Hotărârea nr. 145/2008

HOTĂRÂRE Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 161 02 situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54 aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Iaşi şi S.C. IRCOS S.R.L. precum şi concesionarea directă către S.C. IRCOS COMPANY S.R.L. a terenului în suprafaţă de 1 08 mp în vederea extinderii construcţiei existente.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

          HOTĂRÂRE

Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 161,02, situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54, aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Iaşi şi S.C. IRCOS S.R.L., precum şi concesionarea directă către S.C. IRCOS COMPANY  S.R.L. a terenului în suprafaţă de 1,08 mp, în vederea extinderii construcţiei existente.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi  întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având în vedere :

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 33608/2007/26.03.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)      cererea nr.33608/08.05.2007, prin care S.C. IRCOS COMPANY  S.R.L., prin asociat unic Irimia Costel, în calitate de proprietară a terenului situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54, solicită un schimb de teren între terenul proprietatea sa şi un teren similar proprietatea Municipiului Iaşi;

f)         Contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr.14752/05.05.1994;

g)      Actul adiţional la statutul S.C. IRCOS COMPANY S.R.L., autentificat cu nr. 1349/21.05.1996;

h)      Rapoartele de evaluare asupra terenurilor;

i)        art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

j)        art.121, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

k)      prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

l)        art. 36, alin. 2, lit.c şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 161,02 mp, situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54, conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Se însuşesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum urmează:

a)       Terenul situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54, conform Anexei 1, în suprafaţă de 161,02 mp, proprietatea Municipiului Iaşi, are valoarea unitară de 110 Euro/mp sau 348 lei/mp.

b)      terenul situat în Iaşi, Şos. Bucium nr.54, conform Anexei 1, în suprafaţă de 117,29 mp, din totalul de 400 mp, proprietatea S.C. IRCOS COMPANY S.R.L., conform contractului de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 14752/25.05.1994 şi a Actului adiţional la statutul S.C. IRCOS COMPANY S.R.L., autentificat cu nr.1349/21.05.1996,  are valoarea unitară de 150 Euro/mp sau 500 lei/mp, respectiv 17593,50 Euro pentru suprafaţa de 117,29 mp. În acest caz terenului în suprafaţă de 117,29 mp, situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54, proprietatea S.C. IRCOS COMPANY S.R.L. îi revine un teren în suprafaţă de 159,94 mp, situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54, proprietatea Municipiului Iaşi, conform Anexei 1 (117,29 mp x 150 Euro/mp â17593,50 Euro; 17593,50 Euro : 110 Euro/mp â 159,94 mp) .

Art. 3 - Se aprobă schimbul de teren, astfel încât terenul în suprafaţă de 117,29 mp, respectiv Lot nr.2 din Anexa 1, situat în Iaşi, Şos. Bucium nr.54, proprietatea S.C. IRCOS COMPANY S.R.L., devine proprietatea municipiului Iaşi, iar terenul în suprafaţă de 159,94 mp, din totalul de 161,02 mp, respectiv Lot nr.2 din Anexa 1, situat în Iaşi Şos. Bucium nr.54, proprietatea municipiului Iaşi, devine proprietatea S.C. IRCOS COMPANY S.R.L.

      Art. 4 - Pentru a putea încheia contractul privind schimbul de terenuri, terenul care se transmite la schimb Municipiului Iaşi nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art. 5 - Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a contractului  de schimb terenuri vor fi suportate de S.C. IRCOS COMPANY S.R.L..

Art. 6 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1,08 mp (161,02 mp - 159,94 mp â1,08 mp), situat în Iaşi - Şos. Bucium nr.54,  conform Anexei 1, către S.C. IRCOS COMPANY S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 7 - Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 12 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 8 -  Durata concesiunii va fi de 25 ani.

Art. 9 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

  Art. 10 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 11 - Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 12 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de schimb terenuri şi contractul de concesiune.

Art. 13- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      S.C. IRCOS COMPANY S.R.L. Şos.Bucium nr .54

     Art. 14 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

                         (2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

      Cons .Vasile Munteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

          Nr. 145 din 31 martie 2008