Hotărârea nr. 215/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T144 T145 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari pe teren proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, ZONA BUCIUM,T144,T145 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari pe teren proprietate privata persoane fizice

 

 Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr. 85208/15.11.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr. 1429/05.03.2007 si 2937/15.05.2007; cererea 85208 din 15.11.2007 prin care domnii Martonca Eugen si Dochita Vladimir Costel solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iasi ,Zona Bucium,T144 si 145;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 10.01.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, aviz RAJAC NR.19841/07.08.2007 si 25624/09.10.2007,aviz CET nr.15999/09.08.2007,aviz EON Moldova nr.2490/756/06.09.2007,aviz EON GAZ nr.1001/20.08.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/177 din 09.08.2007;aviz Agentia pentru Protectia Mediului nr.9712/.11.2007,avizul privind protectia civila nr.720254/3 din 06.08.2007,aviz PSI nr.626149-2 din 07.08.2007 ,aviz ASP nr.14815/23.08.2007,aviz Salubris nr.24023/09.08.2007,aviz A.N.Apele Romane nr.9289/27.09.2007,aviz SRI nr.76662/16.08.2007,aviz MApN -Statul Major General-nr.D/6395/04.09.2007,aviz MIRA nr.540007/22.08.2007,avizul unic al CJ nr.20/PUZ/2008.

e)      Legea 50/1991 republicată  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1       Se aproba Planul Urbanistic Zonal - IASI, Zona Bucium,T144 si 145 , intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte si dotari pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 124.226,48 mp.,conform contractelor de vinzare cumparare nr.936/15.03.2005, 1212/21.07.2006, 1336/27.09.2004, 2986/20.05.2005, 908/04.08.2005.

Anexa (plansa de reglementări urbanistice  3 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2         Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism

f)                    Domnilor Martonca Eugen,Dochita Vladimir Costel.

Art.3       (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Dezvoltare Urbana.

                (2)   Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 215 din 26 mai 2008