Hotărârea nr. 193/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului din credite externe la 31.12.2007

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie a  bugetului din credite externe la 31.12.2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008,

            Având în vedere:

a)  iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                              referatul de specialitate nr. 35948 din 16.04.2008 întocmit de către Serviciul Buget;

c)                              Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale,

d)                              raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; art. 36 alin. 4 lit. a şi art. 115 alin. 1 lit b.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli din credite externe pe anul 2007, la cheltuieli în suma de 44.274.845 lei conform anexei:

15 „Contul de execuţie a creditelor externe- cheltuieli”,

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                                 Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                 Primarului Municipiului Iaşi

-                                 Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                                 Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

Art. 3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Buget.

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Romeo Olteanu                         SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 193

din 21 aprilie 2008