Hotărârea nr. 222/2008

HOTĂRÂRE Privind propunerea unor denumiri de strazi în zona Bucium

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind propunerea unor denumiri  de strazi în zona Bucium,

 

Consiliul local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008;

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

Având în vedere refaratul de specialitate întocmit de srviciul Urbanism şi Arhitectură ;

In conformitate cu prevederile art. 3 din O.G. nr. 63 / 2002 aprobată prin Legea 48/2003 art.3, alin. 1;

In baza prervederilor PUG de extindere a intravilanului municipiului Iaşi prin HCL nr. 136 / 09.08.1999; Zonal  zona Bucium   pentru construirea  de locuinţe de parter şi parte şi etaj,  construcţii anexe  prin care s-au creat  cartiere noi , pentru identificarea şi înregistrarea acestora se impune  atribuirea de noi denumiri  stradale .

Având în vedere art.36 alin 5 lit d  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă următoarele denumiri  de străzi conform planşelor anexate :

Zona Bucuim 

1.Strada NICOLAE N. TONITZA din strada Fermei până la limita admisă prin PUZ    

2.Strada PETRE VANCEA din şoseaua  Bucium până la interesecţia cu strada prof. I.C. Constantineanu .

3.Strada SERGIU  CELEBIDACHE din şoseaua Bucium până la limita admisă prin PUZ.

4.Strada  ALEXANDRU ZIRRA  din strada Ciprian Porumbescu  până la limita admisă prin P.U.Z.

5. Strada C.G. BEDREAG din strada Teascului până la limita damisă prin P.U.Z.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Instituţiei Prefectului Judeţului iaşi;

- Primarului Municipiului Iaşi ;

- Direcţiei de Dezvoltare Urbană ;

- Serviciului  Urbanism;

- D.E.F.P.L.

- Direcţiei Locale de evidenţă a Persoanelor.                      

- Biroului Judeţean de Administrare a Bazei de Date

Art. 3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

           (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

             

                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.222 din 26 mai 2008