Hotărârea nr. 208/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION NECULCE NR.37 intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale si locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION NECULCE NR.37

intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale si locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.56225/25.07.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      certificatul de urbanism nr.3879/24.08.2006;cererea nr.56225/25.07.2007,prin care domnii Manuca Alexandru si Angelica-Mihaela solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,strada Ion Neculce nr.37;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 27.09.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.20262/14.09.2006, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.700196-2 din 25.06.2007,  avizul privind protectia civila nr.720182/3 din 21.06.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi ,aviz Salubris,aviz CET nr.17386/13.09.2006,aviz Comisia de Circulatie,avizul unic al CJ nr.39/PUZ/2008 ;

e)      Legea 50/1991  republicată  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

f)        art.36 alin 5 lit c  şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal-Iasi,strada Ion Neculce nr.37,intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale si locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 484 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.3457/07.11.2003.

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice   U 3  ) face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                  Primarului Municipiului Iaşi;

c)                  Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                  Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                  Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                    Domnului Manuca Alexandru,str.Lacului nr.15,bl.641,sc.C,ap.7,Iasi; Doamna Manuca Angelica-Mihaela,str.Morilor nr.52,Iasi.

Art.3    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

             (2 )Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

  

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

     Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 208 din 26 mai 2008