Hotărârea nr. 16/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reţea canalizare Fundac Mircea-cartier Tătăraşi”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul “Reţea canalizare Fundac Mircea-cartier Tătăraşi”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

Având în vedere:

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

- referatul de specialitate nr. 596 din 07.01.2008, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei municipiului Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- Legea nr. 500 / 2002  privind finanţele publice modificată şi completată cu Legea nr. 314/2003 şi Legea nr. 96/2006;

- O.U.G nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- HG nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 34;

În temeiul art. 36 alin 4 lit. d şi art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată coroborat cu alin 6 lit. a pct. 14, raportat la  art. 36, alin 2 lit d ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul

          “Reţea canalizare Fundac Mircea-cartier Tătăraşi”, conform anexei ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2- Prezenta hotărîre va fi comunicată:

          - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

          - Primarului Municipiului Iaşi

          - Direcţiei Investiţii

          - Direcţiei Tehnice

Art. 3 - 1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de Direcţia Investiţii.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.16

din 31 ianuarie 2008

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr. 16 din 31 ianuarie 2008

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “Reţea canalizare Fundac Mircea-cartier Tătăraşi” 

 

Valoarea totală estimată a investiţiei

          în preţuri decembrie 2007- 124.385,00 lei     

                   din care C+Mâ  113.436,00 lei

 

Durata de execuţie: 12 luni

Capacităţi tehnice:

- reţea canalizare menajeră Dn=300mm- L= 140ml

- cămine vizitare- 5 bucăţi

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Munteanu