Hotărârea nr. 182/2008

HOTĂRÂRE privind reducerea impozitului pe cladire conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pentru contribuabilul prevazut in Anexa 1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind reducerea impozitului pe cladire , conform art. 286 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contribuabilul prevazut in Anexa 1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008 ;

            Avand in vedere:

            - initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI Iasi, prin expunerea de  motive la proiectul de hotarare ;

            - referatul de specialitate intocmit de catre Directia Economica si Finante Publice Locale inregistrat sub nr.33328/28.03.2008 ;

             - raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

  -raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

            - documentele depuse la dosar : cererea contribuabilului, declaratiile pe proprie raspundere a contribuabilului ca nu realizeaza alte venituri si nu detine alte proprietati, adeverinta, mandat plata pensie, mandat postal privind plata prestatii asistenta sociala, referatul incheiat de inspectorul de zona cu ocazia verificarilor efectuate   in evidenta fiscala, actul de proprietate al imobilului de la adresa de domiciliu, copie CI ;

            - prevederile  art. 125, alin.2, lit.e, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 286 alin. (1)-(3), din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

- pct. 220, din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- H.C.L. nr.513/27.12.2007, de aprobare a regulamentului privind criteriile si procedurile de acordare a facillitatilor fiscale ;

- art.36 si art.115 alin.1,lit.b din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. Aproba reducerea cu 50% la plata impozitului pe cladire.

          Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata :

-         Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

-         Primarului Municipiului Iasi ;

-         Directiei Economice si Finante Publice Locale

-         Ungureanu Mihaela Str Ciric nr 32 ,bl x2 ,sc B, et 3, ap 19,

Art.3.   (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de D.E.F.P.L. Iasi - Serviciul Constatare, Impunere, Control Fiscal si Executare Creante Bugetare - Persoane Fizice.

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

     CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

       Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 182 din 21 aprilie 2008  

 

ANEXA 1

 

Directia Economica si Finante Publice Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C.L 182 21 aprilie 08

 

 

                       TABEL NOMINAL

 

CU PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE REDUCERE LA  PLATA IMOZITULUI PE CLADIRE SI A IMPOZITULUI PE TEREN

 

CONFORM ART.286, DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

 

COROBORAT CU HCL nr. 513/2007

 

 

 

Numarul  si

Valoare

Valoare

 

 

Valoare

Valoare

Nr.

Numele si prenumele

Adresa

data

impozit

impozit

Reducere

Perioada

reducere

reducere

crt.

 

de

cererii

pe cladiri

pe teren

propusa

 

impozit pe

impozit pe

 

 

domiciliu

 

datorat 2008

datorat 2008

%

 

cladiri

teren

1

UNGUREANU MIHAELA

IASI, str.Ciric nr.32, bl.X2, sc.B, et.3, ap.19

5516/19.03.2008

77,00

0

50

01.04.-31.12.2008

29

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

0

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

29