Hotărârea nr. 142/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4 50 mp situat în Iaşi - P-ţa Voievozilor bloc A1-A2 precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. MEDIFARM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4,50 mp situat în Iaşi - P-ţa Voievozilor bloc A1-A2, precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C. MEDIFARM S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 21676/25.03.2008, întocmită de Serviciul Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)      raportul de avizare întocmit de Comisia de amenajare a teritorului şi urbanism a Consiliului Local Municipal Iaşi;

f)        cererea nr. 21676/07.03.2008, prin care S.C. MEDIFARM S.R.L., cu sediul în Iaşi - P-ţa Voievozilor bloc A1-A2, reprezentată prin d-na Gafton Cristina,  solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 4,50 mp, situat la adresa menţionată, conform planului anexat,  pentru extinderea spaţiului existent;

g)      contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 5.571/21.06.2001;

           e) Certificatul de Urbanism nr. 83/21.01.2008, precum Avizul privind Studiul de Volumetrie nr.13703/15.02.2008, emis de Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

f)        Rapoartul de evaluare asupra terenului;

g)      art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia „toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

h)      prevederile Ordinului nr. 1430/2005, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

i)        art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e şi art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

          j)  art. 36, alin.5, lit.b şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 4,50 mp, situat în Iaşi - P-ţa Voievozilor bloc A1-A2, conform ANEXEI 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, astfel încât valoarea unitară a terenului situat în Iaşi - P-ţa Voievozilor bloc A1-A2, conform ANEXEI 1, este de 220 Euro/mp sau 819 RON/mp respectiv 3685,5 RON sau 990 Euro pentru suprafaţa totală de 4,50 mp.

Art. 3 - Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 4,50 mp, situat în Iaşi - P-ţa Voievozilor bloc A1-A2, conform Anexei 1,  proprietatea municipiului Iaşi, către S.C. MEDIFARM S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent.

Art. 4 - Redevenţă valorică a concesiunii va fi de 198  Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de BNR în ziua plăţii.

Art. 5 -  Durata concesionării va fi de 10 ani.

Art. 6 - Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.57 alin.1, lit.b din OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Art. 7 - Conform art. 36, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de teren în condiţiile prezentei hotărâri sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligaţiilor menţionate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art. 8 - Contractele de concesiune va fi înregistrate de către concesionari în Cartea funciară, conform art. 71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006.

Art. 9 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de concesiune.

          Art. 10- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      S.C. Medifarm S.R.L. Str.Piata Voievozilor Bl.A1_A2

         Art. 11 -(1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

                        (2)   Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

        CONTRASEMNEAZĂ,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    SECRETAR

      Cons .Vasile Munteanu

Cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

Nr.142 din 31 martie 2008