Hotărârea nr. 192/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor nerambursabile la 31.12.2007

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie a bugetului fondurilor nerambursabile la 31.12.2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008,

            Având în vedere:

a) Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                              Referatul de specialitate nr. 35945 din 16.04.2008 întocmit de către Serviciul Buget;

c)                              Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

d)                              Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; art. 36 alin. 4 lit. a si art. 115 alin. 1 lit b.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli din fonduri nerambursabile pe anul 2007, la venituri in suma de 723.379 lei si la cheltuieli in suma de 654.086 lei conform anexelor:

17 “Contul de executie a bugetului fondurilor nerambursabile- venituri”,

18 “Contul de executie a bugetului fondurilor nerambursabile - cheltuieli”

 

Art. 2  Prezenta hotarare va fi comunicată :

-                                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                  Primarului Municipiului Iaşi

-                                  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                                  Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

 

Art. 3  (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de

Serviciul Buget.

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centru de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Romeo Olteanu                           SECRETAR,

                                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 192

din 21 aprilie 2008