Hotărârea nr. 2/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2008 ale Directiei de Asistenta Comunitara Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare , a Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2008 ,

ale Directiei de Asistenta Comunitara Iasi

 

          Consiliul Local al  Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008 ;

          Având in vedere :

a)     initiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiect de hotărâre ;

b)    referatul de specialitate (nota de fundamentare ) nr. 1087 din 16.01.2008  intocmit de catre  Biroul de Resurse Umane ;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

d)    raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

e)     raportul de avizare întocmit de Comisia de muncă şi protecţia socială a Consiliului Local Municipal Iaşi ;

f)      prevederile H.C.L. nr. 6/2005 prin care s-a infiintat serviciul public de interes local , cu personalitate juridica , respectiv Directia de Asistenta Comunitara;

g)     avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici înregistrat sub nr. 1419992/ 25. 01. 2008 ;

h)     prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, ale Legii nr.53/2003, modificata si completata, prevederile art. 31, 33  din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala precum si prevederile H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala ;

          In temeiul  art. 36, art. 115 , alin. 1, lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi a Statului de Funcţii pentru anul 2008, ale Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, conform anexelor 1, 2, 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2.  Prezenta hotarâre va fi comunicată :

-         Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

-         Primarului Municipiului Iasi ;

-         Direcţiei de Asistenţă Comunitară.

          Art.3 (1) Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.2

din 31 ianuarie 2008

 

 

Anexa nr. 3

Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Comunitara Iasi

 

Cap. 1

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1 - (1) Directia de Asistenta Comunitara Iasi este serviciul public de interes local, cu personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea Consiliului local al municipiului Iasi, infiintat prin Hotarirea nr. 6 / 17.01.2005 a Consiliului local al municipiului Iasi.

              (2) Directorul executiv al Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, (conform organigramei) conduce si controleaza serviciul public de interes local, respectiv Directia de Asistenta Comunitara Iasi, care este subordonata direct Primarului municipiului Iasi si pe linie legislativa Secretarului municipiului Iasi.

Art. 2 - (1) Prin serviciul public de interes local in intelesul prezentului Regulament se intelege directia de specialitate cu personalitate juridica, subordonata si structurata pe competente potrivit organigramei.

               (2) Directia de Asistenta Comunitara realizeaza la nivel local masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor virstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

               (3) Elaboreaza politici si strategii, programe de dezvoltare, deruleaza proiecte de dezvoltare comunitara in vederea prevenirii starii de nevoie a unor grupuri precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

 

Art. 3 -  (1) Sediul administrativ al Directiei de Asistenta Comunitara este in Iasi, Bdul Stefan cel Mare si Sfint 11 (45).

              (2) Pe actele emise de Directia de Asistenta Comunitara se va mentiona consiliul local al municipiului Iasi - Directia de Asistenta Comunitara ca serviciu public de interes local.

              (3) Directorul executiv asigura conducerea, indrumarea si controlul serviciilor din structura Directiei de Asistenta Comunitara.

 

Art. 4 - Durata de functionare a serviciului public de interes local , respectiv a  Directiei de Asistenta Comunitara Iasi este nelimitata.

 

Art. 5 - Directia de Asistenta Comunitara isi desfasoara activitatea in baza prezentului Regulament de Organizare si Functionare , a prevederilor legale in vigoare, precum si in baza Regulamentului intern.

 

Art. 6 - (1) Structura organizatorica a Directiei de Asistenta Comunitara cuprinde, in functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, urmatoarele tipuri de compartimente, avand un numar minim de persoane, astfel:

a) oficiu / compartiment - 1 persoana

b) birou - min.  5 posturi de executie Â1 conducere

c) serviciu - 6 respectiv  8 persoane in cazul functionarilor publici( min.7 posturi de executie) Â1 post de conducere

d) directie - 15 persoane (15 posturi de executie)

e) directie generala - 25 persoane (25 de posturi de executie)

               (2) Biroul poate fi organizat fie independent, fie in cadrul unui serviciu, pentru fiecare 6 persoane existente peste numarul minim necesar constituirii serviciului, daca exista activitati care necesita o delimitare distincta.

 

Art. 7 - Directia de Asistenta Comunitara dispune de cod fiscal si cont bancar propriu, de stampila si sigiliu propriu.

 

Art. 8 - Obiectul de activitate al Directiei de Asistenta Comunitara il constituie aplicarea legislatiei ce reglementeaza materia, precum si realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati profesionalizate, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor si comunitatilor cu probleme speciale, aflate in dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal si decent de viata, de asemenea dezvoltarea comunitara, prin masuri de prevenire a marginalizarii sociale.

 

Art. 9 - Conducatorul serviciului public de interes local actioneaza permanent in vederea indeplinirii la timp si in mod corespunzator a atributiilor ce ii revin din legi, decrete, hotariri, ordine, dispozitii si a sarcinilor ce ii sunt date prin prezentul Regulament.

 

Art. 10 - In problemele de specialitate, serviciul public de interes local intocmeste proiecte de hotariri si decizii insotite, obligatoriu, de rapoarte de specialitate, pe care le prezinta in vederea supunerii spre aprobare autoritatii locale competente.

 

Art. 11 - Angajarea salariatilor se face in conditiile legii de catre conducatorul serviciului public de interes local in limita posturilor din organigrama aprobata de Consiliul local.

 

Art. 12 - Numarul si structura de personal vor fi aprobate prin Hotarire a Consiliului local Iasi..

 

Art. 13 - Serviciul public de interes local poate fi infiintat, restructurat, desfiintat prin Hotarirea Consiliului local, cu votul majoritatii consilierilor in functie.

 

Cap. 2

PATRIMONIUL SI  FINANTELE DirectiEI de Asistenta Comunitara

 

Art. 14 - Patrimoniul Directiei de Asistenta Comunitara este format din bunurile mobile si imobile preluate pe baza de protocol de la Primaria Iasi si din donatiile acceptate de la terti, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii, precum si din imobilele pe care le pune la dispozitie Consiliul local municipal.

 

Art. 15 - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Directiei de Asistenta Comunitara se asigura atat din bugetul local cat si din bugetul de stat..

               (2) Bugetul Directiei de Asistenta Comunitara se asigura de Consiliul local municipal.

 

Art. 16 - (1) Directorul executiv al Directiei de Asistenta Comunitara are calitatea de ordonator de credite secundar.

               (2) Ordonatorul secundar de credite intocmeste si prezinta spre aprobare Consiliului local proiectul de buget al Directiei de Asistenta Comunitara.

 

Art. 17 - Trimestrial, ordonatorul secundar de credite intocmeste dare de seama contabila asupra executiei bugetare care se depune la deprtamentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

 

Art. 18 - Directia de Asistenta Comunitara isi va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decit cele bugetare.

 

Art. 19 - Veniturile extrabugetare ale Directiei de Asistenta Comunitara se incaseaza, administreaza, utilizeaza si contabilizeaza de catre aceasta, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art. 20 - Executia de casa a bugetului Directiei de Asistenta Comunitara se tine de catre Biroul Buget Contabilitate si Biroul Financiar Salarizare din cadrul ordonatorului secundar de credite, pentru serviciile functionale, iar executia bugetara a ordonatorilor tertiari de credite Cantina Ajutor Social, Caminul de Pensionari "Sf. Parascheva", Caminul de Batrini "Sf. Imparati Ctin si Elena"  se tine de catre acestia, urmind a se centraliza de catre ordonatorul secundar de credite prin compartimentul de specialitate.

 

Art. 21 - (1) Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate in buget se aproba de catre ordonatorul secundar de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv intern, care atesta respectarea dispozitiilor legale, incadrarea in creditele bugetare aprobate si destinatia acestora.

                 (2) in situatia refuzului de viza de control financiar preventiv intern, ordonatorul secundar de credite poate dispune pe propria raspundere angajarea si efectuarea cheltuielilor respective, respectind prevederile legale in vigoare.

 

Art. 22 - In bugetul Directiei de Asistenta Comunitara sunt prevazute distinct bugetele Cantinei Ajutor Social, Caminului de Pensionari "Sf. Parascheva", Caminului de Batrini "Sf. Imparati Ctin si Elena" .

 

Art. 23 - (1) Directorul Cantinei Ajutor Social, directorul Caminului de Pensionari "Sf. Parascheva" şi directorul Caminului de Batrini "Sf. Imparati Ctin si Elena"  sunt ordonatori tertiari de credite, aprobind efectuarea platilor in limita creditelor bugetare primite si in baza vizei de control financiar intern, conform legislatiei in vigoare.

                (2) Bugetele institutiilor mentionate la al .1 se supun aprobarii directorului executiv al Directiei de Asistenta Comunitara si vor face parte integranta din bugetul directiei.

 

Cap. 3

MANAGEMENTUL SI ORGANIZAREA Directiei de Asistenta Comunitara

 

Art. 24 - Directorul executiv conduce si controleaza serviciul public de interes local - Directia de Asistenta Comunitara .

 

Art. 25 -(1)Conducerea curenta a Directiei de Asistenta Comunitara este asigurata de directorul executiv al Directiei de Asistenta Comunitara, care este subordonat direct Primarului municipiului Iasi si pe linie legislativa Secretarului municipiului Iasi.

                (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul executiv al Directiei de Asistenta Comunitara emite decizii şi are, în principal, următoarele atribuţii :

                  a)  Propune autorităţii administraţiei publice locale, care asigură administrarea şi finanţarea instituţiei, aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;

                  b) Elaborează rapoarte generale privind activitatea instituţiei, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă autorităţii administraţiiei publice locale care asigură administrarea şi finanţarea;

                  c) Propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

                  d) Întocmeşte raportul anual de activitate.                

                (3)Directorul executiv asigura conducerea, indrumarea si controlul tuturor serviciilor din structura Directiei de Asistenta Comunitara.

                (4)Directorul executiv adjunct coordonează activitatea biroului buget salarizare, biroului financiar contabilitate  şi a biroului aprovizionare administrativ ; verifică întocmirea dărilor de seamă ; urmăreşte aplicarea şi respectarea legislaţiei în activitatea financiar contabilă.

                 (5)Directorul executiv şi directorul executiv adjunct contribuie la îmbunătăţirea activităţii Direcţiei de Asistenţă Comunitară.        

 

Art. 26 - Directia de Asistenta Comunitara este organizata in compartimente astfel:  compartimete / birouri / servicii /  si institutii subordonate, conform organigramei aprobate de Consiliul local Iasi.

 

Art. 27  -   Atributiile si competentele specifice ale fiecarui compartiment sunt urmatoarele:

 

Serviciul Autoritate Tutelara Protectia Minorilor si Familiei

           

            Este subordonat directorului executiv.

            Asigura aplicarea dispozitiilor actelor normative ce reglementeaza materia, astfel:

             Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combatrea traficului de persoane, Legea nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie , Legea 47 / 2006 privind sistemul national de asistenta sociala; Legea 272 / 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului; Legea 273 / 2004, privind regimul juridic al adoptiei; Legea nr. 448 / 2006, privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap ;Legea 17 / 2000, privind asistenta sociala a persoanelor virstnice;  Ordinul nr. 288 / 2006 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind metoda managementului de caz in domeniul protectiei copilului, Ordinul nr. 286/2006 privind intocmirea planului de servicii ,Ordinul 219/2006 privind identificarea si monitorizarea copiilor ai caroror parinti sunt plecati in strainatate.        In indeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile care ofera asistenta sociala din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Iasi, precum si cu institutiile, agentiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-uri, cu voluntari din tara si din strainatate, care por oferi srijin tehnic, financiar sau material, va colabora permanent cu Directia Generala  de Asistenta Sociala  si Protectia Copilului Iasi si cu toate celelalte organisme si institutii care au competente si atributii in ocrotirea minorului  si familiei ,aflate in dificultate.

 

            Serviciul  Autoritate Tutelara Protectia Minorilor si Familiei va oferi servicii urmatoarelor categorii :

1.      familii aflate in divort, in vederea medierii conflictelor si incredintarii copiilor rezultati in timpul casatoriei ;

2.      persoane virstnice care incheie acte notariale in scopul intretinerii si care, conform legii, necesita asistare la incheierea acestor documente ;

3.      familiile persoanelor care executa pedepse privative de libertate ;

4.      minorul care se afla in conflict de interese cu reprezentantii sai legali sau cel in numele caruia urmeaza a se incheia un act notarial ;

5.      persoanele care urmeaza sa fie sau sunt declarate interzise, in vederea ocrotirii si protejarii intereselor lor ;

6.      copiii abandonati, pentru care este necesara emiterea unei dispozitii de stabilire a numelui si prenumelui, precum si inregistrarea nasterii acestuia ;

7.      persoane cu dizabilitati - copii si adulti;

8.      diverse alte situatii de criza (violenta domestica, abuz, adictie, etc) pentru care Codul familiei sau alta legislatie de specialitate impune luarea unor masuri ;

9.      copiilor singuri acasa / cu risc de separare de familia lor de origine sau care au fost integrati in familie dupa ce au beneficiat de o masura de protectie speciala ;

10.  familiile cu copii in  dificultate sau cele in care exista copii cu devianta de comportament.

 si va avea urmatoarele atributii:

1.      evalueaza situatii de criza declansate de:

·        divort;

·        existenta unui membru al familiei care executa o pedeapsa privativa de libertate;

·        existenta unui membru al familiei care prezinta dizabilitati fizice sau / si psihice;

·        existenta unui membru al familiei care prezinta probleme specifice virstei a treia;

·        existenta in familie a unui minor care manifesta un comportament deviant;

·        aparitia unor diverse conflicte de interes intre membrii aceleeasi familii;

·        existenta in familie a unui membru consumator de alcool / droguri;

·        diverse alte situatii,

                           -     situatii in care se elaboreaza un referat de ancheta sociala care va cuprinde si planul de  servicii .

2.      monitorizeaza posibilitatea de reintegrare in familie a copiilor institutionalizati sau pentru care exista a masura de protectie alternativa institutionalizarii,  specifice fiecarei situatii in parte;

3.      desfasoara activitati de:

·        prevenire a abandonului familial si / sau a celui scolar dupa infiintarea si monitorizarea centrelor de zi;

·        prevenirea si combaterea consumului de droguri;

·        consiliere si stabilire a planului de servicii pentru copiii aflati in situatie de abuz sau traficati ;

·        consiliere privind probleme familiale, profesionale, psihologice, de ordin financiar si juridic, etc si informare privind problematica sociala (drepturi si obligatii, servicii disponibile pe plan local si modalitatile de accesare a acestora, etc.);

4.      realizeaza parteneriate si colaboreaza cu ONG-uri si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului ;

5.      asigura relationarea cu diverse institutii publice sau O.N.G.-uri care ofera servicii specializate pentru toate categoriile de persoane defavorizate care au probleme ce pot fi solutionate prin intermediul  serviciului Autoritate Tutelara Protectia Minorilor si Familiei ;

6.      sprijina accesul in institutii de asistenta sociala destinate persoanelor aflate in dificultate ;

7.      asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale, in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare si monitorizeaza modalitatea de aplicare a acestor masuri, inclusiv respectarea drepturilor acestora;

8.      verifica activitatea desfasurata de asistentii personali, conform fisei postului sau planului individualizat , anexa la certificatului de incadrare in grad grav de handicap ;

9.      intocmeste si aduce la cunostinta Consiliului Local raportul semestrial cu privire la activitatea desfasurata de asistentii personali;

10.  evalueaza situatia socio-economica a potentialilor asistenti personali, in vederea angajarii acestora;

11.  evalueaza situatia socio-economica a potentialilor ingrijitori la domiciliu, in vederea obtinerii atestatului corespunzator;

12.monitorizeaza activitatea curatorilor, tutorilor,

                              13. monitorizeaza situatia copiilor identificati, ai caror parinti sunt plecati in strainatate   ;

                              14. monitorizeaza situatia copiilor cu risc de separare de parintii lor ;

                              15. monitorizeaza evolutia conduitei copiilor delincventi ;

                              16. identifica copii exploatati , abuzati si anunta D.G.A.S.P.C..Iasi ;

 

 

Serviciul alocaţii şi îndemnizaţii pentru copii

 

        Este subordonat directorului executiv.

        Asigura aplicarea dispozitiilor urmatoarelor acte ce reglementeaza materia : Legea 61 / 1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 591 / 1993 si HG 1360 / 2002; O.U.G.  nr. 44/2006 , O.U.G.nr. 97/2007, O. U.G.nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului ; H.G. 1025/2006  Normele metodologice de aplicare a O .G. 148/2005 ; H.G.53/2006 privind modif. şi completarea H.G.1825/2005 de aplicare. a O.U.G. nr. 148/2005  si Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea O.U.G.nr. 148/2005 , Legea nr. 416/2001, sectiunea referitoare la alocatia pentru copilul nou nascut, modificata prin Legea nr. 115/2006, Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru copii nou nascuti si O.U.G. nr. 3/2007 privind unele masuri financiar - fiscale din domeniul protectiei sociale,inclusiv precizari privind acordarea trusoului pentru copii nou nascuti, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si O.U.G. nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006, sectiunea referitoare la cresterea copilului in varsta de 0-7 ani, O.U.G. nr.. 105/2003 privind acordarea alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, H.G.nr. 1539/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. /2003 SI Legea nr. 41/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 105/2003.

        Serviciul Alocaţii şi îndemnizaţii pentru Copii are ca scop îmbunătăţirea echilibrului social al familiei, prin susţinerea acesteia în vederea creşterii copilului, urmarindu-se stimularea cresterii natalitatii şi va avea următoarele atribuţii :

                1.               asigura primirea , inregistrarea si verificarea dosarelor / cererilor insotite de documentele justificative, la programul de relatii cu publicul,

                2.               ofera informatii referitoare la prestatiile sociale acordate (alocatii si indemnizatii) ,telefonic sau la ghiseu, conform programului afisat,

                3.               intocmeste, dupa caz, dispozitii de acordare, suspendare, reluare, modificare sau incetare a platii drepturilor cuvenite, conform legislatiei in vigoare,

                4.               intocmeste statul de plata, daca este cazul, pentru plata drepturilor aprobate, conform legii,

                5.               intocmeste centralizatoarele si/sau borderourile prevazute de legislatie si normele de aplicare a acesteia pentru procesarea dosarelor / dispozitiilor de acordare , suspendare, reluare sau incetare a platii drepturilor cuvenite,

                6.               asigura transmiterea dosarelor/dispozitiilor de acordare , suspendare, reluare, modificare sau incetare a platii drepturilor cuvenite catre DirectiaJudeteana de Munca, Solidaritate Sociala si Familie, in original sau copie, dupa caz, cu respectarea stricta a conditiilor si termenelor prevazute de legislatie si normele de aplicare a acesteia ,

                7.   efectueaza anchete sociale ,la depunerea dosarelor si la intervale de 6 luni ,pentru verificarea pe teren a conditiilor prevazute de legislatie pentru acordarea prestatiilor sociale solicitate (alocatia complementara sau de sustinere a familiei monoparentale), precum si in cazul aparatiei unor modificari , care pot determina incetarea acordarii prestatiei sociale sau modificarea cuantumului acesteia,

                8.               realizeaza corespondenta, dupa caz cu persoanele fizice si juridice interesate , cu respectarea stricta a conditiilor si termenelor referitoare la procesarea documentelor, conform legislatiei din domeniul propriu de activitate,

                9.               asigura introducerea informatiilor in baza electronica de date, arhivarea dosarelor, anchetelor sociale si actualizarea acestora daca este cazul, conform legislatiei in domeniu,

            10.               oferirea de consultanta si consiliere persoanelor care se adreseaza pentru primirea de prestatii sociale, avand , de multe ori, domiciliulin localitati din judetul Iasi, sau chiard in alte judete, cu privire nu numai la prestatiile oferite prin serviciulalocatii si indemnizatii sau prin Directia de Asistenta Comunitara Iasi ,ci si prin alte organizatii guvernamentale sau neguvernamentale cu activitati in domeniul asistentei sociale , in special, activitati si servicii destinate copiilor sau familiilor cu copii.

 

 

Serviciul  social, prestări servicii, gratuitati, facilitati

 

            Este subordonat directorului executiv.

Asigura aplicarea dispozitiilor urmatoarelor acte normative ce reglementeaza materia:

Legea 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala; Legea 416 / 2001 privind venitul minim garantat modificata si completata cu Legea nr. 115/2006,  precum si Hotaririle Consiliului Local, privitoare la aceasta lege; O.U.G.. nr. 5/2003 care a fost modificata si completata prin O.U.G. nr.  57/ 2006, privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei ; Legea 116 / 2002, privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale; Legea  nr. 448 / 2006, privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, respectiv O.M. 794 / 380 / 2002, privind acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap grav, H.C.L. 201 / 2004, privind organizarea acordarii de gratuitati si facilitati privind transportul in comun; Legea 321 / 2000, privind acordarea gratuita a laptelui praf pentru copiii cu virsta intre 0 - 12 luni; H.C.L.nr.259/30.05.2003 pentru modificarea . H.C.L. 94 / 1999, privind inhumarea cadavrelor neidentificate; OUG 5 / 2003, privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si unele facilitati populatiei pentru plata energiei termice; HG 829 / 2002 privind aprobarea Planului National anti-saracie si promovarea incluziunii sociale., H.C.L.nr. 27/3.02.2003 si H.C.L.nr. 172/11.04.2005 privind incredintarea activitatii de salubritate , respectiv plata diferentei de 50% din valoarea tarifului de salubritate  pentru veteranii de razboi ,vaduvelede razboi , detinutii politici si persoanele nevazatoare.

            In indeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile care ofera asistenta sociala din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Iasi, precum si cu institutiile, agentiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-uri, cu voluntari din tara si din strainatate, care por oferi srijin tehnic, financiar sau material, va colabora permanent cu Directia Generala de  Asistenta Sociala si Protectie a  Copilului Iasi si cu toate celelalte organisme si institutii care au competente si atributii in asistarea familiilor paupere.

Serviciul social, prestări servicii, gratuităţi  va oferi servicii urmatoarelor categorii :

1.      familii / persoane paupere;

2.      familii / persoane fara adapost sau cu risc de a ramine fara locuinta;

3.      familii / persoane care prezinta risc de marginalizare / excludere sociala (inclusiv tinerii proveniti din centre de plasament, alte institutii de ocrotire sau beneficiari ai altor masuri de ocrotire alternativa);

4.      toate categoriile de familii / persoane aflate in situatii de criza declansate de calamitati sau alte dezastre naturale;

5.      persoane cu handicap grav/ reprezentantii legali ai acestora;

6.      alte categorii de beneficiari.

si va avea urmatoarele atributii:

1.      asigura, prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale, prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizare si excludere sociala, precum si a altor activitati in domeniul asistentei sociale, in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

2.      intocmeste anual planul local antisaracie si incluziune sociala, in conformitate cu cerintele planului national si asigura implementarea si monitorizarea strategiilor propuse;

3.      asigura acordarea facilitatilor pentru mijloacele de transport in comun locale, precum si toate celelalte gratuitati / facilitati prevazute de legislatia in vigoare;

4.      instrumenteaza si monitorizeaza dosarele pentru acordarea venitului minim garantat ;

5.      asigura distribuirea laptelui praf acordat in regim de gratuitate conform legii si intocmeste adrese lunare privind consumul de lapte praf catre DSP Iasi;

6.      evalueaza situatiile de criza a familiilor paupere, in vederea acordarii unui ajutor financiar in regim de urgenta ;

7.      evalueaza situatiile socio-materiale ale familiilor afectate de dezastre naturale si intocmeste planul de servicii corespunzator;

8.      realizeaza demersurile necesare in vederea inhumarii cadavrelor neidentificate si a celor fara sustinatori legali, ori beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum si a celor care, chiar daca au avut ultimul domiciliu in alte localitati, au decedat pe raza municipilui Iasi, etc ;

9.      realizeaza parteneriate si colaboreaza cu ONG-uri  / reprezentanti ai societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie pentru toate categoriile de beneficiari ai acestui serviciu ;

10.  evalueaza situatia socio-economica a persoanelor fara adapost si identifica nevoile si resursele acestora ;

11.  efectueaza anchetele necesare pentru completarea dosarelor in vederea obtinerii unor locuinte sociale ;

12.  identifica si analizeaza situatia familiilor cu risc de a fi evacuate din locuintele pe care le detin, in vederea intocmirii unui plan de interventie;

13.  asigura relationarea cu diverse institutii publice sau O.N.G.-uri care ofera servicii specializate pentru toate categoriile de beneficiari ce intra in atentia acestui serviciu;

14.  asigura si dezvolta servicii de specialitate pentru asistatii din adaposturile administratiei publice locale;

15.  distribuie ajutoare umanitare primite de la populatie, ONG-uri din tara si strainatate persoanelor si familiilor paupere;

16.  ofera servicii de consiliere si asistenta pentru tinerii proveniti din centre de plasament, alte institutii de ocrotire sau beneficiari ai altor masuri de ocrotire alternativa in vederea integrarii sociale a acestora;

17.  elaboreaza proiecte si strategii de dezvoltarea a unor servicii adresate tinerilor proveniti din centre de plasament, alte institutii de ocrotire, beneficiari ai altor masuri de ocrotire alternativa sau proveniti din familii aflate in situatie de risc social in vederea integrarii sociale a acestora;

18.  instrumenteaza si monitorizeaza dosarele persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal, care au optat pentru acordarea indemnizatiei lunare;

19.  prezinta rapoarte lunare privind numarul persoanelor beneficiare de gratuitati, facilitati, etc.;

20.  identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediul familial natural si / sau in comunitatea din care provin ;

21.  prevenire, diagnosticare si interventie in fenomenele de marginalizare / excluziune sociala;

22.  intocmeste documentatia necesara pentru acordareade ajutoare pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece al anului in curs si transmite situatia centralizatoare directiei de muncasi protectie sociala locala ;

23.  evalueaza situatia socio- economica a persoanelor singure /familiilor cu venituri reduse pentru acordarea de servicii sociale , respectiv hrana zilnica, prin Cantina de Ajutor Social.

Desfasoara activitati de :

       - prevenire , diagnosticare si interventie in fenomenele de marginalizare /excluziunesociala ;

·        consiliere privind probleme familiale, profesionale, psihologice, de ordin financiar si juridic, etc si informare privind problematica sociala (drepturi si obligatii, servicii disponibile pe plan local si modalitatile de accesare a acestora, etc.) in conformitate cu prevederile legale ;

·        evaluare si monitorizare a modului de  aplicare a masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza grupurile tinta ale acestui serviciu, precum si respectarea drepturilor acestora ;

 

Biroul Resurse Umane

                         Este subordonat directorului executiv.

            Asigura aplicarea dispozitiilor actelor normative: Legea 188 / 1999, privind statutul functionarului public republicata ,  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare ; Legea 76 / 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca , Legea nr. 448/6.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata ; Legea 215 / 2001, privind administratia publica locala republicata .

            Biroul Resurse Umane are ca principale atributii si competente urmatoarele:

 • colaboreaza cu serviciile din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara in vederea intocmirii proiectelor de hotariri privind organigrama, statul de functii si prezentul regulament;
 • creeaza si administreaza baza sa de date cuprinzind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici, precum si a celorlalte categorii de angajati;
 • colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in vederea transmiterii datelor personale ale functionarilor publici precum si functiile publice vacante sau modificarile intervenite in situatia functionarilor publici;
 • monitorizeaza posturile vacante si participa la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi;
 • intocmeste, tine evidenta, pastreaza si completeaza carnete de munca;
 • tine evidenta personalului in registrul general de evidenta a salariatilor;
 • intocmeste documentele necesare la incadrarea in munca pentru personalul nou angajat;
 • intocmeste si tine evidenta deciziilor de numire si eliberare din functie a personalului, de sanctionare, de acordare a unor sporuri prevazute de lege, de detasare, de trecere temporara in alta munca, de modificare a salariului, de promovare, transfer, etc.;
 • intocmeste statistici, sinteze, analize si informari referitoare la actele administrative din evidenta biroului de resurse umane;
 • tine evidenta concediilor de odihna, a invoirilor, a concediilor medicale, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru studii si a concediilor pentru ingrijirea copiilor pina la doi ani;
 • intocmeste si tine evidenta legitimatiilor angajatilor Directiei de Asistenta Comunitara;
 • intocmeste actele necesare in vederea pensionarii anticipate, pentru limita de virsta si invaliditate;
 • intocmeste si elibereaza adeverinte cu vechimea in munca si in vederea completarii vechimii in munca, pentru intocmirea dosarelor de pensionare si pentru orice alte necesitati;
 • tine evidenta carnetelor de munca si dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • tine evidenta asistentilor personali ai persoanelor cu handicap,
 • tine evidenta contractelor individuale de munca;
 • asigura si raspunde de ducerea la indeplinire a tuturor prevederilor legale privind functiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de munca, modificarea sau incetarea contractelor de munca;
 • rezolva corespondenta primita in cadrul serviciului;
 • calculeaza drepturile privind premiile ce se acorda potrivit legii.
 • intocmeste fisa postului asistentului personal, individualizata pentru fiecare situatie / bolnav, tinindu-se cont de recomandarile unui medic de specialitate (medic de familie,  medic din cadrul comisiei de evaluare si stabilire a gradului de handicap, medic medicina muncii din aparatul propriu al Primariei, etc.)
 • verifica activitatea desfasurata de asistentii personali, conform fisei postului si rapoartele de activitate ale acestora;

 

Compartimentul Asistenta Persoanelor cu Handicap Grav

           

            Este direct subordonat Biroului Resurse Umane.

            Include toti asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

            Atributii:

·                                desfasoara activitati specifice, conform fisei postului individuale intocmita de Biroul Resurse Umane

·                                duce la indeplinire toate obligatiile prevazute in contractul de munca, cu respectarea legislatiei in vigoare

 

Compartiment Proiecte Programe

       

        Este direct subordonat directorului executiv.

        Raspunde de aplicarea urmatoarelor prevederi legale : Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicata ; Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială; H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială; O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; H.G. nr.829/2002 privind aprobarea Planului Naţional anti-sărăcie şi promovarea incluziunii sociale; Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

          Atributii şi obiective:

   1. realizează parteneriate şi colaborează cu ONG-uri şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii masurilor de protecţie a persoanelor defavorizate ;

   2. identifică şi cuantifică problemele sociale comunitare ;

   3. consultă serviciile de specialitate şi creează strategii de intervenţie corespunzătoare  ( proiecte) ;

   4. promovează imaginea serviciilor de specialitate ;

   5. monitorizează desfăşurarea programelor/parteneriatelor ;

   6. identifică şi menţin relaţii de colaborare în domeniul social cu potenţiali parteneri ;

   7. identifică şi atrag resurse financiare extrabugetare

   8. identifică şi accesează fonduri nerambursabile pentru proiecte sociale ;

   9. se ocupă de dezvoltarea şi monitorizarea unei reţele eficiente de voluntari ;

 10. răspunde tuturor sarcicnilor trasate de director, cu privire la buna desfăşurare a activităţilor din întreaga direcţie ;

 11. facilitează participarea ONG-urilor la realizarea planului de intervenţie comunitară în domeniul social ;

 12. organizează work -schop -uri, întâlniri, conferinţe, cursuri şi seminarii pe diferite tematici;

 13. întocmeşte proiecte de finanţare;

 14. realizează materiale de prezentare, broşuri şi pliante;

 

Compartiment Achizitii si Prelucrarea Datelor

 

Este subordonat directorului executiv adjunct si raspunde de aplicarea urmatoarelor acte normative : O.U.G. nr. 43/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 418/15.05.2006 cu modificarile si completarile ulterioare,H.G. nr. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 /20.07.2006 , Ordinul ministrului finantelor publice nr. 155/2006 privind aprobarea ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 20.07.2006 , O.U.G.nr. 94/26.09.2007 pt. Modificarea si completarea O.U.G.nr. 34/2006 , publicata in M.O., Partea I, nr. 676/4.10.2007, Legea nr. 128/5.05.2007 pentru modificarea si completarea O.U.G.nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publcata in M.OF. nr. 309/9.05.2007.

Compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica, organizat conform prevederilor II.2.3 din Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice din anexa 2 la Hotararea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005-2007, are urmatoarele atributii principale :

    1.               elaboreaza programul anual al achizitiilor publice , pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante ;

    2.               elaboreaza sau , dupa caz , coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul unui concurs de solutii , a documentatiei de concurs ;

    3.               indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 ;

    4.               aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire ;

    5.               constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.

    6.               creeaza baza de date si programe PC necesare bunei desfasurari a tuturor serviciilor directiei ;

Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului de achizitii publice ,in functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire.Autoritatea contractanta are, totodata,dreptul de a achizitiona servicii de consultanta, conform prevederilor ordonantei de urgenta ,in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/ sau aplicarii procedurii de atribuire.

 

Compartiment Informatic

 

Este subordonat directorului executiv adjunct.

In aplicarea actelor normative specifice pentru acest domeniu ,acest compartiment are urmatoarele atributii :

 - .  se ocupă de partea de hard a computerelor din dotare cât şi de softul aferent acestora ;

 -  solicită intervenţia firmei de întreţinere tehnică de calcul, avizând notele de contatare întocmite de acesta   ;

-  întreţine softul existent şi elaborează noi programe ;

 

Compartiment Juridic

 Este direct subordonat directorului executiv.

Raspunde de aplicarea tuturor  prevederilor legale privind activitatea Directiei de Asistenta Comunitara.

Atributii:

  1. Verifică şi semnează pentru legalitate acte emise de Direcţia de Asistenţă Comunitară.

              2. Asigură, potrivit legii, reprezentarea Direcţia de Asistenţă Comunitară  în faţa organelor judecătoreşti, precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi fizice;

              3.  Ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate în curs de judecată;

              4. Ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină executarea acestora;

              5. Organizează informarea şi documentarea juridică;

              6. Întocmeşte acţiuni civile în vederea sesizării instanţelor judecătoreşti.

              7. Avizează asupra legalităţii toate contractele emise de Directia de Asistenta Comunitara , respectiv contractele economice, contractele de închiriere, de concesiune, de asociere si Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local propuse de catre D.A.C. precum şi alte acte care angajează răspunderea patrimonială a organelor respective;

              8.  Acorda consultanta in toate speţele în care este solicitat;

              9. Răspunde la toate petiţiile, în termenul procedural, repartizate de şeful ierarhic superior.

 

Compartiment Audit

 

Este direct subordonat directorului executiv.

            Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii instituţiei publice pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile acesteia.

            În cadrul Directiei de Asistenta Comunitara Audit Public Intern este organizat  în conformitate cu prevederile Legii nr.672/19.12.2002 privind auditul public intern, funcţionând ca serviciu independent, subordonat în mod direct directorului executiv.

            Serviciul exercită o funcţie distinctă şi independentă de celelalte activităţi ale instituţiei publice.

            Activitatea serviciului constă în desfăşurarea de misiuni de audit, atât în baza planului anual de audit aprobat de conducătorul instituţiei cât şi misiuni ad-hoc, ordonate de acesta.

            Auditorii îşi desfăşoară misiunile în baza ordinelor de serviciu aprobate de directorul executiv, în conformitate cu prevederile OMF nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii.

            Auditorii interni nu sunt implicaţi în îndeplinirea de activităţi pe care în mod potenţial le pot audita.

            Serviciul de audit public intern are acces şi poate solicita toate datele şi informaţiile utile şi probante (inclusiv cele pe format electronic) pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit.

            Auditorii exercită o funcţie de evaluare independentă, care se concretizează în recomandări.

            Auditorii trebuie să respecte codul de conduită etică, să respecte secretul profesional.

            Auditorii trebuie să comunice rezultatele muncii lor (constatările şi recomandările) conducătorului structurii auditate şi trebuie să raporteze imediat directorului ecexutiv, fraudele de orice tip şi neregulile grave care fac obiectul auditului.

            Auditorii interni trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate.

            Auditorii interni din cadrul comportamentului au obligaţia respectării termenelor prevăzute prin ordinele de serviciu, să respecte ordinele conducătorului instituţiei publice, să răspundă în orice moment solicitărilor adresate.

            Auditorii interni au obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare a Directiei de Asistenta Comunitara.

 

Biroul Financiar Salarizare

 

Este subordonat directorului executiv adjunct.

Raspunde de aplicarea urmatoarelor prevederi legale:

Ord. MF 1792/2002; Ord. MF 522/2003; Legea nr.500/2002; HGR nr.264/2003; Decret 209/1976; Legea 188/1999; HGR 841/1995; OUG nr.5/2003; Legea nr, 189/1998; Legea 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca; HGR 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice; HGR 277 / 2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2003; Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala; OG 26 / 2000 cu privire la asociatii si fundatii; Legea 416 / 2001 privind ajutorul social cu completarile si modificarile ulterioare, .O.U.G. 158/2005, O.U.G. nr.2/2006 , Legea. nr. 200/2006, Legea nr. 487/2006.

Atribuţii :

1. Întocmeşte statele de plată pentru toate categoriile de persoane înspre care se fac plăţi.

2. Realizează plăţile prin casierie :

        - plăţi curente pentru întreţinerea direcţiei

        - plăţi la ajutorul social

        - plăţi la ajutoare de înmormăntare

      - plăţi legate de înmormântări gratuite ale persoanelor fără aparţinători

      - îndemnizaţii de naştere

      - alocaţii de stat pentru copii

      - salarii ale angajaţilor

3. Realizează operaţiunile prin bancă aferente direcţiei.

4. Intocmeste declaratii lunare privind C.A.S. ,C.A.S.S., somaj, etc.

 

Serviciul Buget Contabilitate

 

            Este subordonat directorului executiv adjunct.

            Activitatea acestui birou este reglementata de Legea bugetara anuala; Legea 189 / 1998 privind finantele publice locale; Legea 82 / 1991 modificata si completata ; OG 119 / 1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv;  Legea 500 / 2002 privind finantele publice; aprobari ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; Normele MF privind deschiderile de credite bugetare;  Ordinl nr. 1792/2002, Decretul 209/1976 ; Legea 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor persoanelor cu functie publica.

Atribuţii :

1. Întocmirea şi coordonarea bugetului.

2. Urmărirea execuţiei bugetare a D.AC. cat si a unitatilor din subordine;

3. Ordonanteaza cheltuielile privind achizitiile publicede produse, servicii sau lucrari;

4. Întocmeşte rapoartele statistice referitoare la execuţia bugetului aprobat.

5.Intocmeste bilantul contabil trimestrial si cel annual;

6 Organizază  inventarierea bunurilor patrimoniale.

7. Urmăreşte şi stabileşte baza legală  a cheltuielilor, creşterea eficienţei în utilizarea resurselor bugetare.

8. Verifică, analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de modificare în timpul anului a bugetului instituţiei.

 

Biroul Administrativ, Aprovizionare

                         Este subordonat directorului executiv adjunct.

            Activitatea acestui compartiment este reglementata de Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, Ordonanţa de guv. nr.60/2001 modificată prin Legea nr. 212/2002 cu  privire la achiziţii publice, O.G. nr. 75/2004 privind completarea O.G. nr. 60/2001; H.G. nr. 461/2001 privind aprobarea Normelor de aplicare a O.G. 60/2001; H.G. nr. 411/2005 care modifica H.G. nr. 461/2001.

            Obiective:

-     Asigurarea necesarului de resurse materiale pentru buna functionare a serviciilor şi organizarea de licitaţii în vederea achiziţiilor publice..

            Atributii si competente:

 • Asigura necesarul de materiale, echipamente, birotica, etc, necesar bunei functionari;
 • Organizarea de licitaţii;
 • Intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii necesarul de materiale, bunuri, cu oferte de preturi conform legii;
 • Intocmeste necesarul de materiale consumabile la sfirsitul fiecarui an pentru anul urmator;
 • Intocmeste referate de necesitate pentru achizitionarea bunurilor si asigurarea serviciilor necesare bunei functionari a activitatii Directiei de Asistenta Comunitara;
 • Urmareste lucrarile de reparatii, recompartimentari, modernizare, etc., si toate lucrarile de orice natura ce se efectueaza de terti;
 • Depisteaza si remediaza orice defectiuni sau disfunctiuni care ar putea influenta buna desfasurare a activitatilor de orice fel din cadrul Directiei de Asistenta Comunitara;
 • Se preocupa de incheierea contractelor de prestari de servicii pentru asigurarea incalzirii spatiilor, a iluminatului, a apei, intretinerea spatiilor, a salubrizarii;
 • Se preocupa de respectarea normelor igienico-sanitare asigurind curatenia in incinta sediului Directiei de Asistenta Comunitara;
 • Asigura respectarea normelor de paza, de securitate si de prevenirea incendiilor;
 • Comunica orice nereguli constatate.
 • Indeplineste orice alte atributii necesare bunului mers al activitatii
 • intocmeste receptia mijloacelor fixe, materialelor si obiectelor de inventar si documentele de miscare a acestora
 • urmareste foile zilnice ale autovehiculelor, pentru incadrarea in limitele de carburanti
 • primeste si elibereaza bunuri materiale si valorice, conduce evidenta fiselor cu regim special
 • intocmeste situatii statistice cu privire la bunuri
 • primeste, pastreaza si elibereaza bunuri in conformitate cu legislatia in vigoare
 • elibereaza bonuri de consum
 • intocmeste note de intrare - iesire a materialelor si obiectelor de inventar, precum si fisele de magazie ale acestora
 • raspunde de integritatea marfurilor din gestiune si verifica respectarea incadrarii in termene de valabilitate ale acestora
 • raspunde de curatenia, deratizarea, dezinsectia si reparatia imobilelor institutiei si a mijloacelor fixe
 • intocmeste note de fundamentare si referatele privind cheltuielile cu intretinerea si gospodarirea
 • verifica consumul de energie si apa
 • se ocupa de prelungirea contractelor cu furnizorii si eventuala plata prin numerar a acestora, prin intermediul casieriei
 • remediaza mici defectiuni si avizeaza devizele unitatilor de service
 • contribuie la aprovizionarea unitatii

             

Compartimentul Adaposturi de Noapte

Este direct  subordonat biroului administrativ aprovizionare.

   Raspunde de aplicarea urmatoarelor prevederi legale: Legea 116/2002, privind prevenirea si combaterea  marginalizarii sociale; HG 1149 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 116 / 2002, privind prevenirea si combaterea  marginalizarii sociale; Legea 705 / 2001 privind sistemul national de asistenta sociala; HG 829 / 2002 privind aprobarea Planului National anti-saracie si promovarea incluziunii sociale;

Obiective:

·        elaborarea unor strategii de imbunatatire a calitatii vietii asistatilor;

·        asigurarea adapostului temporar pentru prevenirea imbolnavirilor si a faptelor antisociale;

·        crearea premiselor de reinsertie sociala pentru persoanele fara adapost, aflate in stare de risc social.

Atributii si competente:

   1. ofera urmatoarele servicii persoanelor fara adapost:

·        cazare;

·        consiliere in vederea accesarii tuturor formelor de protectie sociala de care ar putea beneficia conform legii (masa la cantina, ajutor social, locuinta sociala sau identificarea unor resurse pentru inchirierea unei locuinte, etc.).

       2. identifica unor fonduri necesare imbunatatirii conditiilor de cazare si   achizitionare a unor echipamente corespunzatoare care ar contribui la cresterea          calitatii serviciilor existente si dezvoltarea altora (posibilitati de igienizare corporala si a imbracamintei,        amenajarea unui spatiu pentru prepararea si servirea micului dejun, etc);   

       3. medieaza relatiilor interumane ale asistatilor;

       4. medieaza relatiilor asistatilor cu institutiile ce ofera servicii de asistenta sociala    /   ONG-uri;

       5. organizeaza cursuri de educatie civica, planning familial, educatie cultural - religioasa, etc;

       6. identifica posibilitati de insertie socio - profesionala a asistatilor;

       7. intocmeste proiectul de buget pentru adaposturile de noapte;

       8. tine evidenta tuturor persoanelor care beneficiaza de serviciile adaposturilor;

 

Caminul de Batrini Sf. Constantin si Elena

           

Caminul de Batrani ,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iasi este subordonat Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, care reprezinta serviciul public de interes local si functioneaza sub autoritatea Consiliului Local Iasi,infiintata prin Hotararea nr.6/17.01.2005 a Cosiliului Local Municipal Iasi .

            Caminul de Batrani este o unitate de asistenta sociala care are drept scop asigurarea conditiilor de cazare, hrana, cazarmament precum si a conditiilor igienico-sanitare corespunzatoare persoanelor varstnice asistate .

             Avand in vedere Legea nr.53/2003 cu modificarile ulterioare ;             

            Avand in vedere Legea nr.17/2000 cu modificarile articolelor 24, 25 din 2006 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere , sarcina ce revine Consiliilor Locale;

            Avand in vedere H.G. nr.1007/2005 privind aprobarea nomenclatorului de personal in institutiile de asistenta sociala, precum si a Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a caminelor pentru persoane varstnice ;

            Avand in vedere Ordinul nr.383/2005 pentru aprobarea Standardelor generale de calitate privind serviciile sociale ;

            Avand in vedere Ordinele 71,73/2005 privind aprobarea modelului contractului cu furnizorii de sevicii sociala, respective modelul contractului cu beneficiarii institutiilor de asistenta sociala ;

             In vederea realizarii atributiilor ce le revin, Caminul de Batrani,,Sf.Imp.Constantin si Elena” Iasi asigura mijloacele umane, materiale si financiare necesare implementarii politicilor si strategiilor privind protectia speciala a persoanelor varstnice, precum si marginalizarea si excluderea sociala a acestei categorii de persoane.

            Finantarea cheltuielilor in cadrul caminului se asigura din :

-         contributiile proprii ale beneficiarilor sau intretinatorilor acestora, care vor fi varsate in contul unitatii ;

-         bugetele locale ale unitatilor administratiei publice locale ;

-         alte venituri realizate in conditiile legii ( donatii, sponsorizari etc ) ;

             Conducerea caminului este asigurata de un director si de Consiliul Consultativ in conditiile legii. Directorul asigura conducerea executiva a acestuia si raspunde de buna functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin .Pentru exercitarea acestor atributii directorul emite dispozitii .  Directorul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele aributii principale :

     - reprezinta unitatea in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate precum si in justitie ;

     - exercita functia de ordonator de credite ;

     - intocmeste proiectul bugetului propriu al caminului si contul de incheiere a exercitiului bugetar pe care il supune avizarii Consiliului Consultativ ;

     - numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul unitatii in conditiile legii;

     - controleaza activitatea personalului si aplica sanctiunile disciplinare sau recompensele corespunzatoare in conditiile legii ;

   - elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea caminului, stadiul implementarii strategiilor pe care le prezinta spre avizare Consiliului Consultativ ;

   - prezinta informari la cererea Consiliului Local cu privire la activitatea desfasurata ;

   - indeplineste orice alte atributii prevazute de lege ;

             Consiliul Consultativ este alcatuit din 7 membri dupa cum urmeaza :

-         2 reprezentanti ai unitatii care finanteaza unitatea ;

-         2 reprezentanti ai beneficiarilor ;

-         1 reprezentant al Consiliului Local pe raza caruia funcioneaza unitatea ;

-         2 reprezentanti ai O.N.G in raza caruia functioneaza unitatea ;

            Membrii consiliului consultativ nu beneficiaza de indemnizatie .

             Caminul de Batrani ,,Sf.Constantin si Elena” Iasi are urmatoarele atributii :

-         asigura : cazarea, hrana, cazarmamentul si conditiile igienico- sanitare corespunzatoare persoanelor asistate precum si folosirea eficienta a bazei materiale si bunurilor din dotare ;

-         asigura asistenta medicala curenta si de specialitate, recuperare, ingrijire si supraveghere permanenta a persoanelor asistate ;

-         organizeaza activitati cultural- educative si de specializare atat in interiorul caminului cat si in afara acestuia ;

-         organizeaza activitati de ergoterapie si terapie ocupationala in raport cu restantul functional si dorinta persoanelor asistate ;

-         acorda sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol siguranta persoanelor varstnice ;

-         dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea diversificarii serviciilor de asistenta sociala in functie de specificul local ;

-         asigura consiliere si informare atat familiilor cat si asistatilor, privind problematica sociala ( probleme de familie, integrare, psihologice e.t.c ) ;

-         intervin in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei ;

-         intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice ale persoanelor varstnice;

-         asigura respectarea standardelor si indicatorilor minimi de calitate corespunzatoare specificului institutiei ;

-         promoveaza dezinstitutionalizarea prin strategii specifice .

 

Unitatea functioneaza cu urmatoarele compartimente :

 

-         compartimentul contabilitate ;

-         compartimentul personal resurse umane-salarizare ;

-         compartimentul administrativ ;

-         compartimentul de asistenta medicala ;

-         compartimentul de asistenta sociala ;

-         compertimentul de asistenta psihologica ;

-         compartimentul de fizio-kinetoterapie ;

-         compartimentul de terapie ocupationale ;

-         serviciul de paza ;

-         personal imputernicit sa raspunda de P.S.I si Protectia Muncii .

 

Compartimentul - contabilitate:

 

Are atributii si responsabilitati principale in ceea ce priveste urmatoarele :

-         respectarea Normelor Metodologice 1792/2002 prin care sa respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si raportarea angajamentelor bugetare ;

-         angajarea chetuielilor din cadrul bugetului numai in limita creditelor bugetare;

-         evidenta contabila a veniturilor si cheltuielilor pe surse de finantare si pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura lor economica si a clasificatiei bugetare ;

-         elaborarea proiectului B.V.C anual si in perspectiva ;

-         repartizarea bugetului aprobat anual pe destinatii, trimestre si luni ;

-         intocmirea si predarea in termenele legale a Darii de Sema contabila trimestriale si a situatiilor solicitate de forurile superioare ;

-         intocmirea situatiilor decadale ( prognoza veniturilor si platilor efectuate ) si lunare( necesar monetar),precum si altor situatii solicitate de Trezorerie si D.G.F.P.Iasi ;

-         intocmirea centralizatoarelor lunare pe furnizori si a centralizatoarelor de consum la conturile specifice ;

-         intocmirea centralizatoarelor de banca privind platile lunare si verificarea extraselor de cont de la Trezorerie ;

-         intocmirea lunara a notelor contabile pentru toate operatiunile economico-financiare ;

-         efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului,precum si inventarierea prin sondaj a patrimoniului ori de cate ori este necesar ;

-         conducerea evidentei contabile analitice si sintetice a tuturor conturilor ;

-         evidentierea inventarelor pe salariati la mijloace fixe si obiecte de inventar in raspandire ;

-         efectuarea de punctaje cu gestionarii pe baza procesului verbal de punctaj ;

-         respectarea prevederilor legale specifice, a R.O.I si a Codului Muncii ;

-         pastrarea, conservarea si asigurarea securitatii documentelor din arhiva unitatii :

-         intretinerea relatiilor specifice cu clientii, furnizorii, Trezorerie, organele fiscale si alte persoane fizice ;

-         intocmirea conform legislatiei in vigoare a Registrului Jurnal si a Registrului Inventar ;

-         efectuarea casarii si declasarii obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe conform normativelor legale ;

-         calcularea si incasarea efectiva a contributiei de intretinere conform legislatiei in vigoare, depunerea in casieria unitatii,care o depune apoi in termenul legal in contul de autofinantare a unitatii ;

-         intocmirea angajamentelor de plata privind contributia de intretinere pentru persoanele asistate sau sustinatorii legali ai acestora ;

-         comunicarea la Oficiile de pensii in ceea ce priveste internarea/externarea sau decesul persoanelor asistate ;

-         inregistrarea tuturor documentelor de intrare/iesire din unitate ;

-         primirea si expedierea corespondentei ;

-         ridicarea si plata salariilor in termenele legale, precum si a numerarului pentru platile cheltuielilor materiale ;

-         completarea Registrului de Casa in mod curent ;

-         efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plata prin virament sau cu numerar din conturile deschise la Trezorerie ;

-         evidentierea, depunerea si retragerea garantiilor materiale ;

-         completarea si pastrarea in conditiile prevazute de lege a C.E.C-ului pentru numerar si a documentelor cu regim special ;

-         respectarea soldului de casa stabilit prin conventie cu Trezoreria :

-         primirea, receptionarea si depozitarea bunurilor materiale din magazii,precum si intocmirea fiselor de magazine ;

-         eliberarea materialelor din magazii conform documentelor legale aprobate ;

-         legarea tuturor documentelor din unitate si predarea la arhiva unitatii ;

-         pastrarea curateniei si a conditiilor igienico-sanitare din magazii .

 

Compartimentul personal-resurse umane-salarizare:

 

Principalele activitati ale acestui compartiment sunt :

-         evidenta tuturor salariatilor incadrati in unitate conform legii ;

-         intocmirea carnetelor de munca ;

-         efectuarea operatiilor privind salariile modificate conform legii ;

-         intocmirea contractelor de munca ;

-         intocmirea deciziilor date de conducerea unitatii si punerea lor in aplicare ;

-         intocmirea statelor de functii conform legislatiei;

-         tinerea evidentei personalului care pleaca in concedii de maternitateingijire copil 2 ani, invoiri sau concedii fara plata ;

-         eliberarea adeverintelor pentru rate, spital si pentru alte solicitari ;

-         intocmeste documentatia pentru iesirea la pensie a salariatilor si tine evidenta personalui care indeplineste conditiile pensionarii ;

-         intocmeste fise de lichidare ;

-         intocmeste pontaje la compartimentul TESA ;

-         studiaza si comunica legislatia aparuta referitoare la drepturile salariatilor ;

-         intocmeste statele de plata ;

-         tine evidenta retinerilor si propririlor-garantii ;

-         tine evidenta retinerilor conform adreselor primite de la diferiti terti ( banci, RAJAC,Consiliul local si altele );

-         retine garantiile materilale ale salariatilor ;

-         intocmeste fisele fiscale anuale privind impozitul pe salariu ;

-         rezolva corespondenta primita pentru debitori ;

-         intocmeste si depune situatii statistice la Finante ;

-         intocmeste lunar documente pentru Agentia de Ocupare a Fortei de Munca si le depune ;

-         intocmeste lunar documente pentru contributia la asigurarile de sanatate si le depune la Serviciile Sociale si Somaj ;

-         tine evidenta personalului privind deducerea salariatilor ;

-         tine evidenta concediilor medicale si odihna - calcul plata ;

-         intocmirea actelor primare pentru salarii si predarea lor la contabilitate lunar ;

-         intocmirea registrului de evidenta a personalului care, conform legii va fi act de evidenta primara .

 

Compartimentul administrativ:

 

Are urmatoarele subcompartimente :

Bucataria : salariatele care isi desfasoara activitatea in bucatarie au ca sarcini de seviciu :

-         pregatirea alimentelor in vederea prepararii celor trei mese zilnice ;

-         prepararea de produse de patiserie, care se dau ca supliment ;

-         efectuarea curateniei in salile de mese si bucatarie ;

Spalatoria : salariatele care isi desfasoara activitatea in spalatorie au ca sarcini de seviciu:

-         prespalarea rufelor;

-         spalarea rufelor murdare;

-         uscarea rufelor;

-         calcarea rufelor.

Croitorie-lenjerie: salariatele care isi desfasoara activitatea in acest subcompartiment au ca sarcini:

-         croiesc si cos lenjerie de pat pentru asistatii unitatii ;

-         repara toate hainele si lenjeriile care sunt aduse de asistati ;

Soferul : are ca sarcini:

-         asigura transportul de produse alimentare si nealimentare pentru unitate;

-         transporta asistatii la controale medicale si alte deplasari necesare acestora ;

Activitatile colaterale de :mecanic,electrician,templar,instalator,fochist,zugrav sunt asigurate de angajatii C.I.A-Iasi din cadrul compartimentului Paza .

 

Compartimentul de asistenta medicala:

 

Activitatile specifice ale acestui compartiment trebuie sa asigure unitatii urmatoarele :

-         fiecare asistat beneficiaza de controale medicale de rutina (la intrarea in unitate,

la intervale de timp stabilite in functie de varsta si de starea sanatatii generale,

la nevoie in situatii de urgenta, la iesirea din unitate ) ;

-         se asigura fiecarui beneficiar control periodic oftalmologic si stomatologic ;

-         tratament si asistenta tehnica adecvata ( ochelari,lucrari stomatologice ) ;

-         se monitorizeaza regimul alimentar fiecarui utilizator, se evalueaza efectele acestuia ( inclusiv scaderea sau cresterea in greutate ) si se adapteaza conform indicatiilor medicale ( asistentii medicali pe baza cunostintelor dietetice detinute vor coordona intocmirea meniului, vor evalua calitatea si cantitatea alimentelor inainte si dupa prelucrarea acestora precum si a modului de preparare( igiena );

-         fiecarui utilizator i se asigura asistenta medicala de specialitate ,dupa caz, fie in unitate, fie in ambulatoriile de specialitate ,spitale etc. din cadrul comunitatii locale ;

-         in unitate exista un spatiu dotat conform normelor legale pentru consultatii si interventii medicale de urgenta ( cabinet medical ) ;

-         se asigura conditii pentru miscare si activitati in aer liber, iar pentru persoanele cu risc se iau masuri speciale pentru desfasurarea activitatilor fizice ;

-         medicamentele sunt administrate conform prescriptiilor medicului de familie in condica de medicatie pentru fiecare beneficiar in parte si necesitatile acestora ;

-         se noteaza toate schimbarile privind starea de sanatate a beneficiarului ca efect al medicatiei si se revizuiesc corespunzator prescriptiei medicale .In cazul cand utilizatorul nu isi poate administra singur medicatia, aceasta se administreaza de catre personalul specializat care are :

x cunostinte de baza privind folosirea medicamentelor, recunoastera si rezolvarea   problemelor ce pot apare in utilizarea unor medicamente ;

x cunostinte privind principiile ce stau la baza politicii unitatii privind manevrarea si inregistrarea medicamentelor ;

-         personalul cu pregatire medicale desemnat anume,in prezenta unui alt cadru calificat din unitate efectueaza administrarea medicamentelor cu regim special cu exceptia celor pentru autoadministrare ;

-         medicamentele cu regim special sunt pastrate in conditii de siguranta ce corespund cerintelor de securitate prevazute de normele legale in vigoare ;

-         in unitate se respecta normele in vigoare privind eliberarea retetelor,inregistrarea,depozitarea,manipularea,distribuirea si administrarea medicamentelor ;

-         se vor implica in elaborarea si punerea in aplicarea a planurilor personalizate de recuperare ;

 

Compartimentul de asistenta sociala:

 

Deoarece institutia reprezinta o unitate de asistenta sociomedicala acest compartiment are ca sarcini de baza :

 

-         evaluarea situatiei socio-medicale a persoanei varstnice si a familiei acesteia, in vederea identificarii nevoilor speciale ale acestora ( ocrotire in camin sau ingrijire la domiciliu ) - prin efectuarea anchetei sociale ;

-         dezvolta prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor cu risc crescut, specifice persoanelor de varsta a treia (fenomene de marginalizare /excluziune sociala, singuratate etc ) ;

-         dezvolta o retea eficienta de ingijitori la domiciliu si monitorizeaza activitatea acestora ;

-         dezvolta parteneriate cu ONG-uri, in vederea initierii unor proiecte care pot conduce la imbunatatirea calitatii asistentei oferite si la dezvoltarea unor sevicii ce se vor adresa      asistatilor cat si altor persoane varstnice din municipiu aflate in situatie de risc specific acestei categorii de populatie ;

-         colaboreaza cu asistentii sociali din compartimentele specializate la D.A.C Iasi .

 

   Compartimentul de asistenta psihologica:

 

Importanta deosebita la aceasta categorie de varsta prin :

 

-    consilierea psihologica atat inainte cat si dupa internarea in unitate, deoarece

      beneficiarii se afla in situatie de risc ;

-         intocmirea fiselor psihologice pentru beneficiari ;

-         colaborarea cu compartimentul medical si social in vederea intocmirii fiselor socio-medicale in vederea internarii in unitate, precum si pentru activitatile ce se realizeaza prin intermediul echipei interdisciplinare ;

-         consilierea psihologica a familiilor de origine si sustinatorilor legali ai beneficiarilor in vederea reinsertiei si reintegrarii in familie a persoanelor varstnice care se aflau in situatie de risc inaintea internarii,insa intre timp situatia de risc a disparut ;

-         realizarea fisei psihologice a salariatilor, in special in compartimentele in care se impune aceasta sau ori de cate ori este nevoie ;

-         medierea conflictelor care se ivesc in unitate ( atat intre beneficiary, cat si intre beneficiari/salariati ) ;

-         colaborarea cu specialisti din cadrul D.A.C si din alte institutii pentru realizarea scopurilor propuse .

 

Serviciul de paza - este asigurat de catre paznicii angajati in cadrul Caminului de Batrani,,Sf.Imp.Constantin si Elena”iar ca sarcina de serviciu se implica in ceea ce priveste intrarea si iesirea acestora din institutie ,primirea vizitatorilor, telefoane etc.

 

Personalul imputernicit sa raspunda de P.S.I. si Protectia Muncii:

In urma deciziei date de catre directorul unitatii noastre s-a constituit o comisie care raspunde de prevenirea si stingerea incendiilor . Aceasta comisie are ca presedinte pe administratorul unitatii si ca membri ceilalti sefi de compartimente si salariati care au sarcini precise in scenariul de stingere a incendiilor .

     Comisia de P.S.I are ca scop inlaturarea oricaror posibilitati de incalcare a regulilor de convietuire in unitati de asistenta sociomedicala si au fost desemnate persoane care au ca atributii suplimentare de serviciu si verificarea dotarilor P.S.I din unitate,a materialelor de prevenire si stingere a incendiilor .

     Instruirea personalului se face lunar in cadrul orelor de instruire P.S.I de catre sefii de compartimente impreuna cu responsabilul P.S.I . Instruirea personalului in legatura cu regulile de Protectia Muncii se face conform legislatiei in vigoare, la fiecare inceput de luna de catre sefii de compartimente si persoane desemnate sa faca acest lucru in unitate . Scopul respectarii acestor reguli este de a preintampina producerea de accidente la locul de munca  .

 

Caminul de Pensionari "Sf. Parascheva"

 

Este subordonat directorului executiv al Directiei de Asistenta Comunitara.

            Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi este o instituţie de protecţie socială, în care se promovează convieţuirea persoanelor de vârsta a- III - a.

             Funcţionează în baza deciziei de înfiinţare nr. 642 emisă de Consiliul Popular al Judeţului Iaşi , la data de 04. 09. 1997, a autorizaţiei sanitare nr. 634 actualizată anual, conform Legii nr. 17/ 2000. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, asigură îndrumarea metodologică, coordonează, controlează şi evaluează asistenţa socială acordată.

            In Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” Iaşi se internează la cerere:

·        persoane  vârstice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, valide, apte să se autoservească la internare;

·        persoane beneficiare de ajutor social  acordat în baza legislaţiei de pensii, care au posibilitatea de a plăti contribuţia de întreţinere integral;

·        persoane fără venituri, în vârsta de minimum 55 de ani femeile si 60 de ani bărbatii, daca se interneaza  soţul sau soţia care face parte din una din categoriile aratate anterior;

·        persoanele fără venituri în vârstă de minimum 57 de ani femeile, 62 de ani bărbaţii care au posibilitatea de a plăti contribuţia de întreţinere integral.

            Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” asigură condiţiile corespunzatoare de găzduire, hrană, îngrijire medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială, psihologică şi religioasă. Personalul de conducere, administrativ, medico-saniatr, socio-religios şi de deservire, se asigură cu respectarea numărului de paturi potrivit încadrării unităţii  (statului de funcţiuni aprobat de ordonatorul principal de credite - Legea Administratiei Publice Locale nr. 215).

            In îndeplinirea sarcinilor specifice, Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”  asigură:

·        cazarea persoanelor asistate în condiţiile stabilite prin normele igienico-sanitare si baremurile de dotare;

·        asistenţa medicală, îngrijirea şi supravagherea permanentă în condiţiile igienico-sanitare corespunzatoare, condiţii de izolare până la transferarea acestora în unităţile de profil;

·        buna întreţinere şi folosire a mobilierului, cazarmamentului şi echipamentului existent în dotare;

·        supravegherea stării de sănătate a pensionarilor din cămin

·        acordarea asistenţei medicale generale, profilactice, curative şi de urgentă, efectuarea tratamentelor în cabinet ori după caz la patul bolnavului;

·        aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor contagioase şi cronice precum şi celelalte măsuri prevăzute în programele de sănătate;

·        urmărirea respectarii normelor de igienă în cadrul căminului prin control permanent: bloc alimentar, spălătorie, camere de cazare, asistaţi.

·        permanenţa la nivelul cabinetului medical, asigurarea instrumentarului şi medicamentelor strict necesare pentru a acorda primele îngrijiri medicale.

·        educarea pensionarilor învederea combaterii consumului abuziv de medicamente,  de alcool, a fumatului şi a altor deprinderi dăunătoare sănătătii.

·        supravegherea modului de distribuire a alimentelor - toate cadrele medii fac parte din comisia de recepţionare a produselor alimentare.

·        organizarea activităţii de ergoterapie  programul şi condiţiile de funcţionare în raport cu posibilităţile asistaţilor.

·        respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii.

·        organizarea de activităţi privind înfrumuseţarea spaţiilor de locuit şi de recreere .

·        activităţile ocazionale şi permanente vor fi organizate pe grupe de asistaţi coordonate de asistentul social , preot, asistenţii medicali şi personalul de deservire.

·        spaţiile destinate activităţilor cultural educative vor fi dotate corespunzător.

·        organizarea de diverse întâlniri , spectacole, excursii.

·        organizarea de convorbiri pe grupe de asistaţi şi în echipe interdisciplinare

       Conducerea Căminului de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva” se realizează prin director şi contabilul şef al unităţii.

            Activitatea socială a căminului este coordonată potrivit Legii nr. 215, Legea Administratiei Publice Locale art. 85 (b), de către secretarul consiliului local. Indrumarea metodologică   se asigură prin Direcţia pentru Dialog Familie şi Solidaritate Socială- Legea nr. 17/ 2000.

       Principalele obiective si atributii ale căminului sunt:

 • să asigure pensionarilor asistaţi maximum posibil de autonomie şi sigurantă.
 • să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea , integritatea şi demnitatea pensionarilor asistaţi.
 • să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale pensionarilor asistaţi.
 • să stimuleze participarea pensionarilor asistaţi la viaţa socială.
 • să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile pensionarilor asistaţi.
 • să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările  sociale de sănătate.
 • să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.
 • evaluarea situatiei socio - economica a persoanei virstnice si a familiei acesteia, in vederea identificarii nevoilor (ocrotire in camin sau ingrijire la domiciliu) - ancheta sociala;
 • dezvolta prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale   prevenirea si combaterea situatiilor cu risc crescut, specifice persoanelor de virsta a treia (fenomene de marginalizare / excluziune sociala, singuratate, etc.);
 • dezvolta o retea eficienta de ingrijitori la domiciliu si monitorizeaza activitatea acestora;
 • dezvolta parteneriate cu ONG-uri, in vederea initierii unor proiecte care pot conduce la imbunatatirea calitatii asistentei oferite si la dezvoltarea unor noi servicii ce se vor adresa atit asistatilor, cit si celorlalte persoane virstnice din municipiu
 • intocmirea fisei de evaluare sociomedicala (geriatrica), conform H.G. nr. 886/ 16. 10. 2000.                          
 • asigura servicii sociale care constau în:
  1. ajutor pentru menaj;
  2. consiliere juridică şi administrativă;
  3. prevenirea marginalizării sociale;
  4. reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă.

·        asigura servicii sociomedicale care constau în :

1.      ajutor pentru mentinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale;

2.      asigurarea unor programe de ergoterapie;

3.      sprijin pentru realizarea igienei corporale;

·        asigura servicii medicale care constau în :

  1. consultaţii şi tratamente  - la cabinetul medical
  2. în instituţii medicale de profil

c.       la patul persoanei

 1. servicii de îngrijire - infirmerie
 2. asigurarea medicamentelor(de urgentă,gratuit sau cu reţetă compensată )
 3. asigurarea de dispozitive medicale;
 4. consultanţă şi îngrijiri stomatologice;

·        asigura servicii religioase, care constau în :

 1. slujbe religioase conform tipicului bisericesc ortodox;
 2. ierurgii bisericeşti;
 3. rugăciuni de binecuvântare;
 4. spovedanii şi oferire de Sfinte Taine;
 5. consiliere religioasă, cateheze morale;
 6. catehizare biblică;
 7. consultaţii duhovniceşti.

            Conform Legii 17/ 2000,la Căminul de Pensionari “Sf. Cuv. Parascheva”, finanţarea , cheltuielile curente şi de capital se asigură  din:

a).    venituri extrabugetare:

·        fonduri proprii

·        sponsorizări

·        donaţii

b). bugetul local.- se alocă fonduri pentru subvenţii acordate în completarea veniturilor extrabugetare.

c). bugetul de stat - se alocă fonduri pentru completrea veniturilor extrabugetare, atunci când bugetele locale devin insuficiente.

d). sponsorizări şi donaţii - se folosesc ca venituri extrabugetare, numai în scopul pentru care au fost acordate.

            Veniturile extrabugetare se realizează prin încasarea contribuţiei de întreţinere stabilită ca obligaţie de plată pentru pensionarii asistaţi, de la aceştia sau de la susţinătorii legali şi prin sponsorizări şi donaţii.

            Sponsorizările şi donaţiile în bani sau în natură făcute de persoane fizice şi juridice române sau străine se folosesc ca venituri extrabugetare, numai în scopul pentru care au fost acordate. Cheltuielile pentru servicii medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale şi medicamente , care nu se suportă din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, în condiţiile legii sunt asigurate de cămin.

            Pensionarii asistaţi în cămin au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere stabilită prin  Hotararea Consiliului Local Iasi , in conformitate cu dispozitiile art. 24 si 25 din Legea nr. 281/2006. Costul mediu lunar de intretinere se stabileste anual de catre consiile locale inainte de adoptarea bugetelor proprii. Costul mediu   lunar se stabileste in functie de gradul de dependenta al persoanei varstnice  ingrijite si are in vedere cheltuielile de intretinere , pentru hrana si gospodarie , obiecte de inventar, echipament  si cazarmament, materiale sanitare si altele asemenea, in conformitate cu clasificatia bugetara specifica bugetelor autoritatilor administratiei publice locale.

            Obligaţia privind plata contribuţiei lunare de întreţinere se stabileşte printr-un angajament de plată semnat de persoana vârstnică care urmează să fie îngrijită în cămin sau de către reprezentantul său legal.

            Dacă persoana îngrijită în cămin şi susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere se suportă din bugetul instituţiei.

            Obligaţia privind plata contribuţiei se poate stabili şi prin hotărâre judecatorească, atunci când persoanele obligate la plată refuză, sumele reprezentând contribuţia lunară de întreţinere constituie venituri extrabugetare ale căminului.

            Colectivul de conducere al unităţii are următoarele atribuţii:

 • stabileşte măsurile de ansamblu privind aplicarea corectă a dispoziţiilor legale şi analizează periodic realizarea lor;
 • aprobă studii şi programe privind dezvoltarea activităţii în perspectivă;
 • analizează periodic modul cum se asigură aplicarea asistenţei sociale în unitate;
 • aprobă structura activităţilor sociale, medicale şi religioase şi urmăreşte modul de îndeplinire al acestora;
 • analizează activitatea unităţii;
 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor şi analizează periodic modul cum se realizază şi eficienţa acestora;
 • hotărăşte încadrarea şi promovarea în muncă a personalului muncitor;
 • asigură cunoaşterea de către toţi lucrătorii unităţii a hotărârilor şi a legilor în domeniu. Periodic analizează modul cum se realizează activitatea socială, precum şi eficienţa acesteia;
 • asigură luarea măsurilor pentru apărarea şi gospodărirea avutului obştesc;
 • analizează periodic modul în care personalul executiv aduce la îndeplinire atribuţiile confrite prin fişa postului;
 • stabileşte componenţa colectivului de conducere;
 • îndeplineşte orice alte   atribuţii prevăzute de lege;
 • stabileşte măsuri pentru perfecţionarea organizării activităţii în unitate;
 • aprobă graficul concediilor de odihnă pentru personalul unităţii;
 • aprobă acordarea de trepte şi gradaţii pentru personalul unităţii;
 • directorul şi contabilul şef răspund de respectarea disciplinei  de plan contractuale şi financiare, de lurea măsurilor pentru asigurarea integrităţii avutului obştesc, dezvoltarea şi gospodărirea eficientă a bunurilor încredinţate având obligaţia de refuza în condiţiile legii orice operaţie patrimonială, care contravine dispoziţiilor legale.

 

            Atributiile directorului

 • conduce, coordonează şi îndrumă întreaga activitate a unităţii;
 • aplică în mod corespunzător în cadrul unităţii, legile, decretele, hotărârile guvernului, regulamentele şi instrucţiunile date de forurile superioare şi locale inclusiv cele cu caracter finnciar şi de gestiune;
 • întocmeşte planul de activitate, de dezvoltare şi aprovizionare al unităţii, urmărind realizarea acestuia cât şi dările de seamă periodice, aratând lipsurile şi greutăţile care împiedică buna funcţionare a unităţii şi face propuneri pentru remediere, forului tutelar;
 • înrumă şi controlează activitatea personalului din subordine şi ia la timp toate măsurile necesare bunei desfăşurări a muncii, în care scop stabileşte graficul de muncă şi programul orar al personalului unităţii, inclusiv al cadrelor sanitare conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • urmăreşte întocmirea formelor administrative în cazuri de deces în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 • supraveghează ca persoanele încadrate să se achite de sarcinile de serviciu ce revin din fişa postului;
 • supraveghează ca persoanele internate şi întreaga unitate să se găsească într-o perfectă stare de curăţenie şi igienă, precum şi asigurarea unei dotări şi alimentaţii corespunzătoare;
 • ia măsuri pentru organizarea  vieţii culturale a persoanelor internate , în care scop trebuie să ţină o strânsă legătură cu colaboratorii;
 • supraveghează ca uncţionarea şi organizarea acţiunilor de ergoterapie să se facă cu respectarea normelor legale;
 • asigură introducerea şi ţinerea la zi a tuturor evidenţelor stabilite, precum şi raportarea activităţii;
 • asigură aplicarea normelor legale în domeniul protecţiei muncii;
 • asigură securitatea muncii, răspunzând de procurarea la timp a materialelor se stins incendii, organizarea şi instruirii echipei de pompieri şi paznici;
 • organizează paza şi securitatea clădirilor, urmărind să nu pătrundă în incinta unităţii, persoane străine fără aprobare şi să nu se scoată din unitate bunuri de inventar, materiale, alimente, etc., fără forme legale;
 • angajează şi desface contractul de muncă al personalului din subordine, urmăreşte ţinerea la zi a cărţilor de muncă;
 • controlează zilnic prezenţa la seviciu a personalului şi vizează condica de prezenţă;
 • asigură respectarea drepturilor personalului unităţii, potrivit normelor legale şi perfecţionarea pregătirii acestuia;
 • îndeplineşte potrivit legii, tribuţiile ce-i revin în calitate de ordonator de credite, răspunde pentru buna gestionare şi conservare a patrimoniului  unităţii privind: cheltuirea mijloacelor bugetare în limita creditelor deschise şi conform cu destinaţia lor, folosirea raţională şi economică a mijloacelor financiare şi materiale, inventarierea la sfârşitul exerciţiului şi ori de câte ori este necesar a întregii averi a unităţii, a matrialelor combustibile şi necombustibile, încheind procese verbale de constatre, semnalând lipsurile şi făcând propuneri de imputare;
 • finanţarea la timp a acţiunilor conform bugetului aprobat, cu respectarea strictă a  disciplinei financiare;
 • aprobarea plăţilor numai cu prealabila avizare a contabilului şef şi numai în baza actelor justificative legal întocmite;
 • directorul reprezintă unitatea în relaţiile cu terţii.
 • asigura cunoasterea si respectarea de catre intregul personal muncitor din subordine a regulamentului de fata.

 

            Pe lângă colectivul de conducere al unităţii  funcţionează următoarele comisii:

 • Comisia pentru recepţia bunurilor;
 • Comisia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
 • Comisia pentru probleme sociale ( de sprijin);
 • Comisia de pregătire şi funcţionare, d perfecţionare, încadrare şi promovare în muncă;
 • Comisia care se ocupă de rezolvarea problemelor legate de decesul asistaţilor;

 

            Comisiile se compun din 3 - 5 membri, desemnaţi de conducere.

            Comisiile pe domenii îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor ce le revin şi a sarcinilor stabilite de colectivul de conducere.

 

Cantina de Ajutor Social

             Este subordonată directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară.

             Cantina de Ajutor Social este o unitate de asistenţă socială ce are drept scop prestarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico- sociale sau medicale deosebite, avînd obligaţia de a respecta  cu stricteţe regulile impuse de  Direcţia de Sănătate Publică şi Direcţia Sanitar Veterinară avînd în acest sens obligaţia de a fi  autorizată şi acreditată de organelle în drept.

            Unitatea funcţionează în baza : Legii 208/1997 “privind Cantinele de Ajutor Social”

                                                               Legii 416/2001 “privind venitul minim garantat” cu

                                                                                         modificările şi completările ulterioare

            Conform Legii 208/1997 pot beneficia de masă la Cantină următoarele categorii de personae:

1.      copii în vîrstă de pînă la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

2.      tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţămînt ce funcţionează în condiţiile legii,pînă la terminarea  acestora, dar fără a depăşi vîrsta de 25 ani respective 26 ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit.a),

3.      persoanele care beneficiază de Ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de pînă la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

4.      pensionarii,

5.      persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social,nu au susţinători legali,sunt lipsite de venituri;

6.      invalizii şi bolnavii cronici,

7.      orice persoană care, temporar, nu realizează venituri , pentru 90 de zile .

 

Cantina de Ajutor Social prestează următoarele servicii persoanelor  îndreptăţite:

·        pregătirea şi servirea a două mese zilnic, de persoană, prînzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană stabilită  prin H.G. şi indexată periodic.

·        aprovizionarea contra cost la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate.

·        transportul gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de  distribuirea hranei la domiciliu

·        pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile pentru situaţii deosebite.

Poate presta şi alte activităţi:

 • producerea şi desfacerea semipreparatelor din carne, produse de patiserie, cafea, sucuri, îngheţată, dulciuri, fructe, ceai, sendvichi,
 • organizarea şi pregătirea meselor festive  cu ocazia diferitelor evenimente.
 • servicii de catering

Finanţarea Cantinei se realizează din :

  1. bugetul local al administraţiei publice locale
  2. donaţii- sponsorizări

Conducerea este asigurată de un director conform legii.

 

           Directorul Cantinei de Ajutor Social asigură conducerea executivă a acestuia şi răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 

           În exercitarea atribuţiilor directorul emite dispoziţii în baza prerogativelor ce le  conferă legislaţia în vigoare.

              Directorul îndeplineşte în condiţiile legii următoarele atribuţii principale:

1.  reprezintă unitatea în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate precum şi în justiţie.

2.  exercită funcţia de ordonator de credite

3.  întocmeşte proiectul bugetului propriu al cantinei precum şi bilanţul de închidere a exerciţiului financiar.

4.  numeşte şi eliberează din funcţii personalul din cadrul cantinei în condiţiile legii

5.  ţine evidenţa carnetelor de muncă şi le completează la zi.

6.  programează şi ţine evidenţa concediilor de odihnă

7.  întocmeşte documentaţia pentru ieşirea la pensie a salariaţilor

8.  întocmeşte contractele de muncă

9.  îndrumă şi controlează activitatea personalului şi aplică sancţiuni disciplinare sau acordă premii în condiţiile legii

10.  întocmeşte şi prezintă informări periodice Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi Consiliului Local privind  activitatea desfăşurată.

11.  întocmeşte statul de funcţii, statul de personal, completează fişele de apreciere şi stabileşte salariile personalului.

12.  se ocupă de obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor în vederea bunei funcţionări a societăţii

13.  asigură aprovizionarea unităţii cu toate alimentele necesare pregătirii şi servirii meselor

14.  aprobă meniurile zilnice şi listele de alimente

15.  aprobă transportul mesei la domiciliu pentru persoanele bolnave, bătrîne şi greu deplasabile sau imobilizate la pat.

16.  asigură relaţia cu asistaţii sociali.

17.  îndrumă spre alte servicii sociale de care pot beneficia

Unitatea funcţionează cu următoarele compartimente:

·        compartiment financiar - contabilitate

·        compartiment asistenţă socială

·        compartiment prestări servicii asistaţi

·        compartiment pază

              Compartiment contabilitate - financiar:

1.      respectarea Normelor Metodologice 1792/2002 prin care să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale excuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonarea şi plata cheltuielilor, precum şi raportarea angajamentelor bugetare;

2.      angajarea cheltuielilor din cadrul bugetului numai în limita creditelor bugetare;

3.      evidenţierea  contabilă a veniturilor şi cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică şi a clasificaţiei bugetare;

4.      elaborarea proiectului B.V.C. anual şi în perspectivă;

5.      repartizarea bugetului aprobat anual pe destinaţii, trimestre şi luni;

6.      întocmirea şi predarea în termenele legale a Dării de Seamă Contabilă trimestriale şi a situaţiilor solicitate de forurile superioare;

7.      întocmirea situaţiilor decadale(prognoza veniturilor şi plăţilor efectuate) şi lunare(necesar monetar) , precum şi altor situaţii solicitate de Trezorerie şi D.G.F.P.;

8.      întocmirea centralizatoarelor lunare şi a  centralizatoarelor de consum la conturile specifice;

9.      întocmirea centralizatoarelor de bancă privind plăţile lunare precum şi verificarea extraselor de cont de la trezorerie;

10.  întocmirea lunară a  notelor contabile pentru toate operaţiunile economico- financiare;

11.  efectuarea punctajelor cu unităţile ce ne aprovizionează;

12.  efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului, precum şi inventarierea prin sondaj a patrimoniului ori de cîte ori este necesar;

13.  conducerea evidenţei contabile analitice şi sintetice a tuturor conturilor;

14.  evidenţierea inventarelor pe salariaţi la mijloace fixe şi obiecte de inventar

15.  efectuarea de punctaje cu gestionarii pe baza procesului verbal de punctaj;

16.  respectarea prevederilor legale specifice, a R.O.I. şi a Codului Muncii;

17.  păstrarea, conservarea, depozitarea şi asigurarea securităţii documentelor din arhiva unităţii;

18.  întreţinerea relaţiilor specifice cu clienţii, furnizorii, Trezorerie, organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice;

19.  întocmirea conform legislaţiei în vigoare a Registrului Jurnal şi a registrului Inventar;

20.  efectuarea casării şi declasării obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe conform normativelor  legale;

21.  calcularea şi încasarea   efectivă  a contribuţiei de întreţinere conform legislaţiei în vigoare, depunerea în casieria unităţii, care o depune apoi în termenul legal .

22.  întocmirea angajamentelor de plată privind contribuţia de 30% satabilită conform legii ;

23.  înregistrarea tuturor documentelor de intrare - ieşire din unitate ;

24.  primirea şi expedierea corespondenţei ;

25.  ridicarea şi plata salariilor în termenele legale , precum şi a numerarului pentru plăţile cheltuielilor materiale ;

26.  completarea registrului de casă în mod curent ;

27.  efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi prin virament sau cu numerar din cele 3 conturi deschise la Trezorerie ;

28.  evidenţierea , depunerea şi retragerea garanţiilor materiale;

29.  completarea şi păstrarea în condiţiile prevăzute de lege a C.E.C.-ului pentru numerar şi a documentelor cu regim special ,

30.  respectarea soldului de casă stabilit prin convenţie cu Trezoreria ;

31.  primirea , recepţionarea şi depozitarea bunurilor materiale din magazii , precum şi întocmirea fişelor de magazie ;

32.  eliberarea materialelor din magazie conform documentelor legale aprobate ,

33.  legarea tuturor documentelor din unitate şi predarea la arhiva unităţii ;

34.  păstrarea curăţeniei şi a condiţiilor igienico-sanitare din magazii ;

35.  întocmeşte fişe de lichidare ;

36.  întocmeşte pontaje la compartimentul TESA;

37.  studiază şi comunică legislaţia apărută referitoare la drepturile salariaţilor ;

38.  întocmeşte statele de plată ,

39.  ţine evidenţa reţinerilor şi propirilor -garanţii ;

40.  ţine evidenţa reţinerilor conform adreselor primite da la diferiţi terţi (bănci,RAJAC,Consiliul Local şi altele );

41.  reţine garanţiile materiale a salariaţilor;

42.  întocmeşte fişele fiscale anuale privind impozitul pe salariu ;

43.  rezolvă corespondenţa primită pentru debitori ;

44.  întocmeşte şi depune situaţii statistice la Finanţe;

45.  întocmeşte lunar raportări pentru Agenţia Forţei de Muncă şi le depune ;

46.  întocmeşte lunar documente pentru contribuţia la asigurările de sănătate şi le depune la Serviciile Sociale şi Şomaj;

47.  ţine evidenţa persolalului privind deducerea salariaţilor ;

48.  ţine evidenţa concediilor medicale şi odihnă -calcul plata ;

49.  întocmirea actelor primare pentru salarii şi predarea lor la contabilitate lunar ;

50.  întocmirea registrului de evidenţă a personalului care , conform legii va fi act de evidenţă primară ;

 

                            Compartimentul de asistenţă socială

         Evaluarea social -economică a persoanelor ce solicită înscrierea la cantina de ajutor social prin anchetă socială.

         Dezvoltă prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea abandonului familial,abandonului şcolar,combaterea situaţiilor  de risc crescut de la persoanele vîrsnice  , excluziunea socială ,etc.

         Dezvoltă parteneriate cu ONG-uri în vederea iniţierii unor proiecte care pot conduce la îmbunătăţirea calităţii asistenţei oferite şi la dezvoltarea unor servicii specifice persoanelor defavorizate .

              Compartimentul prestări servicii asistati

     

              Bucătărie - bucătar şi muncitori necalificaţi bucătărie care se ocupă de prepararea hranei în condiţii igienice şi la timp conform listelor de alimente .

                                   -    pregătirea alimentelor în vederea prepărării celor trei mese zilnice ;

-   prepararea de produse de patiserie , care se dau ca supliment servirea  hranei;

-         păstrarea , menţinerea şi efectuarea curăţeniei ori de căte ori este necesar ;

-         conservarea legumelor şi zarzavaturilor pentru iarnă;

         Muncitori calificaţi :

-         şoferul asigură transportul mesei la domiciliul asistaţilor;

-         asigură transportul alimentelor în procesul de aprovizionare al unităţii;

-         asigură transportul salariilor şi a altor valori;

-         completează zilnic foile de parcurs şi le dă la vizat directorului unităţii;

-         face toate serviciile legate de transport în relaţiile cu alte instituţii numai la dispoziţia directorului ;

 

              Compartiment pază

         Se ocupă de asigurarea pazei obiectivului , a maşinilor şi a tuturor bunurilor şi a valorilor din perimetrul unităţii. 

 

 Nota: intre toate serviciile existente in cadrul DAC nu exista relatii de subordonare, ci doar de colaborare.