Hotărârea nr. 163/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4.44 mp situat în Iaşi - Str. Socola nr.57 bl. A1 sc.A parter precum şi concesionarea directă către Societatea Cooperativa Meşteşugărească de Gradul 1 - SCM IGIENA GR.1 Iaşi a terenului respectiv în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUK IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4.44 mp, situat în Iaşi - Str. Socola nr.57, bl. A1, sc.A, parter,  precum şi concesionarea directă către Societatea Cooperativa Meşteşugărească de Gradul 1 - SCM IGIENA GR.1 Iaşi, a terenului respectiv, în vederea extinderii spaţiului existent.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 29189/14.04.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f)        Cererea nr.29187/26.03.2008, prin care Societatea Cooperativa Meşteşugărească de Gradul 1 - SCM IGIENA GR.1 Iaşi, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 11,24 mp, în vederea extinderii spaţiului existent din Str. Socola nr.57, bl. A1, sc.A, parter;

g)      Hotărârea 241/24.06.1999 - Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM, Curtea de Arbitraj Bucureşti;

h)      Raportul de evaluare asupra terenului;

i)        Certificatul de urbanism nr. 2658/04.05.2007, precum şi Aviz studiu de volumetrie nr.43291/17.07.2007, emis de Comisia de Urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

j)        art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

k)      prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

l)        art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

a)       art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4,44 mp, situat în Iaşi - Sos. Str. Socola nr.57, bl. A1, sc.A, parter,  conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de evaluare al terenului în suprafaţă de 4.44 mp, situat în Iaşi - Str. Socola nr.57, bl. A1, sc.A, parter,  conform Anexei 1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 250 Euro/mp sau 903 lei/mp, respectiv 1.110 Euro sau 4.009 lei pentru suprafaţa totală de 4,44 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 4,44 mp, situat în Iaşi - Str. Socola nr.57, bl. A1, sc.A, parter,  conform Anexei 1, către Societatea Cooperativa Meşteşugărească de Gradul 1 - SCM IGIENA GR.1 Iaşi, în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 222 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesiunii va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

            Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      Societatea Cooperativa Meşteşugărească de Gradul 1 - SCM IGIENA GR.1 Iaşi Str. Cloşca nr 10 ,bl.C 3 ;

            Art. 11 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

                          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 163 din 21 aprilie 2008