Hotărârea nr. 140/2008

HOTĂRÂRE privind preluarea de către municipiul Iaşi a sarcinii de finanţare ce revine Asociaţiilor de Proprietari conform programului de reabilitare termică a blocurilor şi aprobarea construirii de locuinţe la mansardele blocurilor incluse în programul de reabilitare termică

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

   privind preluarea de către municipiul Iaşi a sarcinii de finanţare  ce revine Asociaţiilor de Proprietari conform programului de reabilitare termică a blocurilor şi aprobarea construirii de locuinţe la mansardele blocurilor incluse în programul de reabilitare termică

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2008;

Avînd în vedere:

a) iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre

b) referatul de specialitate nr. 27652 din21.03.08, întocmit de Serviciul Investiţii Proprii din cadrul Primăriei municipiului Iaşi;

c) raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară  Consiliului Local Municipal Iaşi;

d) raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local Municipal Iaşi;

e)raportul de avizare întocmit de Comisia de munca şi protectie sociala a Consiliului Local Municipal Iaşi;

- Legea nr. 500 / 2002  privind finanţele publice modificată şi completată cu Legea nr.314/2003 şi Legea nr.96/2006;

- O.U.G nr.174/ 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificarile şi completarile ulterioare - art. 9^2

           În temeiul art.36  şi art.115 alin 1 lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată  ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1- Se aprobă preluarea de către municipiul Iaşi a sarcinii de finanţare  ce revine Asociaţiilor de Proprietari conform programului de reabilitare termică a în funcţie de situaţia materială a proprietarilor conform criteriilor prevăzute în Anexa nr.1(ce face parte din prezenta hotărâre) şi de starea tehnică a blocurilor.                                     

Art. 2 - Se aprobă construirea de locuinţe prin mansardare la blocurile incluse în programul de reabilitare termică

Art. 3 - Cedarea folosinţei teraselor se va face conform modelului prevăzut în Anexa nr.2 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.4 - Reabilitarea termică şi construirea de mansarde se va face doar la blocurile incluse în programul de reabilitare termică şi care nu necesită lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă.

Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.5- Prezenta hotărîre va fi comunicată:

          - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

          - Primarului Municipiului Iaşi

          - Direcţiei Investiţii

          - Direcţiei Tehnice

Art. 6 - Punerea în aplicare a prezentului proiect de hotărâre va fi asigurată de Directia Investiţii

           - Aducerea la cunoştinţa publicului a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ,       

                                                                SECRETAR                      

cons.Vasile Munteanu                       cons.jr.Lăcrămioara Vernica                                                                       

         

Nr. 140

Din 31.03.2008

 

Anexa 1

 

CRITERII SOCIALE CE SE VOR LUA ÎN CALCUL

ÎN VEDEREA APLICĂRII ART. 1

 

Municipiul Iaşi va prelua integral sarcina de finanţare ce revine asociaţiilor de proprietari conform programului de reabilitare termică a blocurilor dacă cel puţin 50% dintre familiile ce locuiesc în respectivul imobil se încadrează într-una dintre următoarele situaţii:

1. realizează un venit net lunar de cel mult 500 lei pe membru de familie (se va dovedi prin adeverinţe de salariat, cupoane de pensie, adeverinţe de elev etc.)

2. cel puţin un membru al familiei este pensionar (se va dovedi cu un cupon de pensie) sau este o persoana cu handicap (se va dovedi cu certificat de încadrare în grad de handicap);

3. au în întreţinere cel puţin 5 persoane (se va dovedi cu acte de stare civilă).

 

La stabilirea procentului nu vor fi luate în calcul apartamentele ce sunt în proprietatea persoanelor juridice;

 

Actele justificative vor fi depuse la asociaţiile de proprietari iar preşedintele de asociaţie va întocmi pe propria răspundere un centralizator din care va reieşi situaţia fiecarei familii (în care criteriu se încadrează) şi faptul că este întrunit procentul de 50% prevăzut mai sus.

 

 

Anexa 2

 

CONTRACT DE COMODAT

 

     1.PĂRŢI

 

      Între Asociaţia de Proprietari (...)în calitate de comodant, reprezentată de domnul (preşedintele asociaţiei, cu datele de identificare) conform procesului-verbal întocmit la data de (...)în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Proprietarilor (conform tabelului nominal anexă la prezentul contract) şi Municipiul Iaşi (datele de identificare) în calitate de comodatar, a intervenit prezentul contract:

 

     2.OBIECT

 

     Proprietarii blocului (...) prin reprezentant oferă spre folosinţă cu titlu gratuit către Municipiul Iaşi, acoperişul tip terasă (respectiv planşeul de deasupra ultimului etaj al blocului (...) de locuinţe situat în (...), pentru întreaga perioada a existenţei blocului de locuinţe, începând de azi, data încheierii contractului, pentru construirea unei mansarde locuibile.

 

     3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

În vederea definitivării construirii mansardei, comodatarul se poate asocia liber cu oricine doreşte, cu respectarea legii.

Proprietarii se obligă respecte durata acestui contract, să nu deranjeze comodatarul pe toată durata derulării contractului de comodat şi să permită accesul necondiţionat în bloc a persoanelor desemnate de comodatar pentru executarea lucrărilor de construcţie şi amenajare, asamblare, instalare, etc.

Proprietarii se obligă pună la dispoziţia comodatarului orice acte necesare pentru obţinerea de către acesta a tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru construcţie şi se obligă să nu împiedice în nici un fel realizarea tuturor lucrărilor.

Comodatarul se poate branşa liber la utilităţile deja existente la utimul nivel al blocului (apă rece, canalizare, apă caldă, încălzire, centrală, gaz metan), având acces la conductele comune.

Întabularea construcţiei va putea fi încheiată pe numele comodatarului, proprietarii blocului fiind de acord şi cu accesul pe cota-parte comună, forţată şi perpetuă din spaţiile comune ale blocului.

 Toate apartamentele ce se vor construi se vor putea branşa la utilităţi deja existente la ultimul etaj (gaz metan, energie electrică, apă, canalizare, încălzire centrală, cablu tv etc).

Toate cheltuielile cu autorizarea, construirea, exploatarea spaţiilor din mansardă vor fi suportate de comodatar.

 

ALTE CLAUZE

 

     (...) în calitate de reprezentant a proprietarilor din blocul (...) declar în numele şi pentru proprietarii de apartamente că, după semnarea prezentului contract, aceştia se obligă ca, în cazul în care îşi vor înstrăina apartamentele până la definitivarea mansardei, să se prevadă în actul de înstrăinare despre acordul dat şi să pună în vedere cumpărătorului, prin acel act, că acesta nu se poate opune în nici o situaţie continuarii proiectului. Proprietarii au cunoştinţă de faptul că, după semnarea prezentului acord nu mai pot împiedica realizarea investiţiei fără a suporta daune materiale faţă de comodatar.

     Eu (...) în calitate de reprezentant, declar că există acordul tuturor proprietarilor ce fac parte din blocul (...) conform tabelului nominal anexa la prezentul contract şi că toate semnăturile sunt originale şi întocmai.

Declar, de asemenea, că am dreptul de a angaja răspunderea proprietarilor din blocul (...) pentru obligaţiile asumate prin prezentul contract.

 Proprietarii blocului (...) prin reprezentant declară că atât terasa (planşeul) cât şi blocul descris mai sus, nu sunt scoase din circuitul civil, nu formează obiectul vreunui litigiu, nu sunt incluse ca aport în natură la capitalul social al vreunei societăţi, nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul vreunui alt contract de această natură.

Proprietarii blocului (...) prin reprezentant, declară că toţi viitorii proprietari ai apartamentelor ce vor fi construite, vor putea face parte din Asociaţia de Proprietari cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate. Viitorii proprietari ai apartamentelor din mansardă, au acordul în vederea montării centralelor proprii de gaz metan.

 

RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

 

În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale, proprietarii vor plăti către comodatar daune materiale reprezentând despăgubiri pentru toate cheltuielile efectuate de comodatar pentru realizarea mansardei.

Părţile au obligaţia încerce soluţionarea pe cale amiabilă a oricărui litigiu, înainte de a se adresa instanţei de judecată.

 

 

     Prezentul contract s-a încheiat azi (...) în (...)exemplare.