întocmite de :

-          Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

-          Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

Având în vedere propunerea din cadrul şedinţei ordinare privind prelungirea contractului de închiriere pentru o perioadă de un an,

În temeiul art.36 şi al art.115 alin1, lit.b din  din Legea  nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E    :

 

Art.1 -  Se aprobă prelungirea contractului de închiriere dintre Consiliul Local Iaşi şi Asociaţia Patronală a Turismului Ieşean pentru o perioadă de un an.

Art.2 -  Chiria lunară va fi indexată anul în conformitate cu hotărârile de consiliu care stabilesc chiriile spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă.

Art.3 -   Prezenta hotărâre va fi comunicată :  

-Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

-Primarului Municipiului Iaşi ;

-D.A.P.P.P .;

-Asociaţiei Patronale a Turismului Ieşean.

Art.4 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va asigurată de către

Direcţia de Administrare a  Patrimoniului Public şi Privat.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ

          cons. Romeo Olteanu                           SECRETAR,

                                                 cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 231

din 26 mai 2008