Hotărârea nr. 151/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în vederea aplicării Legii nr. 265/2007 care modifică şi completează Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în vederea aplicării Legii nr. 265/2007 care modifică şi completează  Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Având în vedere:

a)      Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      Legea nr. 265/2007 care modifică şi completează Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,

c)      Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,

d)      Referatul de specialitate  nr. 7715/28.01.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică,

e)      Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

f)       Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

g)      Art. 36 şi art. 115, alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată,

                 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1.   Se aprobă Regulamentul privind activitatea de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere conform anexei A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Prevederile H.C.L. nr. 588/2003, H.C.L. nr. 129/2004, H.C.L. nr. 202/2004, H.C.L. nr. 40/2005, H.C.L. nr. 146/2006, ale articolelor 2,3 şi 4 din H.C.L. nr. 309/2004 şi taxele prevăzute la punctele 1,2 şi 3 din anexa nr. 8.3 la H.C.L. 198/2007 îşi încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3.   Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)   Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.                                  d) Poliţiei Comunitare Iaşi.

b)   Primarului Municipiului Iaşi.                                             e) Direcţiei Corp Control Primar.

c)   Direcţiei Economicăe şi Finanţe Publice Locale.               f) Direcţiei Tehnice.

g)   Asociaţiei “Camera Naţională a Taximetriştilor din România” - filiala Iaşi

h) “Asociaţiei Naţionale a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi” - filiala Iaşi 

Art. 4.   (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:

a)   Direcţia Tehnică.

b)   Direcţia Corp Control Primar.

c)   Poliţia Comunitară Iaşi.

(2)   Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ

cons. Vasile Munteanu                    SECRETAR,

                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr. 151

din 31 martie 2008

ANEXA A  la H.C.L. nr. 151 din  31.03.2008

Regulament pentru desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în vederea aplicării prevederilor Legii nr.265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi  în regim de închiriere

Art.1 Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 modificată şi completată de Legea nr. 265/2007 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

 

CAP. I Autorizarea transportului în regim de taxi şi a transportului în regim de închiriere

Art.2 Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei municipiului Iaşi, pe baza îndeplinirii în mod cumulativ a condiţiilor prezentate mai jos şi a unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport ; 

b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;

c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:

 

1. copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate pentru transportatorul persoană

        juridică sau asociaţie familială ;

2. atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanelor fizice autorizate;

d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

1. cazierul judiciar al persoanei desemnate sau a persoanei fizice autorizate, din care să rezulte că aceasta:
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;

-
nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei .

În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;

e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:

     1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, persoană juridică, dacă acesta are mai mult de un autovehicul autorizat, că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea a cel puţin 85% din autovehiculele cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii special amenajate deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere. Spaţiul minim  de parcare asigurat pentru un autovehicul trebuie să fie de 10 m2, dar nu mai mic de 1,3 x Lungimea x lăţimea autovehiculului.

La declaraţie se va anexa o copie xerox, după actul de proprietate sau după contractul de închiriere al spaţiului de parcare deţinut care va fi vizat pentru conformitate de persoana desemnată sau administratorul societăţii cu menţiunea ”conform cu originalul”, ştampila, data şi semnătura.

Pe baza declaraţiilor, locaţiile spatiilor special amenajate pentru parcarea autovehiculelor vor fi verificate în teren de reprezentanţii autorităţii de autorizare, iar în caz de neconcordanţe în ceea ce priveşte existenţa, destinaţia şi amenajarea acestor spaţii, autorizaţia de transport nu va fi eliberată sau se va retrage, după caz. 

     2.declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie.

     f) declaraţie pe propria răspundere cu privire la toate persoanele care desfăşoară activităţi în executarea serviciilor de transport în regim de taxi şi au calitatea de angajaţi ai operatorului, respectiv persoană desemnată, taximetrişti, etc.

Aceste declaraţii vor conţine tabele nominale cu persoana desemnată şi taximetriştii angajaţi, datele de identificare ale acestora respectiv, codul numeric personal, seria, numărul şi data eliberării atestatelor de pregătire profesională, data şi numărul sub care au fost înregistrate contractele de muncă la ITM, normele de lucru, etc.

La aceste declaraţii se vor anexa copii după certificatele profesionale ale conducătorilor auto angajaţi.

Pe baza acestor declaraţii, autoritatea de autorizare organizează o bază de date privind abaterile de la conduita profesională şi a sancţiunilor primite de persoanele desemnate şi taximetrişti, în vederea întocmirii cazierelor de conduită profesională.

Art.3  Autoritatea de autorizare nu eliberează sau anulează, după caz, autorizaţia de transport dacă solicitantul furnizează informaţii neconforme cu realitate în documentele prezentate pentru acordarea autorizaţiei.

Art. 4 (1)Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii.

 (2) Taxa de eliberare a autorizaţiei de transport şi de vizare a acesteia este de 50 lei, pentru persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice, indiferent de tipul de transport.

 (3) Autorizaţia de transport se va executa pe carton format A5 conform anexei 1 de la prezentul regulament.  

Art.5 (1) Autorizaţia taxi în cazul transportului în regim de taxi sau orice copie conformă în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere se eliberează de către autoritatea de autorizare, după depunerea următoarelor documente:

a) copie după autorizaţia de transport;

b) copie după certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

c) copie după certificatul de agreare emis de Regia Autonomă ŤRegistrul Auto Românť (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi ;

d) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte;

e) declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi. De asemenea în declaraţia pe proprie răspundere trebuie să fie evidenţiată marca autovehiculul pentru care se face dispecerizarea, numărul de înmatriculare al acestuia şi indicativul de apel atribuit de către dispecerat;

f)  copie după autorizaţie eliberată pentru executarea unei activităţi economice conform Legii nr.300/2004, vizată pe anul în curs, în cazul persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale.

g) certificat fiscal, în original, care să ateste că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local.

h) alte documente care fac dovada dotării autovehiculului, fiscalizării aparatului de taxat sau a dispecerizării acestuia de către un dispecerat taxi autorizat.

       (2) În cazul transportului în regim de taxi sau în cazul transportului în regim de închiriere, autorizaţia taxi sau copia conformă, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani şi va fi vizată anual, după depunerea cererii de vizare şi a următoarelor documente:

a) Autorizaţie de transport valabilă (copie)

b) Certificat de înmatriculare vehicul  (copie) 

c) Carte de identitate vehicul (copie)

d) Autorizaţie la Legea nr.300/2004 pentru PF şi AF cu viza pe anul în curs (copie faţă verso)

e) Certificat de agreare valabil (copie), în cazul transportului în regim de taxi. 

f) Certificat fiscal, în original, care să ateste că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local.

Art. 6 (1)  Autorizaţia taxi sau după caz copia conformă va fi vizată pe verso de reprezentanţii autorităţii de autorizare care vor menţiona în acelaşi loc şi termenul limită de vizare pentru următorul an.

            (2)  Pentru vizarea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme transportatorul va depune la registratura primăriei cu 15 zile înainte de termenul limită de valabilitate a vizei anuale, cererea de vizare însoţită de documentele prevăzute la art.5, alin (2).  

            (3) În cazul în care transportatorul în regim de taxi înaintează cererea de vizare după termenul limită de valabilitate al vizei anuale, autorizaţia taxi se va suspenda timp de o lună iar transportatorul autorizat este obligat să predea autorităţii de autorizare pe perioada suspendării, autorizaţia taxi.

Autoritatea de autorizare va înştiinţa transportatorul cu privire la suspendarea autorizaţiei taxi.

(4) În cazul în care transportatorul nu solicită vizarea autorizaţiei taxi în cel mult 30 de zile de la data înştiinţării, autorizaţia taxi sau copia conformă respectivă se va reţine (anula) prin dispoziţia primarului municipiului Iaşi.

(5) Taxa de eliberare a autorizaţiei taxi este 60 lei şi taxa pentru vizare anuală a acesteia este de 30 lei/an.

(6) În cazul transportului în regim de taxi transportatorul va achita o taxă de 100 lei/an/autovehicul, pentru acces în locurile de aşteptare ale clienţilor. 

(7) Taxa de eliberare a copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închirieri autoturisme este de 60 lei şi taxa de vizare anuală a acesteia este de 30 lei/an.

 (8) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă se va executa pe carton format A5 conform anexelor 2 şi 4 de la prezentul regulament.

(9) Odată cu eliberarea autorizaţiilor taxi vor fi eliberate şi ecusoanele dar în cazul transportului în regim de taxi acestea vor fi montate în prezenţa unui reprezentant al autorităţii de autorizare doar după ce transportatorul face dovada fiscalizării aparatului de taxat.

(10) Întrucât modelul de ecusoane existent, pentru serviciul de transport în regim de taxi, este valabil şi în anul 2008, acestea se vor preschimba începând cu data de 01.01.2009. Firma de profil (societatea) unde vor fi executate ecusoanele se va stabili de către autoritatea de autorizare cu, consultarea asociaţiilor reprezentative ale taximetriştilor, iar costul executării acestora va fi suportat de transportatorii autorizaţi.

           (11) Modelul ecusonului pentru transportul în regim de închiriere şi a serviciului de închirieri este prezentat în anexa nr. 5.

Costul executării ecusoanelor, pentru serviciul de transport în regim de închiriere şi pentru serviciul de închirieri autovehicule, va fi suportat de transportatorii autorizaţi.

Art.7 (1)Transportatorul autorizat poate să-şi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pentru care a obţinut o autorizaţie taxi sau o copie conformă cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii în unul din următoarele cazuri:

a)      autovehiculul nu mai corespunde uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului sau nu mai corespunde normelor europene privind noxele emanate;

b)      autovehiculul a fost casat;

c)      autovehiculul a fost înstrăinat;

d)      autovehiculul înlocuitor are vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de zece ani, şi obţine un punctaj superior prin aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la art. 14, alin. (2), (3), (5), (7), (8) şi (9) din prezentul regulament .   

 (2) Autorizaţia taxi şi ecusoanele autovehiculului înlocuit se vor preda obligatoriu autorităţii de autorizare.

     Art. 8 (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localităţii de autorizare de către orice persoană juridică , denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare, în condiţiile Legii nr. 38/2003 modificată şi completată.

(2)  Pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat taxi se vor depune următoarele documente:

a)copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului, din care să rezulte că persoana juridică are ca obiect de activitate dispecerizarea;

b)declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie - recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare;

c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;

d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;

e) declaraţie pe propria răspundere cu privire la transportatorii autorizaţi pe care îi deserveşte, în care să se evidenţieze numărul de înmatriculare, indicativul de apel şi staţia radio a fiecărui autovehicul.

(3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi condiţii ca le emitere, şi este valabilă doar cu condiţia vizării anuale a acesteia la autoritatea de autorizare.

     (4) taxa pentru eliberarea autorizaţie de dispecerat este de 60 lei şi de 30 lei/an pentru vizare anuală a acesteia .

    (5) Pentru vizarea autorizaţiei se vor prezenta în copie documentele care au stat la baza eliberării ei, valabile la data depunerii pentru obţinerea vizei şi dovada achitării taxei prevăzută la alin (4).

    (6) În caz de neprezentare pentru vizare în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de valabilitate, autorizaţia de dispecerat va fi retrasă prin dispoziţia Primarului.

    (7) Modelul autorizaţiei de dispecerat taxi este prezentat în anexa nr. 3  de la prezentul regulament.

Art. 9 Dispeceratele taxi au obligaţia de a înregistra zilnic într-un registru special comenzile primite de la clienţi în care să se evidenţieze data, ora şi indicativul de apel al autovehiculului care a preluat comanda precum şi locul preluării comenzii. Acest registru va fi arhivat, timp de 30 de zile, la sediul dispeceratului şi va fi prezentat la solicitarea reprezentanţilor organelor de control.

Art. 10 (1)Transportul public de persoane în regim de taxi se va desfăşura continuu pe perioada celor 24 de ore ale zilei.

(2) Transportul public de persoane în regim de taxi va fi organizat de dispeceratele taxi împreună cu transportatorii autorizaţi în aşa fel încât să asigure următoarele procente minime de autovehicule care desfăşară activitatea de taximetrie:

75 % din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada orelor 06.30 - 18.00;

50 % din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada orelor 18.00 - 23.00;

15 % din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada orelor 23.00 - 06.30;

50 % din numărul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în perioada repaosurilor săptămânale şi a sărbătorilor legale.

 

Art. 11 (1) La bordul autovehiculelor care prestează serviciile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, precum şi cele utilizate pentru prestarea serviciilor de închiriere de autovehicule, trebuie să se găsească obligatoriu următoarele documentele valabile:

(2) In cazul prestării serviciului de transport în regim de taxi:

a) Autorizaţia taxi în original;

b) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

c) Copia certificatului de agreare;

d) Asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora, în cazul transportului de persoane, în original;

e) Asigurarea pentru mărfuri şi bunurile transportate, în cazul transportului de mărfuri şi bunuri, în original;

f) Asigurarea de răspundere civilă, în original;

g) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto, în original;

h) Legitimaţia conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat;

i) Copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului;

j) Copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deserveşte, sau copia autorizaţiei de dispecerat taxi în cazul taxiurilor transportatorilor autorizaţi care au dispecerat propriu;

k) Ecusonul taximetristului afişat la vedere;

l) Lista cu tarifele practicate, vizată de autoritatea de autorizare, afişata la vedere;

m) Ecusoanele aplicate pe portiere.

(3) In cazul prestării serviciului de transport persoane în regim de închiriere:

a) Copia conformă a autorizaţiei de transport;

b) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

c) Asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora, în original;

d) Asigurarea de răspundere civilă, în original;

e) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto, în original;

f) Contractul de prestare a serviciului încheiat cu clientul, în original;

g) Documentul fiscal privind plata anticipată a serviciului de transport prestat;

h) Ecusoanele aplicate pe parbrize.

(4) In cazul prestării serviciului de închiriere autoturisme:

a) Copia conformă a autorizaţiei de transport;

b) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

c) Asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora, în original;

d) Asigurarea de răspundere civilă, în original;

e) Contractul de închiriere a autoturismului de către client, în original;

f) Documentul fiscal privind plata anticipată a serviciului de închiriere prestat;

g) Ecusoanele aplicate pe parbrize.

CAP. II Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi

 

Art. 12 (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la art.14, din prezentul Regulament, pentru fiecare autovehicul, înscris pe lista de aşteptare, declarat că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, declarându-se câştigător participantul la procedură care a obţinut punctajul cel mai mare.

(2) Autovehiculele care se înscriu pentru procedura de atribuire nu trebuie să depăşească 5 ani de la data fabricaţiei.

 

Art.13 Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizaţii taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare următoarele documente:

a) cerere tip de participare la procedura de atribuire prezentă în anexa nr. 6 la prezentul regulament ;

b) declaraţie pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;

c) dovada că deţine autovehicule în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (copie după certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate), şi o declaraţie pe propria răspundere cu precizarea criteriilor de la art. 14, pe care le îndeplineşte fiecare autovehicul.

d) declaraţie pe propria răspundere că va deţine, în termen de maxim 6 luni, autovehicule în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare de la art. 14 pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;

e) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare.

Toate declaraţiile vor fi însoţite de documente care fac dovada celor declarate.

Art.14 În cazul în care numărul de autorizaţii taxi solicitate depăşeşte numărul autorizaţiilor taxi stabilite pentru a fi atribuite, Primăria municipiului Iaşi prin autoritatea de autorizare, va anunţa că nu se mai pot aloca alte autorizaţii. Procedura de atribuire se declanşează atunci când un număr de autorizaţii taxi sunt disponibile şi prin atribuirea acestora nu va fi depăşit numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit de Municipiul Iaşi.

În acest caz autoritatea de autorizare va efectua departajare participanţilor la procedura de atribuire pe baza următoarelor criterii:

    (1) a) dacă solicitantul, persoană fizică, a deţinut un autovehicul care a fost autorizat pentru serviciul de transport în regim de taxi, în baza unui contract de închiriere încheiat cu un operator, valabil la data intrării în vigoare a Legii nr. 265/2007 şi autovehiculul respectiv a fost exclus din activitate datorită înlocuirii acestuia de către operatori, iar acesta a solicitat atribuirea autorizaţiei taxi până la 1 ianuarie 2008, se vor acorda 6 puncte.

        b) în cazul în care participantul nu a deţinut autovehiculul în condiţiile prevăzute la lit. a), nu se acordă puncte.

(2) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei :
a) până la 1 an se acordă 10 puncte.
b) de la 1 la 2 ani se acordă 7 puncte.
c) de la 2 la 3 ani se acordă 6 puncte.
d) de la 3 la 4 ani se acordă 4 puncte.
e) de la 4 la 5 ani se acordă 2 puncte.

(3) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro :

      a) EURO 2 se acordă 1 punct.
b) EURO 3 se acordă 2 puncte.
c) EURO 4 se acordă 5 puncte.
d) EURO 5 şi peste se acordă 7 puncte.

(4) vechimea neîntreruptă sau cumulată,  în ani, de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport:
a) peste 5 ani se acordă 2 puncte.
b) între 3 şi 5 ani se acordă 1,5 puncte.
c) între 1 şi 3 ani se acordă 0,5 puncte.

         d) pentru vechime sub un an nu se acordă puncte.

(5) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din

        faţă/pasagerii din spate:

 

    a) două airbaguri pentru şofer şi  pasager faţă - se acordă 1 punct.

    b) patru airbaguri pentru pasageri faţă şi spate - se acordă 2 puncte

    c) peste patru airbaguri - se acordă 2,5 puncte

 

(6) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în

temeiul unui contract de leasing :

a)  pentru autovehicul deţinut în proprietate, se acordă 6 puncte.

b) pentru autovehicul deţinut în baza unui contract de leasing, se acordă 5 puncte.

c) pentru autovehiculele înscrise la procedură în baza scrisorii de garanţie şi a declaraţiei prevăzute la art. 13, lit. d), 

    se acordă un punct.

(7) dotări suplimentare ale autovehiculului :
a) sistem de frânare
ABS - se acordă  punct
c) perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi - se acordă 1 punct
d) dispozitiv de plată prin intermediul cardului - se acordă 1 punct.

          e) dispozitiv GPS de monitorizare - se acordă 1 punct.

          f) dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client - se acordă 1 punct. 

(8) Volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat/climatizare :
a) aer condiţionat/climatizare se acordă 3 puncte.
b) volum portbagaj - 450 dm3 şi peste, se acordă 6 puncte.

                                       - între 300 şi 449 dm3 se acordă 3 puncte.
                                - între 200 şi 299 dm3 se acordă 2 puncte.

                                          - sub 200 dm3 nu se acordă puncte.

   9) Pentru dotarea autovehiculului cu instalaţie GPL se va acorda un punct.

10) Pentru transportatorii, persoane juridice sau asociaţii familiale care solicită autorizarea unui număr de :

        a) 1 până la 3 autovehicule se acordă 1 punct.

        b) 4 până la 6 autovehicule se acordă 3 puncte.

        c) 7 până la 9 autovehicule se acordă 5 puncte.

        d) peste 10 autovehicule se acordă 7 puncte.

Art.15 (1) Din numărul total de autorizaţii disponibile ce urmează a fi atribuite un procent de 20 % vor fi alocate persoanelor fizice iar restul de 80 % vor fi alocate asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice.

 (2) Dacă în urma procedurii de atribuire rămân locuri disponibile la una din categoriile menţionate la alin. 1, acestea vor fi ocupate de cealaltă categorie în ordine descrescătoare a punctajelor.

CAP. III Însemne, înscrisuri şi dotarea autovehiculelor

 

Art.16 (1) Taxiul trebuie să ofere în exterior, prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită şi dotări, vizibile de la distanţă, informaţii privind tarifele de transport aplicate şi date de identificare, necesare atât clientului potenţial, cât şi organelor de control şi supraveghere autorizate.

(2)Însemnele şi înscrisurile se montează astfel încât acestea să nu fie uşor demontate fiind interzisă montarea acestora pe suport de bandă magnetică.

                        (3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia va avea obligatoriu culoarea galbenă în totalitate .

             (4) Autovehiculul taxi va avea aplicate următoarele înscrisuri :

           a) pe portierele din faţă ale taxiului se aplică înscrisuri privind valorile tarifelor de distanţă (lei/km) şi staţionare (lei/h), practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri .

b) pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, în cazul transportului de mărfuri sau bunuri, se va aplica câte un ecuson inscripţionat cu date de identificare, pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei taxi.

Art.17 Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terţi, nu se pot menţine sau realiza fără avizul autorităţii de autorizare.

Art.18 În cazul taxiurilor, pe portierele din faţă, pe capotă sau pe părţile laterale ale lămpii taxi, se poate înscrie vizibil numele transportatorului autorizat sau al dispeceratului taxi şi numărul de apel telefonic, al dispeceratului taxi care îl deserveşte.

 

CAP. IV Locurile de aşteptare şi tarifele aplicate în activitatea de taximetrie

 

Art.19 Taxiurile au acces în condiţii egale şi nediscriminatorii în locurile de aşteptare ale clienţilor, în limita locurilor vacante.

Art.20 Comisia Municipală de Circulaţie stabileşte şi aprobă înfiinţarea sau desfiinţare locurilor de aşteptare ale clienţilor pe raza administrativă a municipiului Iaşi. Locurile de aşteptare ale clienţilor sunt spaţii special amenajate, semnalizate şi marcate corespunzător de primăria municipiului Iaşi.

Art.21 Tarifele practicate în activitatea de taximetrie se stabilesc, se ajustează sau se modifică, în baza legislaţiei în vigoare, la cererea transportatorilor autorizaţi sau a unei asociaţii profesionale reprezentative adresată primăriei municipiului Iaşi pe baza următoarelor documente:

a)                          cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare, în cazul ajustării sau modificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA;

b)                          justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de cheltuieli;

c)                          fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;

d)                          alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor.

CAP. V Sancţiuni şi contravenţii

 

Art.22 Pe toată perioada activităţii taxiurile, autovehiculele care efectuează transportul în regim de închiriere şi dispeceratele taxi pot fi supuse  controlului, în ceea ce priveşte respectarea Legii nr. 265/2007 şi a prezentului regulament, de către reprezentanţii organelor de control menţionaţi la art. 37, alin. (1) din lege.

Art.23 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri precum şi a legislaţiei care stă la baza emiterii acesteia va fi sancţionată conform prevederilor Legii nr.265/2007 corelate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor aprobată, completată şi modificată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.24 Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte :

(1) cu amendă de la 100 lei până la 500 lei

          a) executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi fără ca taxiul să fie dotat cu staţie radio de emisie recepţie în stare de funcţionare, aplicabilă transportatorului;

   b) nerespectarea prevederilor art. 16, alin. (2) din prezentul regulament, aplicabilă transportatorului autorizat;

   c) nerespectarea art. 11, alin.(2), lit.a),  respectiv  efectuarea transportului în regim de taxi fără a avea la bordul autovehiculului autorizaţia taxi în original, aplicabilă transportatorului autorizat.

(2) cu amendă de la 1.000 până la 2.500 lei.

   a) efectuarea transportului în regim de taxi fără autorizaţie taxi sau cu autorizaţia taxi suspendată sau reţinută (anulată), aplicabilă transportatorului;

        b) nerespectarea prevederilor art. 9 din prezentul regulament, aplicabilă dispeceratelor taxi.

        c) utilizarea neautorizată a însemnelor taxi, banda dublă de carouri tip şah, colantele cu tarife sau cele cu personalizarea operatorului de transport sau a dispeceratului şi ecusoanele. 

Art.25 Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art.26 Transportatorii autorizaţi care au săvârşit abateri grave de la conduita profesională, vor pierde dreptul de a participa la orice procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi.

CAP. VI Dispoziţii finale

 

Art. 27 (1)Autoritatea de autorizare după ce verifică documentaţia depusă de transportatorul autorizat şi constată că sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a oricărui tip de autorizaţie/copie conformă sau de vizare a acesteia, eliberează sau vizează, după caz, respectiva autorizaţie sau copie conformă şi o transmite registraturii primăriei municipiului Iaşi.

(2) Funcţionarii registraturii primăriei municipiului Iaşi vor elibera solicitantului autorizaţia sau copia conformă numai după ce acesta face dovada achitării taxelor stabilite prin prezentul regulament şi au obligaţia de a menţiona în scris pe cererea transportatorului suma încasată, seria, numărul şi data chitanţei care face dovada plăţii.

(3) În chitanţa eliberată transportatorului trebuie evidenţiat tipul şi numărul autorizaţiei pentru care s-a efectuat plata.

(4) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării unei autorizaţii de orice fel autoritatea de autorizare va elibera la cerere un duplicat. Taxa de eliberare a unui duplicat la autorizaţie este de 50 lei. Cererea de eliberare a unui duplicat pentru orice fel de autorizaţie va fi însoţită de dovada publicării într-un cotidian local a unui anunţ privind declararea nulităţii autorizaţiei.

Art. 28 Orice document în copie xerox care se depune de transportatorii autorizaţi la registratura primăriei va fi vizat pentru conformitate de persoana desemnată sau persoana fizică, după caz, cu ştampila, data, semnătura şi menţiunea ”conform cu originalul”, şi la cererea autorităţii de autorizare va prezenta aceste documente şi în original.

Art. 29  Orice autorizaţie taxi sau copie conformă va fi eliberată numai după ce reprezentanţii autorităţii de autorizare vor inspecta şi verifica autovehiculul în cea ce priveşte dotările acestuia, existenţa însemnelor, înscrisurilor şi a documentelor ce trebuie să fie obligatoriu la bord.

Art.30 Autorizaţiile taxi, supuse procedurii de preschimbare, care vor fi găsite neconforme cu prevederile Legii nr. 38/2003 modificată şi completată, în ceea ce priveşte atribuirea sau utilizarea lor de către operatorii de transport sau taximetriştii independenţi sau cele pentru care nu s-au plătit taxele de vizare trimestrială pentru anii anteriori, se vor retrage.

Art.31   (1) În cazul transportului de persoane în regim de taxi, termenul de valabilitate pentru autorizaţia taxi care se preschimbă va fi de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc 5 ani de la data fabricaţiei.

(2) Pentru autoturismele care au între 5 şi 10 ani vechime, termenul limită de valabilitate a autorizaţiei taxi preschimbate nu va depăşi anul în care autoturismul împlineşte 10 ani de la data fabricaţiei.

(3) Pentru autoturismele care depăşesc 10 ani de la data fabricaţiei, autorizaţia taxi preschimbată va avea valabilitate 6 luni, termen în care deţinătorul va fi obligat să înlocuiască autoturismul cu altul având vechimea mai mică de 10 ani. Dacă în acest termen autoturismul nu este înlocuit autorizaţia taxi va fi retrasă.   

Art.32   Autorizaţia taxi se poate suspenda la cerere pentru o perioadă de maxim 3 luni pe an, în cazurile motivate de boală sau imobilizarea autovehiculului folosit în activitate, în urma unui accident de circulaţie sau a defecţiunilor tehnice. Suspendarea în acest caz se face la solicitarea deţinătorului autorizaţiei taxi la care va anexa documente doveditoare (certificat medical, dovadă de la poliţie, etc), autorizaţia taxi şi ecusoanele atribuite.

 


                                                            Anexa nr. 1/Anexa A la H.C.L. nr.151/31.03.2008

                                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

 

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 modificată şi completată,

 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT

 

Nr. ................din ..................

 

pentru efectuarea serviciului de transport public local ............................................................................

de către....................................................................................................................................................

cu sediul în ..............................................................................................................................................

               *Autorizaţia este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani.

              *Autoriţia este netransmisibilă.

 

                    PRIMAR,                                                                                SECRETAR,

 

 

 

                                                                               Anexa nr. 2/Anexa A  la H.C.L. nr.151/31.03.2008 

                                            

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

 

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 modificată şi completată,

 

AUTORIZAŢIA TAXI Nr. . . . . .

 

 

Operatorului de transport taxi ...................................................................................... ............. ………………………………………………………………………….

 

 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

deţinător al Autorizaţiei de transport în regim de taxi nr. . . , valabilă până la data de . . . . . . . ,

pentru autovehiculul marca . . . . . . . . . . . . . ..., nr. de înmatriculare . . . . . . ,

în vederea efectuării serviciului de transport persoane/bunuri în regim de taxi de la data de. . . . . . , până la data de. . . . . . .

Autorizaţia este valabilă numai vizată anual. 

 

PRIMAR,                                                                          SECRETAR,

 

 

                                                                     Anexa nr. 3/Anexa A  la H.C.L. nr. 151/31.03.2008

                                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

 

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 modificată şi completată,

 

AUTORIZAŢIA PENTRU ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI

 

Nr. ................din ..................

 

Operatorul ..........................................

Cod fiscal ..........................................

Prezenta autorizaţie este valabilă până la .............................. numai cu viză anuală.

 

Agentul economic sus menţionat este autorizat să execute activităţi de dispecerat taxi în spaţiul special amenajat situat în Iaşi, str................., nr....., bl......, sc...., et...., ap......

                           PRIMAR,                                                                    SECRETAR,

 

 

 

                                                                                   Anexa nr.4 /Anexa A la H.C.L. nr.151/31.03.2008

                                            

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

 

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 modificată şi completată,

 

COPIA CONFORMĂ Nr. .......

 

 

Operatorului de transport în regim de închiriere ......................................................... ...................................................................................... ............…………………………………………………………………………….

 

 
 


                                                                                                                        

 

 

 

 

deţinător al Autorizaţiei de transport în regim de închiriere nr. . , valabilă până la data de . . . ..........,

pentru autovehiculul marca . . . . . . . . . . . . . ..., nr. de înmatriculare . . . . . . ,

în vederea efectuării serviciului de transport persoane în regim de închiriere de la data de. . . . . . , până la data de. . . . . . .

Autorizaţia este valabilă numai vizată anual.

 

                      PRIMAR,                                                                           SECRETAR,

 

 

 

                                                                       Anexa 6 la H.C.L. nr. _____ din _____________

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

DIRECŢIA TEHNICĂ - Biroul Reglementare Transporturi Urbane

                Subsemnatul ................................, în calitate de ................................ la . . ......deţinător/deţinătoare a autorizaţiei nr. . . , de transport persoane/bunuri în regim de taxi, valabilă până la data de..................., cu sediul în Iaşi, Str. ....................................................... Nr. ...... , bloc ...... , scara ...... , etaj ..... , ap. .... , tel. fix ........................... , tel. mobil ..........................., având C.U.I.........................................., Nr. Reg. Comerţului ......../.............../.........................., vă solicit înscrierea în procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi cu următoarele autovehicule deţinute conform prevederilor legale.

Nr.

crt.

Marcă/tip autovehicul

Nr. de

înmatriculare

Tipul deţinerii

(proprietate/leasing)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

În acest sens anexez la prezenta, în ordinea prezentată mai jos, următoarele documente:

1.

copie de pe autorizaţia de transport valabilă;

 

2.

copii după certificatele de înmatriculare şi carţile de identitate ale autovehiculelor;

 

3.

declaraţii pe propria răspundere privind criteriile de departajare pentru fiecare autovehicul;

 

4.

declaraţie pe propria răspundere că în termen de maxim 6 luni vor fi deţinute autovehiculele conform legislaţiei în vigoare, cu precizarea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul.

 

5.

 

scrisoare de garanţie în cuantum de 5 % din valoare cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul ;

 

 

 

Mă angajez să prezint documentele solicitate în original, la cererea autorităţii de autorizare.

 Data. . . . . . . .                                                                     Semnătura şi ştampila,

         *Autoritatea de autorizare nu eliberează sau anulează, după caz, autorizaţia taxi dacă solicitantul

    furnizează informaţii neconforme cu realitate în documentele prezentate pentru acordarea autorizaţiei