Hotărârea nr. 159/2008

HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 201/2004 - privind stabilirea modalităţilor de acordare a gratuităţilor şi facilităţilor pentru transportul în comun pe raza municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 201/2004 - privind stabilirea modalităţilor de acordare a gratuităţilor şi facilităţilor pentru transportul în comun pe raza municipiului Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere:

a)                             iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  

      de hotărâre;

b)                             referatul de specialitate nr. 30262 din 31.03.2008 întocmit de către Direcţia de Asistenţă Comunitară;

c)                              raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

d)                             raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

e)                             raportul de avizare întocmit de Comisia de  muncă şi protecţie socială a Consiliului Local Municipal Iaşi,

f)                                art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1.   Se aprobă completarea art. 1 din HCL nr. 201/2004 cu punctul 3:

3. “persoanelor pensionare cu vârstă până la 65 ani, de pe raza municipiului Iasi, a căror pensii sunt mai mici decât salarul minim brut pe tară garantat  ť.

Art.2   Prezenta hotărâre va fi comunicată :

a)                             Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)                             Primarului Municipiului Iaşi;

c)                              Direcţiei de Asistenţă Comunitară;

d)                             Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale

e)                             Direcţiei Tehnice ;

f)                                Regiei Autonome de Transport Public Iaşi.

Art.4.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:

a)     Direcţia de Asistenţă Comunitară;

b)     Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale

c)      Direcţia Tehnică ;

d)     Regia Autonomă de Transport Public Iaşi.

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                   SECRETAR,

                                                       cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr. 159

din 31 martie 2008