Hotărârea nr. 22/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 121C T149 P1(5998/1/2) (Reactualizare PUZ aprobat prin HCL 139/2005 in vederea schimbarii destinatiei din spatiu de locuit in spatiu comercial extindere si construire piscina pe teren proprietate privata persoane fizice)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 121C, T149, P1(5998/1/2)

(Reactualizare PUZ aprobat prin HCL 139/2005 in vederea schimbarii destinatiei din spatiu de locuit in spatiu comercial, extindere si construire piscina pe teren proprietate privata persoane fizice)

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având în vedere :

-       iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

-       nota de fundamentare nr. 40584 din 13.06.2007 întocmită de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

-       raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-       Certificatul de Urbanism nr. 5165 din 25.10.2006 eliberat de Primaria municipiului Iasi;

     -   cererea nr. 40584 din 13.06.2007 prin care SIMIONICA DAN si SIMIONICA DANA-MIHAELA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi, Sos. Bucium nr. 121C, T149,  P1(5998/1/2);

     -   Avizul Comisiei de Urbanism - sedinta din 21.02.2007 ;

     -   avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene de apa-canal Iasi nr. 16555 din 02.07.2007, avizul SC E-ON Moldova s.a.  nr. 1762/514 din 28.06.2007, avizul SC SALUBRIS SA, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr. 7159 din 09.07.2007, avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Iasi nr. 5534 din 08.2007, avizul S.C. ROMTELECOM s.a. nr. 234/3230/160 din 29.05.2007, avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta IASI nr. 720156/3 din 21.05.2007, avizul EON GAZ Romania nr. 611 din 06.06.2007, avizul PSI nr. nr. 700164-2 din 22.05.2007, avizul Comisiei de versanti nr. 63672 din 10. 09.2007, Avizul Unic al Consiliului Judetean Iasi nr. 122/PUZ/2007;

          - prevederile Legii 50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul 1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

          -  Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

          -  prevederile Ordinului MLPAT 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

          - Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 republicată privind Regulamentul General de Urbanism;

          In conformitate cu art. 36 alin. 5 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          ART.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 121C, T149, P1(5998/1/2) conform plansei de reglementari urbanistice A2, intocmit in vederea reactualizarii PUZ aprobat prin HCL 139/2005 in vederea schimbarii destinatiei din spatiu de locuit in spatiu comercial, extindere si construire piscina pe teren proprietate privata persoane fizice.

          Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2.706,00 mp conform cvc nr.2310/03. 09.2003.

          ART.2.Prezenta hotarare este opozabila dobanditorilor ulteriori ai dreptului de proprietate asupra terenului aflat in Iasi,  Sos. Bucium, nr. 121C, T149, P1(5998/1/2).

          ART.3  Prezenta documentatie reprezinta reglementare urbanistica si nu da dreptul de construire pana la obtinerea Autorizatiei de construire.

         ART.4  Prezenta hotarare va fi comunicată:

-       Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-       Primarului Municipiului Iaşi;

-       Consiliului Judeţean Iaşi;

-       Directiei de Dezvoltare Urbana;

-       Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

-       Serviciul Cadastru;

-        SIMIONICA DAN si SIMIONICA DANA-MIHAELA - Iaşi, Bulevardul Primăverii nr. 21, bl. D3, sc. A, ap. 17.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de Direcţia de Dezvoltare Urbană - Serviciul Arhitectură şi Urbanism.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.22

din 31 ianuarie 2008