Hotărârea nr. 219/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA VASILE URECHE NR.31 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

    Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA VASILE URECHE NR.31 intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.32286/04.04.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.5493/07.11.2006; cererea nr.52069/2007,prin care domnii Pistol Petrea si Niculina solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Vasile Ureche nr.31; avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 27.09.2007; avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.6623/21.03.2007, aviz EON Moldova nr.775/30.03.2007, aviz EON Gaz nr.102/27.03.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.625694-2/29.06.2007,  avizul privind protectia civila nr.720329/3/28.11.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.4216/20.03.2007, aviz Salubris nr.7952/19.03.2007, avizul privind protectia mediului nr.6606/.06.2007, aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/03.04.2007, aviz CET nr.7100/27.03.2007, avizul unic al CJ nr.148/PUZ/2007 ;

e)      Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        f)art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Vasile Ureche nr.31,intocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 286,16 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.2348/2006.

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice zonificare nr. 3) face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism

f)                    Domnilor Pistol Petrea si Niculina,str.Hlincea nr.1,bloc 984,sc.A,parter,ap.2,Iasi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

           (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii cu Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZA,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

            Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 219 din 26 mai 2008