Hotărârea nr. 162/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri între terenul proprietatea Municipiului Iaşi situat în Îaşi - Str. Cicoarei nr.4-12 şi un teren similar proprietatea domnului Panţîru Maricel situat în Iaşi - Str. Cicoarei nr.4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb de terenuri între  terenul proprietatea Municipiului Iaşi situat în Îaşi - Str. Cicoarei nr.4-12 şi un teren similar, proprietatea domnului Panţîru Maricel, situat în Iaşi - Str. Cicoarei nr.4

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 79495/2007/05.02.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)      cererea nr.79495/26.10.2007, prin care dl. Panţîru Maricel, în calitate de proprietar al terenului situat în Iaşi - Str. Cicoarei nr.4, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 316/13.02.2001, solicită un schimb de teren între Consiliul Local Municipal Iaşi şi  o parte din terenul proprietatea sa;

f)        contractul de schimb de terenuri autentificat cu numărul 12.492/21.12.2001;

g)      Rapoartele de evaluare asupra terenurilor;

h)      art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

i)        art.121, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

j)        prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

k)      art. 36, alin. 2, lit.c şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 -  Se însuşesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum urmează:

a)       Terenul situat în Iaşi - Str. Cicoarei nr.4-12, în suprafaţă de 34,46 mp din suprafaţa totală de 2.628,21 mp, amplasat în parcela 1(280/1/2), sector cadastral 4, având număr cadastral provizoriu 6923, proprietatea Municipiului Iaşi, prin contracul de schimb de terenuri autentificat cu nr. 12.492/21.12.2001, are valoarea unitară de 60 Euro/mp sau 222 lei/mp, respectiv 2.067,6 Euro sau 7.650 lei pentru suprafaţa totală de 34,46 mp.

b)      terenul situat în Iaşi, Str. Cicoarei nr. 4, în suprafaţă de 439,00 mp, identificat cu număr cadastral al bunului Imobil 5324/1, nr. carte funciară 16840, sector cadastral 4, parcela 1/1(294/3/1), proprietatea domnului Panţâru Maricel, prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.316/13.02.2001, are valoarea unitară de 34 Euro/mp sau 126 lei/mp. În acest caz terenului situat în Str. Cicoarei nr.4-12, în suprafaţă de 34,46, proprietatea Municipiului Iaşi, îi corespunde în Str. Cicoarei nr.4 un teren în suprafaţă de 60,81 mp, proprietatea d-lui Panţîru Maricel.

     Art. 2 - Se aprobă schimbul de teren, astfel încât terenul în suprafaţă de 60,81 mp, din suprafaţa totală de 439,00 mp, identificat cu număr cadastral al bunului Imobil 5324/1, nr. carte funciară 16840, sector cadastral 4, parcela 1/1(294/3/1), proprietatea domnului Panţâru Maricel, prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.316/13.02.2001, devine proprietatea municipiului Iaşi, iar terenul situat în Iaşi str. Cicoarei nr.4-12, în suprafaţă de 34,46 mp, din totalul de 2.628,21 mp, amplasat în parcela 1(280/1/2), sector cadastral 4, având număr cadastral provizoriu 6923, proprietatea municipiului Iaşi, prin contracul de schimb de terenuri autentificat cu nr. 12.492/21.12.2001, devine proprietatea domnului Panţîru Maricel, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 3 - Pentru a putea încheia contractele privind schimburile de terenuri, terenurile care se transmit la schimb Municipiului Iaşi nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie libere de orice sarcini şi să nu fie înstrăinate sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art. 4 - Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a contractului  de schimb terenuri vor fi suportate de domnul Panţîru Maricel.

Art. 5 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de schimb.

Art. 6- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului  Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      Dl . Panţîru Maricel Str Cicoarei nr 4

Art. 7 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru

                        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

           CONTRASEMNEAZĂ,

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

         Cons .Romeo Olteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr 162 din 21 aprilie 2008