Hotărârea nr. 141/2008

HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 174 mp situat în Iaşi - Şos. Nicolina cvartal 81 în parcela 1(4489) precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv Parohiei “Înălţarea Domnului”.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 174 mp, situat în Iaşi - Şos. Nicolina, cvartal 81, în parcela 1(4489), precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv Parohiei “Înălţarea Domnului”.

 

Consiliul Local Municipal Iaşi întrunit in şedinţa ordinară din data de 31 martie 08;

Având în vedere:

a)      iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)      nota de fundamentare nr. 84461/2007/24.03.2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)      raportul de avizare întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)      raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului local Municipal Iaşi;

e)      cererea nr. 84461/13.11.2007, prin care Arhiepiscopia Iaşilor - Parohia “Înălţarea Domnului”, solicită atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 174 mp,  teren de care biserica se foloseşte şi se află în împrejmuirea actuală a lăcaşului de cult;

f)        H.C.L. nr. 310/25.10.2001, privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 331 mp, Parohiei “Înălţarea Domnului”;

g)      Decizia nr. 865/07.12.1990, a Prefecturii judeţului Iaşi, prin care s-a transmis în folosinţă gratuită Parohiei Înălţarea Domnului, terenul în suprafaţă de 1000 mp, situat în cartierul C.U.G.;

h)      art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

a)      art. 36, alin.2, lit.c şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.  215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 -  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 174 mp, situat în Iaşi - Şos. Nicolina, cvartal 81, în parcela 1(4489), conform Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 174 mp, proprietatea municipiului Iaşi, situat în Iaşi - Şos. Nicolina, cvartal 81, în parcela 1(4489), conform Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate.

         Art. 3- Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)      Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)      Primarului Municipiului Iaşi

c)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

d)      Parohiei “Înălţarea Domnului” Şos Nicolina

         Art. 4  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru

                      (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetaţeni.

 

         CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

        Cons Vasile Munteanu  

cons. jr. Lăcrămioara Vernică

Nr.141 din 31 martie 2008