Hotărârea nr. 211/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI strada Octav Botez nr 2A intocmit in vederea mansardării hotelului cadrelor didactice pe teren aflat in administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iasi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, strada Octav Botez nr 2A ,  intocmit in vederea mansardării hotelului cadrelor didactice, pe teren aflat in administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iasi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008;

Având în vedere:

 

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr. 15198 din 2007 întocmită de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr. 4213  din 18.07.2007;

e)      cererea nr.15198 din 2007, prin care INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, str. Octav Botez nr. 2A .

f)        avizul Comisiei de Urbanism  sedinta din 28.02.2007;

avizele obtinute si studiile intocmite : Aviz Unic nr.151/PUZ/2007, studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de O.C.P.I. 125462/06.02.07, avizul Regiei Autonome de apa-canal nr.10008 din 04.05.2007, Avizul SC E-ON Gaz Romania SA nr.331 din 10.05.2007, Avizul SC E-ON Moldova SA nr.1221din 11.05.2007, Avizul SC Romtelecom SA nr.203/04/07/01/BC/IS/678 din 04.05.2007,  Aviz Protectia Civila 2003/238 din 02.05.2007, Aviz Directie Sanatate Publica 6164/05.05.2007, Aviz PSI 1005280 din 11.04.2008, Aviz Mediu nr. 3802/04.2008, Aviz Salubris nr.12715/02.05.2007, Aviz S.C. C.E.T. S.A. nr. 9505 din 03.05.2007, Aviz Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Iaşi nr. 475/09.04.2008.

legea 50/1991 republicată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

 g) art.36, alin. 5, lit. c şi art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iasi, str. Octav Botez nr. 2A, întocmit in vederea mansardării hotelului cadrelor didactice pe teren aflat in administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iasi.

           Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 3780,00 mp, conform Listei  bunurilor imobile aflate în proprietatea statului nr. M.F. 39538, cod de clasificare 8.29.06.

Anexa  (plansa de reglementari urbanistice  U2  ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        INSPECTORATULUI  ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI, din Iaşi, str. Octav Botez nr. 2A.

Art.3  (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

    (2)  Aducerea la cunoştinţa cetăţenilor  a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                   

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

      Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.  211  din 26 mai 2008