Hotărârea nr. 14/2008

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.508/27.12.2007

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.508/27.12.2007

 

          Consiliul Local Municipal Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2008;

          Având în vedere:

a)     iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI, prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

b)    nota de fundamentare nr. 92251/2007/16. 01. 2008, întocmită de Serviciul   Cadastru;

c)     raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local Municipal Iaşi;

d)    Cererea nr. 50768/04. 07. 2007, prin care R.A. Aeroportul Iaşi, solicită demararea procedurilor de obţinere a suprafeţelor de teren necesare extinderii şi modernizării aeroportului;

e)     Procesul verbal încheiat în data de 07. 12. 2007;

f)      H.C.L. nr. 508/27. 12. 2007, prin care a fost dat în administrarea  R.A. Aeroportul Iaşi terenul în suprafaţă de 2700 mp, situat în extravilanul municipiului Iaşi - Zona Aeroport, în vederea extinderii şi modernizării aeroportului.

g)     art. 3, art. 12 alin.1 din Legea nr. 213/1998, prin care se delimitează categoriile de bunuri aparţinând domeniului public;

h)     art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

i)       art. 36, alin. 5, lit.a şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

j) art. 123, alin.1, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art. 1 -  Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 508/27. 12. 2007, care va avea următorul conţinut:

 “Se aprobă completarea domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 8300 mp, situat în extravilanul municipiului Iaşi - Zona Aeroport, tarla 115,  conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”;

        Art. 2 -  Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr.508/27.12.2007, care va avea următorul conţinut:

         “Se aprobă darea în administrarea R.A. AEROPORTUL Iaşi, a terenului în suprafaţă de 8300 mp, situat în extravilanul municipiului Iaşi - Zona Aeroport, conform Anexei 1, în vederea extinderii şi modernizării aeroportului, pe întreaga durată a existenţei construcţiei. Predarea se va face pe bază de proces-verbal de predare primire”;

        Art. 3 - Celelate dispoziţii ale H.C.L. nr. 508/27. 12. 2007, rămân neschimbate.

        Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:

a)     Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b)    Primarului Municipiului Iaşi;

c)     Consiliului Judeţean Iaşi;

d)    R.A. Aeroportul Iaşi- Str. Moara de Vânt nr.34;

e)     D.A.P.P.P. Iaşi;

f)      Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru.

        Art. 5 - 1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi  asigurată de Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru.

          (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETAR,

     cons.Vasile Munteanu       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.14

din 31 ianuarie 2008