Hotărârea nr. 149/2008

HOTĂRÂRE privind asocierea în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca Cetăţuii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind asocierea  în vederea  înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca Cetăţuii

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008, Având în vedere:

a)                              iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul  

      de hotărâre;

b)                              referatul de specialitate nr. 29109 din 26.03.2008 întocmit de către Direcţia Tehnică;

c)                              raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi,

d)                              raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi,

e)                              art.36 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

f)                                

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1.   Se aprobă asocierea între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca Cetăţuii (Comuna Ciurea), în vederea  înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi localitatea Lunca Cetăţuii.

Art. 2.  Se aprobă Acordul de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Local al comunei Ciurea, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze pentru Municipiul Iaşi, actele privind constituirea asociaţiei şi acordul de asociere.

Art. 4.    Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)                                        Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

b)                                        Consiliului Judeţean Iaşi.

c)                                        Primarului Municipiului Iaşi.

d)                                        Consiliului Local al comunei Ciurea.

e)                                        Primarului comunei Ciurea.

f)                                         Direcţia Tehnică - Primăria Municipiului Iaşi.

g)                                        Serviciul Juridic Contencios.

Art.5.  (1)  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către:

-                                              Direcţia Tehnică- Primăria Municipiului Iaşi

-                                              Serviciul Juridic Contencios

(2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ                                                                              

   cons. Vasile Munteanu                               SECRETAR,

                                                            cons.jr. Lăcrămioara   Vernică

 

Nr. 149

din 31 martie 2008

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 149 din  31.03.2008

 

Acord de  asociere  în vederea  înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca Cetăţuii   încheiat  între  Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Local al comunei Ciurea

 

I. CADRUL GENERAL                                                                                                                               

Acordul de asociere s-a încheiat în baza  următoarelor prevederi:

1. Legea nr. 215/2001 - Administraţiei publice locale, republicată, art. 36 alin. (7) lit. c).

2. Legea nr. 92/ 2007 - Serviciilor de transport public local, art. 16 alin. (5).

3. Legea nr. 51/ 2006 - Serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 10.

4. Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciurea nr. 107 din 06.12.2007 - privind aprobarea constituirii Asociaţiei de dezvoltare comunitară pentru exploatarea în comun cu municipiul Iaşi a sistemului de transport publicb local de călători pe traseul Luca Cetăţuii - Iaşi.

Prezentul acord reglementează derularea în asociere (parteneriat) a exploatării în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca Cetăţuii.

                                                                                                                       

            II. PĂRŢILE ACORDULUI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, cu sediul în Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11, reprezentat prin domnul Primar .............................., în calitate de Autoritate Coordonatoare

şi

Consiliul Local al comunei Ciurea, cu sediul în Ciurea, reprezentat prin domnul Primar ......................................., în calitate de Partener

  

                                    Au convenit încheierea prezentului acord de asociere

 

III. OBIECTUL ACORDULUI

 

Asociere între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi Consiliul Local al comunei Ciurea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru exploatarea în interes comun a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate între Municipiul Iaşi şi localitatea Lunca Cetăţuii, prin prelungirea traseele:

1. A 27: Tătăraşi - Metalurgie - Baza 3 - Piaţa CUG - Rond CUG II.

2. A 41: Rond Agronomie - Piaţa Eminescu - Podu Roş - Rond CUG II.

3. A 44 : Piaţa Dacia - Mircea Cel Bătrân - Piaţa CUG - Rond CUG II,

 până la Lunca Cetăţuii (blocuri).

 

IV. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

 

IV.1 Obligaţiile şi responsabilităţile Consiliului Local al Municipiului Iaşi

a) să asigure prin Regia Autonomă de Transport Public Iaşi ca unitate subordonată Consiliului Local al Municipiului Iaşi :

- prelungirea traseelor menţionate la pct. III până în localitatea Lunca Cetăţuii (blocuri) în funcţie de fluxurile de călători şi eficienţa economică ;

- să elibereze  legitimaţii de călătorie persoanele cu domiciliul pe raza comunei Ciurea, beneficiare de gratuităţi şi/sau subvenţii la transportul public local de călători, în conformitate cu prevederile legale  şi hotărârilor Consiliului Local al comunei Ciurea.

 

IV.2 Obligaţiile şi responsabilităţile Consiliului Local al comunei Ciurea

 

a) să amenajeze staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor de pe raza administrativă a comunei inclusiv punct pentru dispecerat şi vânzarea de tichete de călătorie (bilete, abonamente) ;

b) să încheie un protocol cu Regia Autonomă de Transport Public Iaşi (în baza Acordului de asociere) privind prestarea serviciului de transport de către operatorul de transport a persoanele beneficiare de gratuităţi şi/sau subvenţii la transportul public local de călători, în conformitate cu prevederile legale  şi hotărârilor Consiliului Local al comunei Ciurea :

c) să asigure resursele financiare pentru acoperirea  tarifului de călătorie pentru persoanele beneficiare de gratuităţi şi/sau subvenţii la transportul public local de călători, în conformitate cu prevederile legale  şi hotărârilor Consiliului Local al comunei Ciurea :

- veterani de război şi văduvele veteranilor de război ;

- persoane persecutate din motive politice, deportaţi, refugiaţi ;

- eroi, martiri, luptători pentru victoria revoluţiei din 1989 ;

- persoane cu dizabilităţi şi asistenţi personali ai acestora ;

- donatori de sânge ;

- studenţi şi elevi ;

- pensionari.

d) să efectueze lunar plăţi către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi, în baza proceselor verbale vizate de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi şi reprezentantul Primăriei comunei Ciurea, reprezentând contravaloarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate prestat de către Regia Autonomă de Transport Public Iaşi, pentru persoanele prevăzute la pct. (a) cu domiciliul pe raza comunei Ciurea.

 

V. DURATA ACORDULUI

Prezentul Acord de asociere este valabil pe o durată de 5 ani şi îşi produce efectele de la data semnării de către ambele părţi.

Modificările la prezentul Acord de asociere ( parteneriat) se vor efectua cu acordul în scris al ambelor părţi.

Prezentul acord încetează prin denunţarea uneia din părţi cu obligaţia notificării celeilalte părţi cu minimum 3 luni înainte de data încetării şi în cazul modificării sau/şi abrogării legislaţiei  specifice.