Hotărârea nr. 225/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 38 60 mp situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22 Complex “Avram Iancu” precum şi concesionarea directă a acestui teren către SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IAŞI în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 38,60 mp situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, precum şi concesionarea directă a acestui teren către SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ  DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IAŞI, în vederea extinderii spaţiului existent

 

Consiliul Local Municipal Iaşi , întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 33615/2007/15.05.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      cererea nr. 33615/08.05.2007, prin care SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ  DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IAŞI, reprezentată prin dl. Covaliuc Ştefan,  solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 38,60 mp, situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, conform planului anexat,  pentru extinderea spaţiului comercial situat la această adresă;

d)      Hotărârea nr.260/31.03.1999 a Curţii de Arbitraj Bucureşti;

e)      Certificatul de urbanism nr.2678/04.05.2008;

f)        Raportul de evaluare a terenului;

g)      art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

h)      prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

i)        art. 13 alin.1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

j)        rapoartele de avizare întocmite de către :

-         Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-         Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-         Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi

k)       art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 38,60 mp, situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, conform Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, este de 190. Euro/mp sau 612 RON/mp respectiv 23.971 RON sau 7.334 Euro pentru suprafaţa totală de 38,60 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 38,60 mp, situat în Iaşi - Str. Splai Bahlui nr.22, Complex “Avram Iancu”, conform Anexa 1, proprietatea municipiului Iaşi, către SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ  DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IAŞI, în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţă valorică a concesiunii va fi de 1467  Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ  DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IAŞI - B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, bl. B2-C, parter

Art. 11 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru

                             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

      cons. Romeo Olteanu                          SECRETAR,

                                                    cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 225

din 26 mai 2008