Hotărârea nr. 198/2008

HOTĂRÂRE privind constatarea incetarii mandatului de consilier local a doamnei Giosanu Sorina Marilena

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetarii  mandatului de consilier local a doamnei Giosanu Sorina Marilena

 

     Consiliul Local al Municipiului Iaşi intrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2008 ;

      Având în vedere :

·        referatul de constatare  intocmit de Secretarul Municipiului Iasi ;

·        raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

·        art 9  alin 2 lit (i)  si art 12  din Legea 393 /2004 privind Statutul aleşilor locali

·        competenţele stabilite prin art.9 alin 3 din Legea  393 /2004 privind Statutul alesilor locali şi art 115  alin 1 lit b 215/2001  din  Legea administraţiei publice locale republicată şi din considerentele prezentate ;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1 Se constată incetarea mandatului de consilier local a doamnei GIOSANU SORINA MARILENA.

Art. 2 Se declară vacant locul de consilier municipal ca reprezentant al Partidului Conservator.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

                                           Instituţiei Prefectului Judeţului iaşi ;

                                           Primarului Municipiului Iaşi ;

Art. 4    (1) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

          Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.198 din 26 mai 2008