Hotărârea nr. 150/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008,

Avand în vedere:

a) Iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) Referatul de specialitate nr. 29036 din 26.03. 2008 întocmit de către Direcţia Tehnică;

c) Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată cu O.U.G. nr.46/2007 şi O.U.G. nr. 64/2007;

d) Raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

e) Raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

d) Art. 36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă redistribuirea fondurilor din capitolul 67.02.05.03, art.71.01.01 - Amenajare zonă de agrement C.A. Rosetti, astfel:

Ø                              150.000,00 lei la capitolul 67.02.03.12 art. 71.01.01 - Reabilitare monument istoric Crucea lui Ferentz;

Ø                              110.000,00 lei la capitolul 70.02.50 art. 71.01.30 - Harta de zgomot;

Ø                              240.000,00 lei la capitolul 67.02.05.03 art. 71.01.01 - Spaţii de joacă.

Art.2. Se aprobă redistribuirea fondurilor din capitolul 70.02.03.01 art.71.01.01 - Construire locuinţe prin mansardare, la capitolul 70.02.50 art. 71.01.01 - Dezvoltarea cartierului Ţicău 2008-2011.

             Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată:

-          Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

-          Primariei Municipiului Iaşi;

-          Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

-          Direcţiei de Investiţii;

-          Directiei Tehnice;

Art. 4.  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotăr^ri va fi asigurată de către:

-          Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale;

-          Direcţia de Investiţii;

-          Directia Tehnică;

(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ

   cons. Vasile Munteanu                      SECRETAR,

                                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr. 150

din 31 martie 2008