Hotărârea nr. 195/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor schimburi de terenuri în Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison) atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 483 17 mp situat Iaşi - Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison) trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 780 00 mp situat în Iaşi - Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison) şi reconfigurarea terenului în suprafaţă de 119392 00 mp aferent Ansamblului Palas.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor schimburi de terenuri în  Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison), atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 483,17 mp, situat Iaşi - Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison), trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 780,00 mp, situat în Iaşi - Zona de edificare a ansamblului Palas (fost Madison) şi reconfigurarea terenului în suprafaţă de 119392,00 mp, aferent Ansamblului Palas.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 32540,35572/15.04.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)      cererea nr.32540/15.04.2008, completare la cererea nr.32540/04.04.2008, prin care SC BLOCK BUSTER SRL, cu sediul în Iaşi - Str. Sărăriei - Complex Tg. Cucu nr.6, solicită un schimb de terenuri, între terenul proprietatea sa , în suprafaţă totală de 224 mp, situat în Iaşi, Str. Botanică nr.2 -Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas) şi un teren în echivalent valoric, proprietatea Municipiului Iaşi situat în Iaşi - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas);

f)         cererea nr. 35572/15.04.2008, prin care SC BUILD CORP SRL, cu sediul în Iaşi - Şos. Tomeşti nr.2, solicită un schimb de terenuri, între terenul proprietatea sa , în suprafaţă totală de 164 mp, situat în Iaşi,  Str. Sf. Lazăr nr.14 - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas) şi un teren în echivalent valoric, proprietatea Municipiului Iaşi situat în Iaşi - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas);

g)      contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. 3984/28.09.2007;

h)      contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.640/14.04.2008;

i)        Rapoartele de evaluare asupra terenurilor;

j)        H.C.L. nr.453/2007, privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului , reactualizat, anexa 3.1.1., poziţia 349, nr. inventar 12.459;

k)      art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

l)        art.121, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

m)    prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

n)      art. 36, alin. 2, lit.c şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 -  Se însuşesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum urmează:

a)                               Terenul situat în Iaşi - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), în suprafaţă totală de 440,61 mp, situat în LOT 3, parcela 1CC proprietatea privată a Municipiului Iaşi, conform Anexei 1, are valoarea unitară de 750 Euro/mp sau 2.711 lei/mp.

b)                              Terenul situat în Iaşi, Str. Botanică nr. 2 - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), în suprafaţă totală  de 224 mp (171mp+53mp), proprietatea SC BLOCK BUSTER SRL, prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.3984/28.09.2007, amplasat în sector cadastral 35, înscris în cartea funciară nr.53402 a localităţii Iaşi, are valorile unitare după cum urmează:

- terenul în suprafaţă de 171 mp, parcela 1(1224/4), având număr cadastral 16715, are valoarea unitară de 730 Euro/mp sau 2.681 lei/mp, respectiv 124.830 Euro sau 458.451 lei pentru suprafaţa totală de 171 mp. 

-terenul în suprafaţă de 53 mp, parcela 1(1224/5), având număr cadastral 16716, are valoarea unitară de 700 Euro/mp sau 2.571 lei/mp, respectiv 37.100 Euro sau 136.263 lei pentru suprafaţa totală de 53 mp.  În acest caz terenului situat în Iaşi, Str. Botanică nr. 2 - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), în suprafaţă totală  de 224 mp, proprietatea SC BLOCK BUSTER SRL, cu o valoare de totală de 594714 lei, îi corespunde un teren în suprafaţă de 219,37 mp, situat în Iaşi - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), proprietatea privată a Municipiului Iaşi, conform Anexei 1.

c)                              Terenul situat în Iaşi, Str. Sf. Lazăr nr. 14 - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), în suprafaţă de 164 mp, identificat prin nr. Cadastral 15258/36, proprietatea S.C. BUILD CORP S.R.L., prin actul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 640/14.04.2008, are valoarea unitară a terenului de 750 Euro/mp sau 2754 lei/mp, respectiv 123.000  Euro sau 451.656 lei pentru suprafaţa totală de 164 mp.

În acest caz terenului în suprafaţă de 164 mp, situat în Iaşi, Str. Sf. Lazăr nr. 14 - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), proprietatea S.C. BUILD CORP S.R.L., cu o valoare de 451.656 lei, îi corespunde un teren în suprafaţă de 166,60 mp, situat în Iaşi - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), proprietatea privată a Municipiului Iaşi, conform Anexei 1.

 

     Art. 2 - Se aprobă schimbul de teren, după cum urmează:

a)                                                            Terenul situat în Iaşi, Str. Botanică nr. 2 - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), în suprafaţă totală  de 224 mp, amplasat în sector cadastral 35, înscris în cartea funciară nr.53402 a localităţii Iaşi, compus din parcela în suprafaţă de 171 mp având număr cadastral 16715 şi parcela în suprafaţă de 53 mp având număr cadastral 16716, proprietatea SC BLOCK BUSTER SRL, prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.3984/28.09.2007, devine proprietatea Municipiului Iaşi, iar terenul în suprafaţă de 219,37 mp teren, situat în Iaşi - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), LOT 3 - parcela 1CC, proprietatea privată a Municipiului Iaşi, devine proprietatea SC BLOCK BUSTER SRL, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b)                                                            Terenul situat în Iaşi, Str. Sf. Lazăr nr. 14 - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), în suprafaţă de 164 mp, identificat prin nr. Cadastral 15258/36, proprietatea S.C. BUILD CORP S.R.L., prin actul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 640/14.04.2008, devine proprietatea Municipiului Iaşi, iar terenul în suprafaţă de 166,60 mp, teren situat în Iaşi - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), LOT 3 - parcela 1CC, proprietatea privată a Municipiului Iaşi, devine proprietatea S.C. BUILD CORP S.R.L., conform Anexei 1.

c)                                                             

      Art. 3 - Pentru a putea încheia contractele privind schimburile de terenuri, terenurile care se transmit la schimb Municipiului Iaşi nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie libere de orice sarcini şi să nu fie înstrăinate sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

 

Art. 4 - Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a contractelor de schimb terenuri vor fi suportate de SC BLOCK BUSTER SRL şi S.C. BUILD CORP S.R.L.

 

Art. 5 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de schimb.

 

Art. 6 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 483,17 mp (352,00mp+131,17mp), situat în Iaşi - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.7 - Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 780,00 mp - Zona edificare ansamblu Madison (actual Palas), conform Anexei 2

 

Art. 8 - Se aprobă reconfigurarea suprafeţei de 119392,00 mp, teren aferent Ansamblului Palas, conform Anexei 2.

 

            Art. 9- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi

c)                              Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)                              S.C. PALAS HOLDING S.R.L.

e)                               

            Art. 10 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

(2)    Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

    CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

               SECRETAR

        Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 195 din 21 aprilie 2008