Hotărârea nr. 191/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2007

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008,

            Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                              referatul de specialitate nr. 35931 din 16.04.2008 întocmit de către Serviciul Buget;

c)                              Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale,

d)                              Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; art. 36 alin. 4 lit. a si art. 115 alin. 1 lit b,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1  Se aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli- a institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) pe anul 2007, la venituri in suma de 16.049.348 lei si la cheltuieli in suma de 15.566.865 lei conform anexelor:

          9 “contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate  din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) -venituri

          11 “contul de executie a  bugetului institutiilor publice  finantate  din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) -cheltuieli.        

Art. 2  Prezenta hotarare va fi comunicată :

-                                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                  Primarului Municipiului Iaşi

-                                  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                                  Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

Art. 3    (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de către

Serviciul Buget

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ

    cons.Romeo Olteanu                       SECRETAR,

                                                      cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 191

din 21 aprilie 2008