Hotărârea nr. 188/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de asociere nr. 34717/13.07.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. DODOMAR S.R.L

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea contractului de asociere nr. 34717/13.07.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. DODOMAR S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008,

 Având în vedere:

a)     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)    nota de fundamentare nr. 34699/16.04.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)     adresa nr. 34699/11.04.2008 a D.E.F.P.L. - Serviciul Venituri din Contracte prin care se solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr. 34717/13.07.1999;

d)    procesul-verbal de negociere nr. 56122/10.04.2008;

e)     contractul de asociere nr. 34717/13.07.1999 dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. DODOMAR S.R.L.;

f)      art. 251-256 din Codul Comercial coroborate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

g)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

h)     art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 7, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea, prin act adiţional, a art. 10 din contractul de asociere nr. 34717/13.07.1999 dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. DODOMAR S.R.L. Art. 10 din contractul de asociere nr. 34717/13.07.1999 va avea următoarea formă:

“Art. 10. (1) Părţile convin ca S.C. DODOMAR S.R.L. să livreze lunar ca profit pentru Consiliul Local al Municipiului Iaşi cantitatea de 600 litri benzină Premium.

(2) Mecanismul de livrare va fi următorul:

-                         S.C. DODOMAR S.R.L. eliberează cantitatea de benzină eşalonat în cursul lunii, pe bază de bonuri emise de Primăria Municipiului Iaşi;

-                         După livrarea întregii cantităţi lunare, adică 600 litri de benzină Premium, S.C. DODOMAR S.R.L. va emite factură fiscală către Primăria Municipiului Iaşi;

-                         Primăria Municipiului Iaşi va emite, la rândul său, factură fiscală pentru preţul asocierii, după ce a primit efectiv cei 600 litri de benzină Premium şi factura fiscală de la S.C. DODOMAR S.R.L.

(3) Contravaloarea cantităţii de benzină nelivrată până la data de 25 a fiecărei luni va fi achitată la preţul benzinei inclusiv TVA din ultima factură a lunii pentru care se face plata, factură emisă de furnizorul ce-i livrează S.C. DODOMAR S.R.L.

(4) Plata se va face până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, la casieria unităţii sau în contul Primăriei Municipiului Iaşi RO57TREZ40621180250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi.

(5) Tot până la această dată va fi depusă şi o copie a facturii emise de furnizorul ce-i livrează benzina S.C. DODOMAR S.R.L.

(6) În cazul în care nu se respectă termenul de plată se vor calcula majorări de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la plata efectivă a întregului debit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 - republicată cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul acestora se modifică ori de câte ori, pe parcursul derulării contractului, se modifică legislaţia în domeniu.

(7) Neplata obligaţiei mai mult de şase luni consecutiv duce la rezilierea contractului iar Consiliul Local al Municipiului Iaşi, în calitate de proprietar al terenului, va dispune de teren potrivit legii.”

 

Art. 2 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Actul adiţional la contractul de asociere nr. 34717/13.07.1999.

 

Art. 3 - Având în vedere că, pentru perioada aprilie 2005 - martie 2008, nu s-a solicitat benzina de la S.C. DODOMAR S.R.L., se impune achitarea contravalorii cantităţii de benzină Premium nelivrată şi reportată conform art. 10 din contractul de asociere nr. 34717/13.07.1999, pe baza de calcul însuşit de ambele părţi la preţul benzinei, inclusiv TVA, din ultima factură de achiziţie înregistrată în evidenţele contabile ale S.C. DODOMAR S.R.L. Plata se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Primăria Municipiului Iaşi.

 

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)    Primarului Municipiului Iaşi;

c)     Serviciului Cadastru;

d)    D.E.F.P.L. - Serviciul Venituri din Contracte;

e)     S.C. DODOMAR S.R.L.

 

Art. 5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Cadastru.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Romeo Olteanu                        SECRETAR,

                                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 188

din 21 aprilie 2008