Hotărârea nr. 143/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 69/11.02.2008

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 69/11.02.2008

 

            Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

            Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la    proiectul de hotărâre;

b)      nota de fundamentare nr. 28371/26.03.2008, întocmită de Serviciul Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia  juridică şi de disciplină a Consiliului Municipiului Iaşi;

e)      cererea nr. 28371/25.03.2008, prin care un număr de 12 revoluţionari, membri ai Asociaţiei 14 Decembrie 1989, solicită punerea în posesie a câte 100 mp teren, conform Legii nr.341/2004 ;

f)        art. 5, alin.1, lit. c din Legea nr. 341/12.07.2004, privind recunoştinţa faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

g)      art. 36, alin. (5), lit. a şi art. 115, alin. (1), lit. b şi alin. (3) lit a şi lit. b   din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 69/11.02.2008, care va avea următorul conţinut :

“ Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă totală de 1.200 mp, alcătuit din terenul în suprafaţă de 900 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.114 şi terenul în suprafaţă de 300 mp situat în Iaşi  - Fundac Păcureţ f.n., conform Anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre, în cote indivize egale către persoanele prevăzute în Anexa 2 ”.

Art. 2 - Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 1.200 mp, alcătuit din terenul în suprafaţă de 900 mp, situat în Iaşi - Şos. Păcurari nr.114 şi terenul în suprafaţă de 300 mp situat în Iaşi  - Fundac Păcureţ f.n., conform Anexei 1, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 250 Euro/mp sau 931 lei/mp, respectiv 300.000 Euro sau 1.117.200 lei pentru suprafaţa totală de 1.200 mp.

Art. 3 - Redevenţa corespunzătoarea suprafeţei de 100 mp, reprezentând cota indiviză din suprafaţa totală de 1.200 mp, datorată de fiecare din persoanele prevăzute în Anexa 2 este de 1000 Euro/an, plătibil în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 49 ani.

            Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractele de concesiune vor fi înregistrate de către concesionari în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de concesiune.

            Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      Persoanelor prevăzute în Anexa 2.

Art.11 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

                        (2)  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

     Cons .Vasile Munteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.143 din 31 martie 2008

ANEXA 2

Cuprinzând membrii Asociaţiei 14 Decembrie 1989, solicitanţi ai cererii nr. 28371/25.03.2008

 1. ŞTEFANACHE AUREL
 2. SPIRIDON CASIAN
 3. DASCĂLU ALEXANDRU
 4. PRUTIANU ŞTEFAN
 5. SĂCĂLEANU IONEL
 6. PĂDURARU DUMITRU
 7. VICOL VASILE
 8. ODOBESCU VALENTIN
 9. STOICA DAN EMILIAN
 10. MORARU MARIA
 11. RĂŞCANU DUMITRU
 12. IACOB TITI