Hotărârea nr. 168/2008

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T145 P1(5456/1) intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T145,P1(5456/1)

intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren aflat in proprietate privata persoane fizice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008 ;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr.62708/27.08.2007 întocmita de Serviciul Urbanism ;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi; certificatul de urbanism nr.1001/15.02.2007;cererea nr.62708/27.08.2007,prin care domnii Peste Ionut-Catalin si Peste George solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium,T145,P1(5456/1);avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 27.09.2007;avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI, avizul Regiei Autonome Judetene Apa-canal nr.13939/08.06.2007, avizul SC E-ON SA nr.1705/513/28.06.2007, avizul SC E-ON GAZ ROMANIA SA nr.563/13.06.2007, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta « Mihail Grigore Sturdza » al judetului Iasi,  avizul privind protectia civila, avizul Autoritatii de Sanatate Publica Iasi nr.7838/19.06.2007,aviz Romtelecom nr.203/04/07/01/BC/IS/105  din 06.06.2007,avizul privind protectia mediului,aviz Comisia de Versanti nr.47196/29.06.2007,aviz Salubris nr.17034/08.06.2007,aviz CET din 05.06.2007,avizul unic al CJ nr.43/PUZ/2008 ;

d)      Legea 50/1991R  republicată privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,Ordinul MTCT nr.1430/2005 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;Legea 350/2001 reactualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;Ordinul MLPAT nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;HGR nr.525/1996 republicata privind Regulamentul General de Urbanism ;

e)      art.36 alin 5 lit c şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi,Zona Bucium,T145,P1(5456/1),intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe teren

proprietate privata persoane fizice.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 3600 mp.,conform contractului de vanzare cumparare nr.7525/30.11.2006.

            Anexa  (plansa de reglementari urbanistice U 2  ) face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                              Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                              Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Consiliului Judeţean Iaşi;

d)                              Direcţiei Dezvoltare Urbană;

e)                              Serviciul Arhitectură şi Urbanism;

f)                                Serviciul Cadastru

g)                              Peste Ionut-Catalin,str.Frumoasa nr.1,bl.654,sc.B,ap.16,Iasi;

Peste George,str.Pacurari nr.125,sc.A,ap.1,Iasi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

                        (2) Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centru de Infomatii pentru Cetaţeni.

 

                                             CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

        Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr 168 din 21 aprilie 2008