Hotărârea nr. 184/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 2007 al  Regiei Autonome de Transport Public Iaşi

 

Consiliul  Local al  Municipiului Iaşi întrunit în şedinţă ordinară din data de 21 aprilie 2008.

 Având în vedere :

a)      Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ;

b)      Referatul de specialitate  întocmit de  către Direcţia  Tehnică,

c)      Nota de prezentare la situaţiile financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Public Iaşi încheiate la 31.12.2007, întocmită de către Biroul Analiză Economică şi Avizări Tarife din cadrul Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale Iaşi,

d)      Prevederile Legii contabilităţii nr.82 / 1991 , modificată ,  actualizată şi republicată în M.O. 48/14.01.2005 şi ale O.M.F. 1752/2005 ;

e)      Raportul de audit financiar şi certificare a Bilanţului contabil pe anul 2007 al  Regiei

     Autonome de Transport Public Iaşi ;

f)       raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

g)      raportul de avizare întocmit de Comisia juirdică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

h)      Art.36 şi art. 115 alin. 1, lit. b  din Legea nr.  215 / 2001 privind  administraţia publică  locală republicată  ;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1  Se aprobă Bilanţul contabil pe anul 2007 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi .

            Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

d)      Direcţiei Tehnice;

e)      Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de :

a)      Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale;

b)      Direcţia Tehnică;

c)      Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

     cons. Romeo Olteanu                          SECRETAR,

                                                   cons.jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.184

din 21 aprilie 2008