Hotărârea nr. 170/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR.16 Cv.8 Lot 1 2A intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

MUNICIPIUK IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR.16,Cv.8,Lot 1 2A

intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren aflat in proprietate privata persoana fizica

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.67783/17.09.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi; certificatul de urbanism nr.3390/11.06.2007;cererea nr.67783/17.09.2007,prin care doamna Bordianu Mihaela-Irina solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Sos.Bucium nr.16,Cv.8,Lot 1 2A;avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 21.12.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.23901/02.10.2007, avizul SC E-ON SA nr.3061/812/27.09.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.1201/28.09.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi nr.626597-2 din 02.10.2007,  avizul privind protectia civila 720279/3/24.09.2007, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.16963/04.10.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/209  din 19.09.2007,avizul privind protectia mediului nr.9841/26.09.2007,aviz Salubris nr.28822/25.09.2007,avizul unic al CJ nr.2/PUZ/2008 ;

d)      Legea 50/1991R modificata si completata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)      art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Soseaua Bucium nr.16,Cv.8,Lot 1 2A,intocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de1362,09 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.1258/2003.

            Anexa (plansa de reglementari urbanistice U 3 ) face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Serviciul Cadastru

g)                              Doamnei Bordianu Mihaela-Irina,sos.Bucium nr.16.

Art.3   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centru de Informaţii pentru Cetăţeni.

             

                                                CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

        Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr170 din 21 aprilie 2008