Hotărârea nr. 171/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea titlului HCL nr.461/29.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI-ALEEA SADOVEANU NR.44C intocmit in vederea construirii unei bucatarii de vara pe teren proprietate privata

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea titlului HCL nr.461/29.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI-ALEEA SADOVEANU NR.44C intocmit in vederea construirii unei bucatarii de vara pe teren proprietate privata

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.67167/15.09.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

 certificatul de urbanism nr. 4566/11.10.2006;cererea nr.67167/15.09.2007,prin care domnii Patrascu Nicolae si Patrascu Raisa solicita aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Iasi,Aleea Sadoveanu nr.44C;

c)      Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.37/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

d)      art.36  alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba modificarea titlului HCL nr.461/29.11.2007, aprobarea PlanuluiUrbanistic de Detaliu IASI-ALEEA SADOVEANU NR.44C conform

Anexei (plansa de reglementari urbanistice U 2 ) ce  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Serviciul Cadastru

g)                              Domnilor Patrascu Nicolae si Patrascu Raisa,str/Titu Maiorescu nr.4,Iasi.

h)                              Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

(2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către     Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

     CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                SECRETAR

       Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 171 din 21 aprilie 2008