Hotărârea nr. 209/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA M.COSTACHESCU NR.3 intocmit in vederea construirii unui cabinet medical si locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  IASI, STRADA M.COSTACHESCU NR.3

intocmit in vederea construirii unui cabinet medical si locuinta pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit  în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.52276/10.07.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.1690 din 21.03.2007;cererea nr.52276/10.07.2007,prin care doamna Popovici Diana solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada M.Costachescu nr.3;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 29.02.2008;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.13359/05.06.2007, avizul SC E-ON SA nr.1659/14.06.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.549/13.06.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.700184-2 din 04.06.2007,  avizul privind protectia civila nr.720170/3 din 04.06.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.7458/15.06.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/838  din 01.06.2007,aviz Salubris,,aviz CET nr.11868/07.06.2007, avizul APM nr.5624/.06.2007 ;avizul unic al CJ nr.89/PUZ/2008 ;

e)      Legea 50/1991 republicată  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1    Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Strada M.Costachescu nr.3,intocmit in vederea construirii unui cabinet medical si locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 214,53 mp.,conform contractului de vinzare cumparare nr.1267/05.07.2002.

Anexa  ( plansa de reglementari urbanistice A 2 )face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2    Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi;

c)      Consiliului Judeţean Iaşi;

d)      Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)      Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)        Doamna Popovici Diana.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Dezvoltare Urbana.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

Cons .Romeo Olteanu

 Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr . 209 din 26 mai 2008