Hotărârea nr. 221/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA SES BAHLUI T189 PARCELELE 1(618/31) 1(618/36) 1/1(618/ 35/1) 1/2(618/35/2) 608/1 1(618/20) 1(618/21) 1(618/33) 1(618/34/15) 1(618/34/16) 1(618/34/17) 1(618/34/18) 1(618/34/19) 1(618/34/20) 1(618/34/5) 1(618/34/6) 1(618/34/7) 1(618/34/8) 1(618/34/9) 1(618/34/10) 1(618/34/11) 1(618/34/12) 1(618/34/13) 1(618/34/14) 618/32 intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA SES BAHLUI,T189,PARCELELE  1(618/31),1(618/36),1/1(618/  35/1),1/2(618/35/2),608/1,1(618/20),1(618/21),1(618/33),1(618/34/15),1(618/34/16),1(618/34/17),1(618/34/18),1(618/34/19),1(618/34/20),1(618/34/5),1(618/34/6),1(618/34/7),1(618/34/8),1(618/34/9),1(618/34/10),1(618/34/11),1(618/34/12),1(618/34/13),1(618/34/14),618/32; intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.54214/20.09.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      Certificatele de urbanism nr.2984/16.05.2007,4140/17.07.2007,4353/06.08.2007;cererea nr.54214/20.09.2007,prin care domnul Bogdan Cihodaru solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, zona Ses Bahlui,T189, P1(618/31), 1(618/36),1/1(618/35/1), /2(618/35/2),608/1,1(618/20),1(618/21),1(618/33),1(618/34/15),1(618/34/16),1(618/34/17),1(618/34/18),1(618/34/19),1(618/34/20),1(618/34/5),1(618/34/6),1(618/34/7),1(618/34/8),1(618/34/9),1(618/34/10),1(618/34/11),1(618/34/12),1(618/34/13),1(618/34/14),618/32; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 28.03.2008; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;aviz RAJAC nr.24104/04.10.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/214/25.09.2007,aviz EON Gaz nr.1224/02.10.2007,aviz EON Moldova nr.3060/884/25.10.2007,aviz AN Apele Romane nr.417/.10.2007, aviz Comisia de Circulatie nr.68970/13.11.2007, aviz Salubris nr.29168/26.09.2007,aviz CET nr.18520/26.09.2007,aviz PSI nr.626596-2/02.10.2007, avizul privind protectia civila nr.720286/3/24.09.2007, aviz ASP nr.16966/15.10.2007, aviz APM nr.10902/.11.2007, aviz Comisia de Versanti nr.68966/28.09.2007,avizul unic al CJ nr.79/PUZ/2008 ;

e)      Legea 50/1991 republicata  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, zona Ses Bahlui, T189, P1(618/31), 1(618/36), 1/1(618/35/1), 1/2(618/35/2), 608/1, 1(618/20), 1(618/21),1(618/33),1(618/34/15),1(618/34/16),1(618/34/17),1(618/34/18),1(618/34/19),1(618/34/20),1(618/34/5),1(618/34/6),1(618/34/7),1(618/34/8),1(618/34/9),1(618/34/10),1(618/34/11),1(618/34/12),1(618/34/13),1(618/34/14),618/32, intocmit in vederea construirii unui ansamblu de locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 239.250mp.,conform contractelor de vinzare cumparare nr.2620/08.11.2005,1267/20.07.2007,1843/17.09.2007,2051/19.10.2007,2268/12.11. 2007,contractului de donatie nr.1423/18.06.2007,titlului de proprietate nr.186072/18.01.2002.

            Anexa (plansă de reglementari urbanistice zonificare nr. 2 ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        Domnilor Cihodaru Bogdan si Gabriela,bd.Independentei nr.33,bl.C1-5,mezanin,Iasi.

g)      Domnului Jinga Radu si Adriana-Matilda,str.Cismeaua Pacurari nr.1A,Iasi.

h)      Domnilor Diaconu Paul si Iulia-Beatrice,Fundac Sararie nr.2,Iasi.

i)        Aanei C.Georgeta

Art.3    (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

            (2)  Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţi pentru Cetaţeni.

                   

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 221 din 26 mai 2008