Hotărârea nr. 155/2008

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Iaşi “Pictorului Sabin Balaşa”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Iaşi   “Pictorului Sabin Balaşa”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

          Având în vedere:

         -raportul de avizare întocmit de Comisia social culturală, învăţământ, culte a Consiliului Local Municipal Iaşi;

-Având în vedere  referatul de specialitate întocmit  de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Parteneriate Europene

          Având în vedere propunerea din plenul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Iaşi privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului IaşI pictorului ” SABIN BALAŞA” proiect de hotărâre  votat cu unanimitate de voturi.

          In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se conferă titlul de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului IaşI pictorului “SABIN BALASA” pentru întreaga activitate  depusa în slujba artei ,pentru contributia sa la cresterea renumelui Municipiului Iaşi şi tarii  în lume.   

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-         Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-         Primarului Municipiului Iaşi;

-         Serviciului Relaţii Internaţionale;

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

   cons.Vasile Munteanu            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.155 din 31  martie 2008