Hotărârea nr. 204/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării de posturi la Direcţia Creşe

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării de posturi la Direcţia Creşe

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008,

Având în vedere:

- Iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

- Legea bugetului de stat din anul 2002 prin care se stabileşte trecerea creşelor în subordinea Consiliului Local Iaşi,

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

- H.C.L.nr.56/03.02.2003 privind înfiinţarea Direcţiei Creşe, cu personalitate juridică;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 818/1999 privind criteriile de Normare a personalului din unităţile sanitare.

- Rapoartele de avizare întocmite de :

-  Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-  Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

-  Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi,

În temeiul art.36 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă suplimentarea numărului de posturi la Direcţia Creşe cu 10 asistente, 24 infirmiere, 10 îngrijitoare, 4 ajutor de bucătar, 2 psihologi şi un muncitor, precum şi bugetul alocat salariilor cu 55 000 lei lunar.

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-         Primarului Municipiului Iaşi

-         Direcţiei Creşe Iaşi.

Art. 3   (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Creşe Iaşi.

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ

           cons. Romeo Olteanu                        SECRETAR,

                                             cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 204

din 26 mai 2008