Hotărârea nr. 212/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOS.PACURARI NR.118-120 intocmit in vederea construirii unui spatiu de expunere mobila garaj anexa si imprejmuire teren proprietate persoana juridica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  IASI, SOS.PACURARI NR.118-120 intocmit in vederea construirii unui spatiu de expunere mobila,garaj,anexa si imprejmuire  teren proprietate persoana juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.6459/23.01.2008 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.5677/31.10.2007;cererea nr.6459/23.01.2008,prin care SC SORTEM COM SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi,Sos.Pacurari nr.118-120;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 15.02.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.28417/09.11.2007, avizul SC E-ON SA nr.3539/13.11.2007,, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.1458/19.11.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.1005055/31.01.2008 , avizul privind protectia civila nr.1005056/24.01.2008,aviz APM nr.1201/2008,avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.19638/29.11.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/1804 din 06.11.2007,aviz Salubris nr.35560/16.11.2007,aviz CET din 06.11.2007 ;aviz unic al CJ nr.14/PUD/2008 ;

e)      Legea 50/1991 republicata  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)       art.36 art 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-sos.Pacurari nr.118-120,intocmit in vederea construirii unui spatiu de expunere mobila,garaj,anexa si imprejmuire teren proprietate persoana juridica.Suprafata terenului studiat prin PUD este de 5040,76 mp.,conform contractelor de vinzare cumparare nr.1856/05.09.2003 si 4831/24.10.2006.

      Anexa  ( Plansa de reglementari urbanistice P 2) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        SC SORTEM COM SRL. Str Vasile Lupu Lupu nr 3

Art.3  (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Dezvoltare Urbana.

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

    CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr. 212 din 26 mai 2008