Hotărârea nr. 173/2008

HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL destinată închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuinţe construite prin ANL, destinată închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008,

            Având în vedere :

a)      iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 10080/ 14 aprilie 2008 întocmită de D.A.P.P.P,

c)      hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr. 150/25.04.2007, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere,

d)      prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare,

e)      Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, cu modificările şi completările ulterioare,

f)        procesul-verbal nr. 100026/14 aprilie 2008, încheiat în şedinţa Comisiei Sociale constituite în condiţiile legii nr. 152/1998,

g)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

h)      art. 36 şi art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art. 1. Se atribuie d-nei Atudosiei Cristina, locuinţa construită prin ANL, situată în Iaşi, B-dul Chimiei nr. 67, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 14, compusă din : nr. camere 1 în suprafaţă de 17 mp., nr. dependinţe 4 în suprafaţă de 20 mp,

La repartizarea locuinţei, d-na Atudosiei Cristina va reconfirma îndepliniea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a  Legii nr. 152/1008.

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată;

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

-          Primarului Municipiului Iaşi,

-          Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

Art. 3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

             (2) Aducerea la cunoşţinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Romeo Olteanu                           SECRETAR,

                                                            cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 173

din 21 aprilie 2008