Hotărârea nr. 217/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI T133 P1/6/6(4717/1/6/6) intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, T133,P1/6/6(4717/1/6/6)  intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)           nota de fundamentare nr.78323/23.10.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)        certificatul de urbanism nr.88/11.01.2007;cererea nr.78323/23.10.2007,prin care domnul Curelaru Dan Mihail solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium,T133,P1/6/6(4717/1/6/6);avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 08.01.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.18879/26.07.2007, avizul SC E-ON SA nr.2394/747/06.09.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.1128/18.09.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.625979-2 din 23.08.2007,  avizul privind protectia civila 720237/3 din 24.07.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.10978/14.08.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/157  din 26.07.2007,avizul privind protectia mediului nr.7715/27.07.2007 ;aviz unic CJ nr.56/PUZ/2008 ;

e)      Legea 50/1991 republicata  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,T133,P1/6/6(4717/1/6/6),intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 527 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.969/06.11.2006.

            Anexa(plansa de reglementari urbanistice    U.2.1) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        Domnului Curelaru Dan Mihail,str.Ciurchi nr.117A,bl.F8,sc.A,ap.3,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

             (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 217 din 26 mai 2008