Hotărârea nr. 157/2008

HOTĂRÂRE pentru aprobarea “Programului municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea “Programului municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Avand in vedere:

a)                              Iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre ,

b)                               Referatul de specialitate  nr. 2779/ 27.03. 2008, intocmit de catre Directia Tehnica din cadrul Primariei Iasi

c)                               Legea nr.15/2003 republicata - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

d)                              O.U.G nr.51/2006 - pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

e)                              Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi

f)                                Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi

g)                              Amendamentele propuse în plenul şedinţei ordinare,

h)                              Art. 36 şi art. 115 alin. 1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind adminsitraţia publică locală republicată,

i)                                 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă “Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Anexelor nr. 1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componenţa comisiei de analiză a solicitărilor tinerilor după cum urmează:

                        Preşedinte comisie: Constantin Adăscăliţei - viceprimar

                        Vicepreşedinte : Letiţia Palaga - director DAPPP

                        Membrii:           1. Vasile Munteanu - consilier municipal

                                                2. Constantin Axinia - consilier municipal

                                                3. Ionel Oancea - consilier municipal

                                                4. Anghel Ficu - consilier Municipal

                                                5. Denisa Bărbăscu - şef serviciu Juridic

                                                6. consilier juridic - Serviciul Juridic

                                                7. Delia Zaharia - insp. D.A.C.

                                                8. Adriana Bulbaşa- insp. D.A.P.P.P

                                                9. Corina Sârbu - ins. D.A.P.P.P

Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat din cadrul Primariei municipiului Iasi.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului judetului Iasi

- Primarului Municipiului Iasi

- Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

- Directiei de urbanism

- Directiei tehnice

- Directiei de investitii

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către :

- Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

- Direcţia de Urbanism

- Direcţia Tehnică

- Direcţia de Investiţii

            (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi adusă la îndeplinire de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ

  cons. Vasile Munteanu                          SECRETAR,

                                                      cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 157

din 31 martie 2008

 

                                         Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 157 din 31.03.2008

“Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

La initiativa Primarului Municipiului Iasi , Consiliul Local Municipal Iasi, hotaraste initierea programului municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala .

Acest program nu are caracter social el acorda posibilitatea tuturor tinerilor din municipiul Iasi sa participe in vederea obtinerii unei locuinte proprietate personala. Deasemenea nu exclude participarea tinerilor care sunt inscrisi deja in diferite alte programe si care in prezent nu s-au materializat .

Art. 1. Consiliul Local Municipal Iasi sprijina accesul tinerilor la o locuinta proprietate personala in limita prevederilor bugetare anuale prin programe aprobate de catre acesta .

a)     Proiectele locuinţelor colective  destinate acestui program  sunt realizate( finantate ) de catre Primăria Municipiului Iaşi şi aprobate de Consiliul Local Iaşi  de unde va reiesi tipul/suprafata apartamentelor proiectate functie de prevederile legii 114/1991 si a cererilor viitorilor proprietari;

b)    Terenurile destinate construirii de locuinţe sunt proprietate privată a Municipiului Iaşi. Ele vor fi date în folosinţă gratuită pe perioada executării construirii de locuinţe  catre constructori iar după recepţie în folosinţă gratuită pe durata de existenţă a construcţiei,catre proprietarii locuintelor.

c)     Asigurarea utilităţilor,  a dotarilor tehnico -edilitare precum şi a sistematizării verticale este finantata  de Municipiul  Iaşi, prin programe anuale conform bugetelor aprobate, alături de care vor fi chemaţi să participe şi furnizorii de utilităţi (apa-canal, gaze, energie electrica, termica, telefonie, etc)

Art. 2. In vederea selectionarii constructorilor de locuinte Primaria municipiului Iasi va organiza si coordona prin serviciile de specialitate licitaţia publică deschisă de selecţionare a acestora  pe următoarele criterii:

a)     criteriul de adjudecare este preţul cel mai scăzut exprimat în Euro/m.p. pentru locuinţa propriuzisă şi Euro sau Ron/total lucrare  pentru folosinţă generală şi utilităţi;

b)    constructorii vor putea adjudeca un numar maxim de  locuinţe (funcţie de soluţiile proiectate) iar ulterior  comisia de licitatie  va cere alinierea preţului pe m.p.  la valoarea cea mai mica pentru toţi constructorii pentru intreg proiectul licitat;

c)     câştigătorii desemnaţi vor realiza locuinţele colective pe baza proiectelor aprobate de Consiliul Local Iaşi.

Art. 3. (1)Finantare locuintelor propriuzise ( mai putin terenul aferent, utilitati si sistematizare verticala ) va fi realizata din sursele puse la dispozitie de catre viitorii proprietari pe baza unor conventii incheiate cu Primaria municipiului Iasi.Aceste conventii sunt insotite de documente care sa ateste ca finantarea exista inainte de demararea licitatiilor ( credite ipotecare,  conturi bancare la dispozitia proiectului , etc.) Primaria Municipilui Iasi poate deschide un cont bancar pentru acest program alimentat de viitorii proprietari necesar platii constructorilor. 

(2) Dacă solicitantul nu deţine finanţare pentru realizarea locuinţei, dupa aprobarea proiectului de catre Consiliul Local Iasi si a surselor de finantare pentru obligatia asumata inainte de demararea licitatiei pentru lucrari, locul acestuia va fi luat de următorul conform “Procedurii de Ordonare “;

(3) Viitorii proprietari pot beneficia de prevederile O.U.G. nr.51/2006 privind subvenţionarea locuinţelor executate prin credit ipotecar.

Art.4. Beneficiarii de locuinţe nu pot înstrăina locuinţele cel puţin 10 ani de la dobândirea lor;

Art. 5.Beneficiarii programului pot fi, orice persoană  cu varsta până la 35 ani împliniţi la data depunerii cererii, cu domiciliul în municipiul Iaşi .

Art.6.Persoanele care doresc să participe la acest program vor depune la Registratura Primariei Municipului Iasi un dosar cu  următoarele documente:

1.cerere tip conform anexei nr. 2 la proiectul de hotarare

 

2.copie autentificată după actul de naştere a titularului cererii şi a celorlalţi membri ai familiei.

 

3. copie dupa actele de stare civilă (C.I., certificatul de căsătorie, act divorţ).

 

4.declaraţia notariala a  solicitantului pe propria răspundere că nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţă şi nu a primit sprijin de la bugetul de stat sau local pentru o altă locuinţă .

5. Aceste documente vor fi depuse într-un dosar cu şină pe care va scrie Numele  Prenumele titularului cererii/Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală”.

6. Dosarele se vor înregistra la Registratura generală a Primăriei Municipiului Iaşi şi vor fi transmise către DAPPP.

 

Art.7. (1)Comisia de analiză a dosarelor va analiza în şedinţe bilunare toate dosarele depuse până la sfarsitul lunii iulie a fiecărui an.

            (2)Se vor selecta separat dosarele persoanelor cu situaţii speciale:      

- tineri cu handicap gradul 1                                    I.

                   - tineri cu mai mult de 3 copii                                  II.

                   - tineri evacuaţi în baza Legii nr.10/2001                  III.

                   - tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială       IV.

                   - tineri care au adoptat copii                                   V.

                   - tineri cu rezultate exceptionale                       VI.

            (3)Comisia va prioritiza repartizarea locuinţelor pentru tinerii cu situaţii speciale în limita a 20% din numărul de unităţi locative a fiecărui bloc.Priorităţile se stabilesc în ordinea I, II, III, IV, şi V.

            (4)Fondul de locuinţe rămas de 80 % din fiecare bloc va fi repartizat  potrivit “Procedurii de Ordonare”

           (5)Tinerii cu situaţii speciale vor depune documente care să dovedească situaţia în care se află, respectiv:

          - certificat de handicap în copie legalizată;

          - documente care să ateste că a fost evacuat în baza Legii 10/2001;

          - adresă de la Direcţia de Protecţia Copilului că titularul cererii provine dintr-o instituţie de ocrotire a copilului sau a adoptat copii prin aceasta institutie

          -raportul comisiei de analiza a solicitarilor pentru tinerii cu rezultate exceptionale.

          Art.8. Procedura de ordonare a solicitantilor va fi stabilita pe baza de regulament care va fi dezbatut public si aprobat intr-o sedinta viitoare a Consiliului Local Iasi.

          Art.9. Primarul Municipiului Iaşi va coordona acest program în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons. Vasile Munteanu

                                      

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 157 din 31.03.2008

Cerere

de inscriere in “Programul municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Subsemnatul............ posesor BI/CI .. seria.... nr.... eliberat de........, data eliberarii......... ,  CNP ..........., cu domiciliul in ..........., telefon / fax/ e-mail,

solicit analiza documentelor depuse in acest dosar in vederea obtinerii unei locuinte proprietate personala prin “Programului municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala”.

Locuinta pentru care doresc sa devin proprietar este:

            Apartament cu 1 camera

            Apartament cu 2 camere

            Apartament cu 3 camere

( Se va bifa si semna in dreptul preferintei solicitantului.)

Anexez urmatoarele documente:

1.copie autentificată după actul de naştere a titularului cererii şi a celorlalţi membri ai familiei.

 

2.copie dupa actele de stare civilă (C.I., certificatul de căsătorie, act divorţ).

 

3.declaraţia notariala a  solicitantului pe propria răspundere că nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţă şi nu a primit sprijin de la bugetul de stat sau local pentru o altă locuinţă .

Pentru situatii speciale se vor depune urmatoarele documente:

                        1. certificat de handicap în copie legalizată;

                        2.documente care să ateste că a fost evacuat în baza Legii 10/2001;

                        3. adresă de la Direcţia de Protecţia Copilului că titularul cererii provine dintr-o instituţie de ocrotire a copilului sau a adoptat copii prin aceasta institutie.

            Mentionez ca am luat la cunostinta de conditiile si etapele ce trebuiesc indeplinite respective parcurse in cadrul acestui program.

             

 

Data                                                                                                        Semnatura titularului

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

cons. Vasile Munteanu