Hotărârea nr. 185/2008

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008,

            Având în vedere:

a) iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)                              referatul de specialitate nr. 35693 din 16.04.2008 întocmit de către Serviciul Buget;

c)                              Legea 273/2006 - privind Finantele Publice Locale

d)                              Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

            În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Suplimentarea Bugetului local pentru anul 2008 astfel:

a) La venituri în suma de 6.960,30 mii lei

42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar  +6.959,00mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari                                                                                + 1,30 mii lei

    b) La cheltuieli în suma de 6.960,30  mii lei:

65.02.20 Invatamant - cheltuieli materiale   +1,30mii lei

65.02.71 Invatamant - cheltuieli capital     6.959,00 mii lei

 

Art. 2  Alocarea unor sume din fondul de rezerva

54.02.50 Fond de rezerva                                              -3000,00 mii lei

68.02.57 Asigurari si asistenta sociala - asistenta sociala  + 3000,00 mii lei

 

Art. 3  Suplimentarea bugetului  instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,  pentru anul 2008

La venituri în sumă de 1065,74 mii lei

            Trim I                 448,82 mii lei

            Trim II              306,02 mii lei

            Trim III            94,52 mii lei

            Trim IV            216,38 mii lei

La cheltuieli în sumă de 1065,74 mii lei

            Trim I                 448,82 mii lei

            Trim II              306,02 mii lei

            Trim III              94,52 mii lei

            Trim IV            216,38 mii lei

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

-                                  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-                                  Primarului Municipiului Iaşi

-                                  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi

-                                  Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

 

Art. 5  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de către Serviciul Buget.

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ

    cons. Romeo Olteanu                          SECRETAR,

                                                    cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 185

din 21 aprilie 2008