Hotărârea nr. 144/2008

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică blocuri municipiul Iasi “ ( bloc 621 str. Măgurii nr.6 bloc E str. Vasile Alecsandri nr.8 bloc Şonţu str. Grigore Ureche nr.3 )

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul  “Reabilitare termică blocuri municipiul Iasi “                        ( bloc 621 str. Măgurii nr.6, bloc E str. Vasile Alecsandri nr.8, bloc Şonţu str. Grigore Ureche nr.3 )

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Avînd în vedere:

(a) iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

b) referatul de specialitate nr. 28830 din 26.0.2008, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei municipiului Iaşi;

c) raportul de avizare întocmit de Comisia  economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului  Local Municipal Iaşi;

- Legea nr. 500 / 2002  privind finanţele publice modificată şi completată cu Legea nr.314/2003 şi Legea nr.96/2006;

- O.U.G nr.174/ 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificarile şi completarile ulterioare

- HGR nr.1735 privind normele metodologice de aplicare a OUG 174/2002                 

 În temeiul art.36 alin 4 lit.a şi art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată coroborat cu alin 6 lit. a pct.14,raportat la  art.36, alin 2 lit d ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul

“Reabilitare termică blocuri municipiul Iasi “

( bloc 621 str. Măgurii nr.6, bloc E str. Vasile Alecsandri nr.8, bloc Şonţu str. Grigore Ureche nr.3)  conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre.                                                       

Art.2- Prezenta hotărîre va fi comunicată:

            - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

            - Primarului Municipiului Iaşi

            - Direcţiei Investiţii

            - Direcţiei Tehnice 

Art. 3  - Punerea în aplicare a prezentului proiect de hotărâre va fi asigurată de Directia Investiţii

- Aducerea la cunoştinţa publicului a prezentei Hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

          CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Cons .Vasile Munteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr 144 din 31 martie 2008

 

 

Anexa 1

La HCL 144/31.03.08

Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului “Reabilitare termică blocuri municipiul Iasi”  ( bloc 621 str. Măgurii nr.6, bloc E str. Vasile Alecsandri nr.8, bloc Şonţu str. Grigore Ureche nr.3)

 

1.Bloc 621, str. Măgurii nr.6

 

  Valoarea totală a investiţiei ( preturi nov. 2007)1.347.019,1 lei       

  din care C+ M          1.222.842,8lei       

       Durata de realizare : 2 ani

 

    2. Bloc E, str. V. Alecsandri nr.8

 

          Valoarea totala a investitiei (pret noiembrie 2007) 476.908,1 lei

          din care C+M  431.226,7 lei

          Durata de realizare   2 ani

 

    3. Bloc Şonţu, str. Grigore Ureche nr.3

 

          Valoarea totala a investitiei (pret nov. 2007) 1.016.835,2 lei

          Din care C+M  923.264,8 lei

          Durata de realizare 2 ani

 

                                 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        Cons .Vasile Munteanu