Hotărârea nr. 20/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere reţea canalizare str.Cazaban-cartier Dacia”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul “Extindere reţea canalizare str.Cazaban-cartier Dacia”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

- referatul de specialitate nr. 5600 din 21.01.2008, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei municipiului Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- Legea nr. 500 / 2002  privind finanţele publice modificată şi completată cu Legea nr. 314/2003 şi Legea nr.96/2006;

- O.U.G nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- HG nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 34;

În temeiul art. 36 alin 4 lit.  d şi art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată coroborat cu alin 6 lit. (a) pct. 14, raportat la  art. 36, alin 2 lit. d ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul        “Extindere reţea canalizare str.Cazaban-cartier Dacia”, conform anexei ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

          - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

          - Primarului Municipiului Iaşi

          - Direcţiei Investiţii

          - Direcţiei Tehnice

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de  Direcţia Investiţii.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată  de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.20

din 31 ianuarie 2008

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.20 din 31 ianuarie 2008

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “Extindere reţea canalizare str.Cazaban-cartier Dacia” 

 

Valoarea totală estimată a investiţiei

          în preţuri decembrie 2007-120.125,00 lei 

                   din care C+M=114.025,00 lei

 

Durata de execuţie: 12 luni

Capacităţi tehnice:

- reţea canalizare menajeră- L=145 ml

- cămine vizitare- 5 bucăţi

- guri de scurgere- 5 bucăţi

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Munteanu