Hotărârea nr. 228/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA MICSUNELELOR NR.2A intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privata persona fizica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

       Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu   IASI, STRADA MICSUNELELOR  NR.2A  intocmit in vederea construirii  unei locuinţe pe teren aflat in proprietate privata persona fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de  hotărâre;

b)      nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.1577 din 17.04.2008; cererea 68809/19.09.2006, prin care Cotnareanu August si Silvia solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi, strada Micsunelelor nr.2A, avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 27.09.2006;

e)      avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judeţene de Apă Canal nr. 20157/11.09.2006, avizul S.C. E-ON Moldova S.A. nr.1473 din 06.09.2006, avizul SC E-ON GAZ ROMÂNIA S.A. nr.7125/12.09.2006, aviz Salubris Iaşi nr. 28251/12.09.2006 , avizul SC ROMTELECOM SA nr.234/7965/1264 din 12.09.2006, avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi - P.S.I. nr. 600204-2 din 25.11.2006, avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 693/25.01.2007, aviz Aparare Civilă nr. 620149/3 din 17.10.2006, aviz Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi nr.14251/25.10.2006, aviz OCPI Iaşi  nr.1052 din 06.09.2006 şi avizul Unic al C.J. Iaşi nr.37/PUD/2007.

f)         Legea 50/1991 republicată, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

g)      art.36, alin. 5 lit. c şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, Strada Micsunelelor nr.2A, intocmit in vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată. Suprafata terenului aflat in proprietatea beneficiarului este de 433,00 mp comform contractului de vanzare cumparare nr . 1033/21.12.1995

Anexa (plansa de reglementari urbanistice Pl.2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        Cotnareanu August si Silvia  din Iaşi, str Strada Micsunelelor nr.2A.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

             (2) Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor  a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informatii pentru Cetaţeni.

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

         Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.228 din 26 mai 2008